Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratnem tedniku FinD-INFO želimo spomniti, da se bliža rok za oddajo napovedi dohodka od dobička iz kapitala za leto 2013. Opozarjamo na spremembo stopnje obdavčitve v prvem odstavku 132. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2),132. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki pri obračunu kapitalskih dobičkov, doseženih od 1. januarja 2013 dalje, določa novo davčno lestvico. Kapitalski dobički in izvedeni finančni instrumenti, ki so bili odsvojeni v manj kot petih letih, bodo letos prvič obdavčeni z višjo davčno stopnjo. Več o tem preberite v rubriki V središču.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/05, 5. februar 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V članku Preostale novosti ureditve postopka prisilne poravnave v noveli ZFPPIPP-F nas avtorica dr. Nina Plavšak podrobneje seznanja z nekaterimi novimi instituti dopolnjene insolvenčne zakonodaje, ki naj bi zagotovili pravne okvire za učinkovitejše prestrukturiranje podjetij in pripomogli k učinkovitejšemu vodenju teh postopkov.

 
Davčne novosti

V času, ko zavezanci čakamo na prve informativne izračune davka na nepremičnine, izpostavljamo aktualni članek na portalu FinD-INFO Kdaj imetnik služnosti postane davčni zavezanec za nepremičninski davek, v katerem avtor dr. Jernej Podlipnik pojasnjuje razlikovanje med davčno obravnavo, kadar je služnost podeljena na celotni nepremičnini in kadar je podeljena le na deležu.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) - splošno pojasnilo velja od 1. 1. 2014 dalje
Informativni izračun dohodnine za leto 2013 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Sprejete so bile spremembe in dopolnitve Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, ki so začele veljati 1. februarja. Sistem odmere davka na nepremičnine je urejen tako, da se predmet obdavčitve, davčni zavezanci in davčna osnova določajo na podlagi podatkov enovite evidence na ravni države, t.j. registra nepremičnin. Podatki iz registra nepremičnin in njihovi podrobnejši opisi so določeni z uredbo in dopolnjeni s prilogo 1 tej uredbi. Nove podatke, ki jih je treba voditi v registru nepremičnin, določa ZDavNepr, način vodenja in podrobnejši opis teh novih podatkov pa se v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZDavNepr določi s spremenjeno uredbo.

Akt o spremembi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine, ki velja od 1. februarja, zamika rok, od katerega mora sistemski operater ali tretja oseba, ki končnim odjemalcem zaračunava omrežnino skladno s prvim in drugim odstavkom 117. člena, na računu zagotoviti podrobno specifikacijo omrežnine skladno z določili tretjega odstavka 117. člena, s 1. januarja na 1. julij 2014

• 1. februarja je začel veljati spremenjeni Sklep o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države. Stari prilogi MATRIKA/ISBS in MATRIKA/ISTR se nadomestita z novima. Prilogi se nahajata na koncu priloge 5.

• Banka Slovenije je izdala povzetek odločb z dne 18. decembra 2013 o izrednih ukrepih, ki so jih naložili petim slovenskim bankam, in sicer Novi KBM d. d., Factor banki d. d., Abanki Vipa d. d., Novi Ljubljanski banki d. d. in Probanki d. d.. Izredni ukrepi so bili naloženi, ker se je na podlagi neodvisne ocene finančnega položaja banke ugotovilo, da so v bankah podane okoliščine povečanega tveganja.

• 1. februarja začnejo veljati razveljavitve 3. člena, drugega odstavka 4. člena ter prvega in drugega odstavka 6. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) v delu, v katerem se nanašajo na obvezno zdravstveno zavarovanje.

Zakoni in podzakonski predpisi, ki so začeli veljati v tem tednu:

• 1. februar 2014 - Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost določa vsebine obrazcev Obračun prispevkov za socialno varnost, Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače, Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka, in Obračun prispevkov za zaposlene pri tujih delodajalcih ter način in roke predlaganja obrazcev davčnemu organu.

• 1. februar 2014 - Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja Zavezanci za poročanje so določeni v 2. odstavku 1. člena, v nadaljevanju pa so določena dejstva in okoliščine, ki se morajo sporočati agenciji. Način poročanja je določen v 19. členu. Sklep vsebuje tudi 4 obrazce, in sicer ZAV-DK, NAL-KD, POSRED-1 in POSRED-2. Z uveljavitvijo novega sklepa preneha veljati predhodni sklep.

• 3. februar 2014 - spremenjeno je Navodilo o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih, ki ga je izdal AZN in spreminja 5. točko Navodila. Med drugim se spreminja elektronski naslov za posredovanje poročila, spletni naslov javnega ključa za podpis odgovorov Banke Slovenije (5.3), delno pa tudi definicija zadeve in glede na to še ostale podtočke.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V središču izpostavljamo članek mag. Mojce Kunšek, ki podrobneje osvetljuje spremembe pri letošnji oddaji napovedi dohodka od dobička iz kapitala in napovedi dohodkov od odsvojenih izvedenih finančnih instrumentov. V letošnjem letu se tako spreminja davčna lestvica obdavčitve kapitalskih dobičkov, zavezanci pa bodo oddajali tudi podrobnejša poročila na popisnih listih. Več…

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sklepom I Ip 1221/2013 ugodilo pritožbi upnice (države) zoper sklep sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo njen predlog za zavarovanje terjatve z zastavno pravico na deležu družbenika. V obrazložitvi je višje sodišče navedlo, da je po 208. členu ZDavP-2 davčna izvršba dovoljena na deležu družbenika, če davkov ni bilo mogoče izterjati iz dolžnikovih prejemkov, sredstev na računih, terjatev ali iz dolžnikovega premičnega premoženja. Ker je delež družbenika lahko predmet izvršbe, je glede na 241. člen ZIZ, dovoljeno tudi zavarovanje ob pogoju, da sredstvo zavarovanja dopušča ZIZ ali kakšen drug zakon. V konkretnem primeru to sredstvo dopušča 113. člen ZDavP-2, ki tako upniku nedvomno daje pravico do vložitve predloga za zavarovanje z zastavno pravico na deležu družbenika.

 
Pomembno iz rokovnika

DURS obvešča, da zaradi vremenske ujme podaljšuje rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2013 do vključno 10. 2. 2014.

 
Aktualni koristni podatki

Objavljen je bil znesek minimalne plače, ki za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2014 dalje, znaša 789,15 eura.

Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h
- kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
- kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
- kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
- kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
- kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
- kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in
- kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
znaša od 1. januarja 2014 dalje 3,61 eura.

Objavljeni so bili koeficienti rasti cen za december 2013.

Mesečni TOM v februarju 2014 ostaja 0,1%, medtem ko se je letni TOM zvišal na 1,31%.

Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 praznični dan
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec november znaša 1.617,19 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.546,25 evra
• minimalna plača znaša 789,15 evra bruto (Zakon o minimalni plači - ZMinP)
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,61 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek - posebej priporočamo:

• Silva Koritnik Rakela: Davčno računovodska spletna klepetalnica – vprašanja ob zaključnem računu 2013

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• Silva Koritnik Rakela: Od poslovnega izida do davčne osnove

 
Aktualno

Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami – Vse o DDPO 2013.

Na portalu FinD-INFO so dostopni tudi:

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, razširjen za polja, ki veljajo za normirance ter metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.