Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Z novelo ZGD-1H so 9. februarja stopile v veljavo določbe 10.a člena ZGD-1, ki spreminjajo način preverjanja pridobitve statusa samostojnega podjetnika. Na podlagi ZDavP-2 ustanovitelji, družbeniki in podjetniki ne morejo pridobiti statusa pravne osebe, če so na seznamu nepredlagateljev obračunov ali neplačnikov. Omejitve se bodo preverjale v informacijskem sistemu e-Vem z neposredno elektronsko izmenjavo med pristojnimi institucijami. Več o tem si preberite v današnjem Tedniku.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/07, 19. februar 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Član nadzornega sveta se mora izogibati kakršnemukoli nasprotju svojih interesov ali dolžnosti z interesi ali dolžnostmi družbe, ki jo nadzira. V članku Nasprotje interesov članov nadzornega sveta zaradi konkurenčne prepovedi preberite, kako Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) opredeljuje opravljanje del in funkcij članom NS.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Obresti od presežka posojil, izvzemanje dividend v naslednjem davčnem obdobju pojasnjuje, kako računati obresti od presežka posojil, za katerega ne moremo dokazati, da bi ga lahko dobili od posojilodajalca nepovezane osebe. V drugem delu odgovora pa podaja mnenje glede izvzema prihodkov od dividend iz davčne osnove po 24. Členu ZDDPO-2.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene, družbenike in kmete v letu 2014
Davek na finančne storitve - najpogostejša vprašanja in odgovori

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• 1. marca začnejo veljati povečanja in zmanjšanja posameznih elementov cen socialnovarstvenih storitev za leto 2014. Tako znaša zmanjšanje povprečne plače na zaposlenega 0,2 %, povečanje stroškov materiala in storitev ter drugih stroškov dela 2,2 %, zmanjšanje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pa 60 %.

Zakon o državni upravi, ki je bil spremenjen z novelo ZDU-1H, velja od 15. februarja. Novela med drugim določa, da se morajo do 1. marca 2014 prenesti naloge na področju evropske kohezijske politike na vladno službo, pristojno za evropsko kohezijsko politiko.

• 15. februarja je začel veljati Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj. Sklep določa višino zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora, ki jih morajo plačati osebe pod nadzorom Banke Slovenije, in takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj.

Spremembe in dopolnitve Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic so začele veljati 15. februarja in spreminjajo 18. člen, v katerem je opredeljeno restrukturiranje finančnih sredstev in njegove vrste. Dodana sta bila še dva nova člena, in sicer 18.a, ki ureja računovodsko obravnavo restrukturiranja in razvrstitev restrukturiranih finančnih sredstev, ter 18.b, ki določa dokumentacijo in evidenco restrukturiranih finančnih sredstev.

• 15. februarja je začel veljati spremenjeni Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice. Spremenila se je priloga IV: Splošni standardi upravljanja z operativnim tveganjem, in sicer se je črtalo celotno 3. poglavje Nadzor nad izvajanjem zasebnega varovanja v bankah.

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015, ki je začela veljati 15. februarja, določa način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in način spremljanja njihovega izvajanja v skladu z metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta. Kadrovske načrte morajo posredni uporabniki proračuna sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

• 15. februarja je začela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Z novelo spremenjena vrednost B1 pri določenih vrstah izplačil iz drugega odstavka 3. člena uredbe in spremenjeni drugi odstavek 21. člena se začneta uporabljati 1. aprila 2014. Glavni namen sprememb je spremljanje in ugotavljanje izdatkov iz 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G) za celoten javni sektor. Med drugim je bilo treba v uredbi spremeniti opis faktorjev, ki določajo, kako in v kakšnem obsegu se upoštevajo posamezne vrste izplačil v osnovo za nadomestilo plače.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Osrednja tema rubrike V središču je namenjena zadnjim spremembam Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H). Avtorica mag. Mojca Kunšek v članku Pri registraciji samostojnega podjetnika točke VEM že preverjajo obstoj zakonskih omejitev podrobneje pojasnjuje omejitve za pridobitev statusa samostojnega podjetnika.

 
Izbor iz arhiva

Višje delovno in socialno sodišče je v zadevi VDSS sodba Psp 459/2013, ki se nanaša na znižanje plačila vrtca, zavrnilo pritožbo tožene stranke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila vrtca je povprečni mesečni dohodek na osebo, in sicer glede na uvrstitev v dohodkovne razrede, ki so določeni v tabeli 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), način ugotavljanja materialnega položaja pa je določen v III. poglavju ZUPJS. V zadevi je sporno, ali je tožena stranka pravilno upoštevala podatke o dohodkih tožnice iz leta 2009, namesto iz leta 2010, ki je bilo preteklo leto, glede na vložitev vloge za ugotavljanje pravic iz javnih sredstev. Sodišče je v obrazložitvi posebej pojasnilo pravilno uporabo podatkov iz uradnih evidenc pri odločanju organov.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile januarja 2014 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,6 %.

Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2014 znaša na letni ravni 1,5 % oz. na mesečni ravni 0,12 %.

Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2014 je začela veljati 15. februarja. Dnevno nadomestilo znaša 20 evrov.

Povprečna mesečna neto plača za leto 2013 je znašala 997,01 evra, kar je nominalno za 0,6 % več, realno pa za 1,2 % manj od povprečne mesečne neto plače za leto 2012. Več…

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetke. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Davčno računovodska spletna klepetalnica – vprašanja ob zaključnem računu 2013
• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?
mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?
• Silva Koritnik Rakela: Od poslovnega izida do davčne osnove

 
Aktualno

Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami – Vse o DDPO 2013.

Na portalu FinD-INFO so dostopni tudi:

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, razširjen za polja, ki veljajo za normirance ter metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.