Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V novo leto nas je pospremilo kar nekaj novel zakonov, ki so prinesle številne novosti za davčne zavezance. Med noveliranimi zakoni je tudi Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ki določa spremembe pri izvajanju davčnega inšpekcijskega nadzora in ravnanjem nad zarubljenimi premičninami. V današnjem tedniku pojasnjujemo tudi, kakšne pristojnosti ima po novem davčni organ v inšpekcijskem nadzoru, kaj vpliva na višino obdavčitve in kakšna globa nas lahko doleti za davčni prekršek.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/04, 29. januar 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v mnenju Izplačilo dnevnic, terenskega dodatka pojasnjuje, kako je s povračilom stroškov v zvezi z delom za zaposlene, ki so napoteni na službeno potovanje.

 
Davčne novosti

O davčni obravnavi kadrovskih in drugih štipendij preberite v pojasnilu Kritje stroškov prevoza, šolnine in drugih povračil štipendistu, ki ga je pripravil Inštitut za računovodstvo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornih svetov

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

8. februarja bo začel veljati Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, ki določa podrobnejšo vsebino in najmanjši obseg revizijskega pregleda. Obseg revizijskega pregleda je določen v 1. odstavku 2. člena Sklepa, v 2. odstavku pa je določen obseg poročila revizorja na podlagi revizijskega pregleda.

Spremembe in dopolnitve Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice, ki so začele veljati 21. januarja, spreminjajo številne točke Vprašalnika k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije.

21. januarja je začel veljati Sklep o izvajanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012. Sklep določa način izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije.

25. januarja je začel veljati nov Sklep o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida. Stroške prevzame Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije delno ali v celoti glede na to, ali gre za prilagoditev prostorov zaradi poklicne rehabilitacije delovnega invalida ali zaradi ohranitve zaposlitve delovnega invalida ali pa gre za prevzem stroškov zaradi usposabljanja.

Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo pri GZS je objavilo odpoved Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti Slovenije. Kolektivna pogodba preneha veljati 30. junija, normativni del pogodbe pa se uporablja še šest mesecev po izteku odpovednega roka, to je do konca leta 2014. Pogajanja o novi pogodbi bodo predvidoma stekla sredi februarja. Združenje delodajalcev Slovenije, drugi od sopodpisnikov te kolektivne pogodbe na delodajalski strani, je na svoji spletni strani objavilo sporočilo, da je odpoved zgolj s strani GZS nezakonita.

Sprejet je bil Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, ki določa najnižje osnovne plače po tarifnih razredih od 1. januarja dalje in solidarnostno pomoč za primer smrti delavca in ožjega družinskega člana delavca. Zneski najnižjih osnovnih plač po plačilnih razredih so določeni v Prilogi.

25. januarja je začela veljati Tarifa o vrednosti točke za leto 2013 in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture. Tarifa določa vrednost točke v višini 9,39 EUR za izračun plačil Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa, pa tudi višino deleža za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2012, ki znaša 1,14 odstotka.

Ministrstvo za pravosodje je izdalo odredbo, ki določa, da se odvetnikom in izvršiteljem v postopkih izvršbe in v postopkih zavarovanja, za katere je pristojno okrajno sodišče, če o zavarovanju ne odloča v okviru pravdnega ali drugega sodnega postopka, od 10. februarja 2014 vroča po elektronski poti.

Odredba o seznamu zdravstvenih storitev, za katere se zahteva predhodna odobritev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot pogoj za uveljavljanje pravice do povračila stroškov določa sedem zdravstvenih storitev, ki zahtevajo uporabo nekaterih visoko specializiranih in dragih medicinskih infrastruktur ali medicinske opreme.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ne spreglejte članka z vidika sprememb pri inšpekcijskem nadzoru, ki ga je pripravila mag. Mojca Kunšek: Od 1. januarja tudi novosti pri davčnem inšpekcijskem nadzoru in višje globe.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče RS je s sklepom I U 195/2013 zavrglo tožbo zoper plačilni nalog za prekršek po b. točki sedmega odstavka 32. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP). Tožnik je navedel, da je tožbo vložil na podlagi 157. člena Ustave RS in 4. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), ker mu pravni pouk ne daje pravice do sodnega varstva. Upravno sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da plačilni nalog ne more biti akt, ki bi se lahko izpodbijal v upravnem sporu zaradi varstva ustavnih pravic, saj niso izpolnjeni vsi pogoji po 4. členu ZUS-1. Zoper plačilni nalog je namreč zagotovljeno drugo sodno varstvo.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 praznični dan
• 31 koledarskih dni
povprečna bruto plača za mesec november znaša 1.617,19 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.546,25 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek - posebej priporočamo:

• Silva Koritnik Rakela: Davčno računovodska spletna klepetalnica – vprašanja ob zaključnem računu 2013
• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?
mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?
• Silva Koritnik Rakela: Od poslovnega izida do davčne osnove

 
Aktualno

Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami – Vse o DDPO 2013.

Na portalu FinD-INFO so dostopni tudi:

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, razširjen za polja, ki veljajo za normirance ter metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.