Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Glavne vsebine današnjega tednika namenjamo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, ki tudi letos oddajate letno poročilo do 28.2.2014. Velja opozoriti na eno glavnih sprememb pri kasnejši oddaji premoženjskih bilanc za proračunske uporabnike, saj bo potrebno skladno z določbami 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPR1314) premoženjske bilance prvič letos predložiti preko spletnega portala AJPES.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/06, 12. februar 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo je v nasvetu Amortizacijska stopnja podal mnenje glede določitve amortizacijske stopnje, ki je veljavna v času investicije.

 
Davčne novosti

DURS do končne odločitve ustavnega sodišča o zakonu o davku na nepremičnine ne bo smela izdati odločb o tem davku, ostale aktivnosti pa se lahko izvajajo naprej. Finančno ministrstvo upa, da bo mogoče pravočasno odmeriti davek za letos. Pobudniki presoje odločitev sodišča pozdravljajo. Več…

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Znižanje davčne osnove za plačane premije za PDPZ

Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Vlada je objavila Program financiranja proračuna za leto 2014, ki predstavlja temeljni operativni dokument za izvajanje financiranja izvrševanja državnega proračuna in transakcij upravljanja z državnim dolgom. Za financiranje izvrševanja proračuna za leto 2014, ob upoštevanju predfinanciranja leta 2013 v višini 1.342 mio EUR, je potrebna zadolžitev v višini 3.531 mio EUR. Letos bo šlo za odplačilo glavnic 3.491 mio EUR. Skupni maksimalni dovoljeni obseg zadolževanja v letu 2014 pa je 7.743 mio EUR.

Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze (prečiščeno besedilo) med drugim prinašajo nov 42.a člen, ki ureja spremembe lastnosti obveznic, uvrščenih v trgovanje na borznem trgu. Sprememba 43. člena določa, da Borza začasno ustavi trgovanje z obveznicami na borznem trgu in o tem izda sklep o ustavitvi, če so podani razlogi za ustavitev, določeni v 32. členu Pravil, in če je ustavitev potrebna zaradi postopkov v centralnem registru oziroma centralnem depoju zaradi izvedbe spremembe pri obveznicah. Novost je tudi, da je možnost izvajanja sprememb sklenjenih poslov vezana na funkcionalnost trgovalnega vmesnika v uporabi. Spremembe se začnejo uporabljati 22. februarja.

Seznam zadolževanja države najdete na spletni strani ministrstva za finance.

Zakoni in podzakonski predpisi, ki so začeli veljati v zadnjem tednu:

• 8. februarja je začela veljati prenovljena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je bila spremenjena zaradi reorganizacije delovanja organov državne uprave in spremembe nalog, ki spadajo v pristojnost posameznega ministrstva. Po noveli Zakona o državni upravi (ZDU-1G) nad javnim stvarnim premoženjem po novem bdi Ministrstvo za pravosodje. Sprejete so bile še nekatere druge spremembe, npr. glede neznanega upravljavca nepremičnine, dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, podaljšanjem veljavnosti cenitve premoženja. Priloga 1 se dopolni z obrazcem št. 2b.

• Sprejet je bil novi Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, ki je začel veljati 8. februarja. V pravilniku so urejeni kadrovski, izobrazbeni, prostorski, organizacijski, tehnični in drugi pogoji za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja. Pravilnik določa tudi obliko, vsebino in način ravnanja z nalepko, ki jo ob izdaji dovoljenja dajalcu kreditov izda Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Urejena pa je tudi vloga za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje potrošniškega kreditiranja.

Spremembe pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah so začele veljati 8. februarja. Po novem za nadomestilo zaradi brezposelnosti ni treba več predložiti obrazca o povprečni prejeti plači. V evidenco brezposelnih se lahko prijavijo tudi tujci iz tretjih držav pod določenimi pogoji. Spremenjeni so bili tudi razlogi, zaradi katerih se brezposelna oseba preneha voditi v evidenci (20. člen), kateri so obvezni dokumenti za prijavo iskalcev zaposlitve in nadomestilo ter roki za uveljavljanje potnih in poštnih stroškov.

• 8. februarja je začel veljati Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, ki določa podrobnejšo vsebino in najmanjši obseg revizijskega pregleda. Obseg revizijskega pregleda je določen v 1. odstavku 2. člena Sklepa, v 2. odstavku pa je določen obseg poročila revizorja na podlagi revizijskega pregleda.

• Prav tako je 8. februarja 2014 stopil v veljavo Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada – predpis, ki določa podrobnejšo obliko in najmanjši obseg revizijskega pregleda. Za pokojninske sklade, ki morajo pokojninske načrte in pravila upravljanja uskladiti v skladu s prvim odstavkom 416. člena ZPIZ-2, se ta sklep uporablja do revizijskega pregleda prvega letnega poročila pripravljenega po uskladitvi, za katerega se začne uporabljati Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 6-130/2014)

 
Aktualno iz rubrike v središču

Neposredni in posredni proračunski uporabniki morajo oddati letno poročilo do 28. februarja 2014, glavne spremembe bodo upoštevane kasneje - pri oddaji premoženjskih bilanc. V članku Proračunski uporabniki letos z vrsto sprememb pri predložitvi letnega poročila in premoženjskih bilanc so pojasnjene spremembe v zakonodaji pri pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna, kot tudi pri postopkih za pripravo ter oddajo premoženjskih bilanc.

 
Izbor iz arhiva

Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožnika, ki je bil direktor tožene stranke, zoper odločitev o zavrnitvi zahtevka za plačilo odpravnine. Prav tako je bila zavrnjena revizija, ki jo je tožnik vložil na Vrhovno sodišče RS - sodba VIII Ips 180/2013. Sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da se na podlagi 504. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pravice, ki jih imajo družbeniki pri upravljanju družbe z omejeno odgovornostjo, in način njihovega uresničevanja določijo z družbeno pogodbo, le podredno pa so te pravice določene v zakonu samem. Tako je v družbeni pogodbi lahko določeno, da družbeniki odločajo tudi o nekaterih zadevah, ki sicer štejejo za poslovodne, kar še posebej velja za (večinskega) družbenika, ki ima hkrati tudi status in pooblastila prokurista.

 
Pomembno iz rokovnika

DURS je zaradi odpravljanja programskih napak blokado oddaje REK obrazcev podaljšala do predvidoma 13. februarja 2014.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013 znašal 406,64 evrov na 1000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 praznični dan
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec november znaša 1.617,19 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.546,25 evra
• minimalna plača znaša 789,15 evra bruto (Zakon o minimalni plači - ZMinP)
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,61 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetke. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Davčno računovodska spletna klepetalnica – vprašanja ob zaključnem računu 2013
• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?
mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?
• Silva Koritnik Rakela: Od poslovnega izida do davčne osnove

 
Aktualno

Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami – Vse o DDPO 2013.

Na portalu FinD-INFO so dostopni tudi:

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, razširjen za polja, ki veljajo za normirance ter metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.