Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Najpogosteje v računovodskih izkazih podjetij zasledimo rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade. Poročila o izračunu potrebnih odpravnin ob odhodu v pokoj v letu 2013 si zaslužijo več pozornosti. Vzrok za to je spremenjeni MRS 19 – Zaslužki zaposlencev, ki velja od 1.1.2013 dalje in na katerega se sklicuje tudi zbirka slovenskih računovodskih standardov (SRS). Več o uporabi standarda MRS – 19 in spremembah si preberite v prvem delu članka v rubriki V središču. Nadaljevanje sledi v naslednji številki Tednika.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/08, 26. februar 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Stečajni postopek je bil dopolnjen z zadnjo novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F), ki uvaja nekatere nove institute. V članku Novosti ureditve stečajnega postopka v noveli ZFPPIPP-F dr. Nina Plavšak pojasnjuje, katere dopolnitve zakona so usmerjene k zagotovitvi učinkovitejših pogojev za vodenje tega postopka.

 
Davčne novosti

Pri davčni obravnavi se ugodnost v naravi kvalificira kot boniteta po 39. členu ZDoh-2, ki je predmet obdavčitve z dohodnino in prispevki za socialno varnost, razen v primeru izjem iz 3. odstavka 39. člena ZDoh-2 kot v mnenju Uniforme in druga oblačila za zaposlene pojasnjuje Inštitut za računovodstvo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obravnava vlog davčnih zavezancev, ki so utrpeli škodo po snežni ujmi in žledu od 31. 1. do 9. 2.2014

 
Zakonodajne novosti

Obetajo se spremembe pri nepremičninskem davku - Vlada pripravlja spremembe obdavčitve nepremičnin, ki naj bi vključevale odpravo razlikovanja med rezidenčnimi in nerezidenčnimi nepremičninami ter spremembe pri zemljiščih za gradnjo, so včeraj povedali na odboru DZ za finance. Več…

DZ bo na današnji izredni seji sprejemal paket zakonodajnih sprememb, s katerimi želi vlada poenostaviti sanacijo po ledeni ujmi. Z ukrepi želi vlada zagotoviti proračunska sredstva ter odpraviti ovire v postopkih, ki bi lahko oteževale izvedbo nujnih ukrepov. Škodo po žledolomu ocenjujejo na od 300 do 500 milijonov evrov. Več…

DZ znova potrdil energetski zakon - DZ je v tem tednu z 49 glasovi znova potrdil energetski zakon, potem ko so državni svetniki nanj v začetku meseca izglasovali odložilni veto. Svetnike je v sistemskem zakonu, ki med drugim v slovenski pravni red prenaša tretji energetski sveženj, najbolj zmotilo področje energetskih izkaznic. Več…

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so začeli veljati v zadnjem tednu:

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih je začela veljati 22. februarja, določa pa osnovo za obračun, višino ter način obračunavanja in plačevanja okoljske dajatve, poleg tega pa tudi zavezance in plačnike okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.

• Zaradi žleda, ki je prizadel Slovenijo med 30. januarjem in 10. februarjem, je vlada izdala sklep o oprostitvi plačila upravne takse, ki velja od 22. februarja. Tako so taksni zavezanci, ki morajo zaradi žleda zamenjati javne listine iz tarifne številke 14, 17 ali 22 taksne tarife Zakona o upravnih taksah, oproščeni plačila upravne takse.

• 22. februarja so začele veljati spremembe in dopolnitev Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Spremembe uredbe so bile potrebne zaradi organiziranja samostojnega urada v ministrstvu, ki bo izvajalo projekte, financirane iz evropskih sredstev. Za učinkovitejše črpanje sredstev bo znotraj urada možno oblikovati ožje enote, ne glede na siceršnje številčne omejitve iz uredbe.

Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze med drugim prinašajo nov 42.a člen, ki ureja spremembe lastnosti obveznic, uvrščenih v trgovanje na borznem trgu. Sprememba 43. člena določa, da Borza začasno ustavi trgovanje z obveznicami na borznem trgu in o tem izda sklep o ustavitvi, če so podani razlogi za ustavitev, določeni v 32. členu Pravil, in če je ustavitev potrebna zaradi postopkov v centralnem registru oziroma centralnem depoju zaradi izvedbe spremembe pri obveznicah. Novost je tudi, da je možnost izvajanja sprememb sklenjenih poslov vezana na funkcionalnost trgovalnega vmesnika v uporabi. Spremembe se začnejo uporabljati 22. februarja.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Cilj MRS 19 je predpisati obračunavanje in razkrivanje zaslužkov zaposlencev. Prenovljeni standard je stopil v veljavo 1.1.2013 in novembra 2013 že doživel dopolnitev, ki velja od 1.1.2014. Največji učinek sprememb je viden pri pozaposlitvenih zaslužkih, in sicer pri tako imenovanih programih z določenimi zaslužki in drugih dolgoročnih zaslužkih. Več o tem si preberite v članku Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v letu 2013 (1. del), avtorice Silve Koritnik Rakela.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je v zadevi VSM sklep I Ip 960/2013 zavrnilo pritožbo upnika in potrdilo sklep sodišča prve stopnje o zavrnitvi upnikove zahteve za povrnitev stroškov ugovora v postopku na prvi stopnji. V obrazložitvi je pojasnilo, da je cilj izvršilnega postopka prisilna uveljavitev upnikove terjatve, ker dolžnik obveznosti prostovoljno noče izpolniti in zato mora dolžnik upniku na njegovo zahtevo povrniti tudi stroške, ki so bili potrebni za izvršbo (peti odstavek 38. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)). To pa ne pomeni, da je upnik upravičen do povrnitve vseh stroškov, ki so mu nastali v izvršilnem postopku, temveč je upravičen le do povračila potrebnih stroškov. Gre torej za stroške, brez katerih upnik ne more opraviti smotrnih dejanj za uveljavitev svojega zahtevka.

 
Pomembno iz rokovnika

28.2.2014 je rok za oddajo napovedi kapitalskih dobičkov, obresti in dividend

Napoved za odmero dohodnine od kapitalskega dobička morajo vložiti vsi davčni zavezanci, ki so v preteklem letu odsvojili vrednostne papirje, druge kapitalske deleže ali investicijske kupone.

Napoved za odmero dohodnine od obresti na depozite mora vložiti oseba, ki je v preteklem letu prejela dohodek v obliki obresti nad 10.000 evrov.

Napoved za odmero davka od dobička od osvojitve izvedenih davčnih inštrumentov, vložijo davčni zavezanci, ki so odsvojili instrument, pridobljen 15. julija 2008 ali kasneje.

Davčna uprava RS (Durs) je za 10 dni podaljšala rok za oddajo davčnega obračuna v elektronski obliki za tiste zavezance, ki so ob nedavni ledeni ujmi ostali brez elektrike in internetne povezave, in sicer do 10. aprila. Rok za plačilo obveznosti ostaja 30. april. Več…

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 0 prazničnih dni
• 28 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec december znaša 1.547,31 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.563,59 evra
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetke. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Davčno računovodska spletna klepetalnica – vprašanja ob zaključnem računu 2013

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• Silva Koritnik Rakela: Od poslovnega izida do davčne osnove

 
Aktualno

Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami – Vse o DDPO 2013.

Na portalu FinD-INFO so dostopni tudi:

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, razširjen za polja, ki veljajo za normirance ter metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.