Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki tednika opozarjamo vse zavezance, ki so v letu 2013 oddajali premično ali nepremično premoženje v najem, da je skrajni rok za oddajo napovedi davčnemu organu - 15. januar 2014. Napoved dohodkov od oddajanja premoženja v najem se z letošnjim letom oddaja skladno s spremembami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Več o novostih in spremembah preberite v rubriki V središču.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/02, 15. januar 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v mnenju pojasnjuje, kako je s povračilom potnih stroškov pri uporabi kreditne kartice.

 
Davčne novosti

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za leto 2014

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sprejel Sklep o povračilu potnih stroškov, na podlagi katerega se zavarovancu povrne potne stroške, ki so nastali pri uveljavljanju ali med uživanjem pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če se napoti zavarovanca zaradi opravljanja zdravstvenih preiskav v kraj najmanj 15 km zunaj kraja prebivališča ali v drug kraj zaradi poklicne rehabilitacije. Povračilo potnih stroškov obsega stroške javnega prevoza, prehrane in namestitve v času potovanja ter bivanja v drugem kraju. Sklep je začel veljati 11. januarja.

• Zaradi preimenovanja Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence v Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence je bilo treba prilagoditi besedilo členov in priloge v uredbi, poleg tega pa so bile sprejete še manjše spremembe k prilogi Obrazec za priglasitev koncentracij podjetij. Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij je začela veljati 11. januarja.

Novela zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) je razveljavila 54. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314), ki je urejal posebne račune z ničelnim stanjem. Spremenjeni zakon velja od 11. januarja dalje.

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) usklajuje matično evidenco z novo pokojninsko in invalidsko zakonodajo, pri čemer se zaradi zagotavljanja pravilnosti in popolnosti podatkov daje večji pomen sprotnemu nadzoru nad prijavljenimi podatki, ter uvaja možnost prijave v zavarovanja v elektronski obliki, kjer to še ni mogoče. S tem se poenostavlja sistem zbiranja podatkov, s čimer se povečuje stopnja pravilnosti, konsistentnosti in ažurnosti teh podatkov, ter razbremenjuje zavezance za vlaganje prijav, organa, ki sprejema prijave, in upravljavca matične evidence.

• Z novelo, katere glavni cilj je bil sprememba sistema glob, je bil spremenjen in dopolnjen Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD). Do sedaj so se globe izrekale v razponu, od 11.1.2014 pa bodo prekrški dejansko sankcionirani glede na njihovo težo. Dopolnjene so tudi kazenske sankcije za tahografske delavnice (14. in 14.a člen).

• Še pred razveljavitvijo nekaterih členov, ki jo je določil ZDavNepr, je začela veljati dopolnitev Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E). Ta do sprejema zakona, ki bo določil pogoje za legalizacijo objektov, preprečuje stanje, ko bi lahko bili lastniki objektov, ki bodo predmet legalizacije in za katere so bile že izdane inšpekcijske odločbe za odstranitev objekta ali prepovedi njegove uporabe, v neenakopravnem položaju v primerjavi z lastniki objektov, za katere inšpekcijske odločbe še niso bile izdane. Novi 156.a člen tako določa pravno podlago za posebne primere odloga izvršb iz utemeljenih razlogov, ki se dovoli največ enkrat. Upoštevani so kriteriji, ki se nanašajo na socialni položaj zavezanca, gospodarsko funkcijo objekta, dejstvo, da je zavezanec predlagal ustrezne spremembe prostorskega akta, ki jih bo občina upoštevala, ali dejstvo, da je zavezanec vložil popolno zahtevo za izdajo gradbenega ali uporabnega dovoljenja.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Skladno s spremembami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se letos napoved dohodkov od oddajanja premoženja v najem oddaja po novem. Pri tem velja, da morajo davčni zavezanci napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v in izven Slovenije, nerezident pa samo dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji. Podrobnejša pojasnila sprememb in povezave na ustrezne nove obrazce za oddajo napovedi najdete - V središču, na portalu FinD-INFO.

 
Izbor iz arhiva

Glede vštevanja dodatka za pomoč in postrežbo v lastni dohodek prosilca za brezplačno pravno pomoč je Upravno sodišče RS v sodbi IV U 141/2013 obrazložilo, da gre za mesečni denarni dodatek, ki ga na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) pridobijo uživalci pokojnine in določeni zavarovanci s stalnim prebivališčem v RS. Gre za prejemek, ki ga 12. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) izrecno ne šteje kot prejemek, ki se všteva v lastni dohodek. V konkretnem primeru je potrebno ugotoviti, ali gre za obdavčljivi denarni prejemek na podlagi 1. točke prvega odstavka 12. člena ZSVarPre.

 
Pomembno iz rokovnika

Danes je zadnji rok za oddajo Napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Če uveljavljate zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja njegovo uporabno vrednost, je potrebno priložiti Zahtevek (Priloga 1).

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile decembra 2013 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,9 %.

Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2013.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. januarja do 30. junija > 8,25 %

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. novembra 2013 do 30. novembra 2013 znaša 402,83 evrov na 1000 litrov.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:
• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?
mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?
• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

NE SPREGLEJTE !

Spletna klepetalnica na portalu FinD-INFO
• Silva Koritnik Rakela: Davčno računovodska spletna klepetalnica – vprašanja ob zaključnem računu 2013 – v torek, 21.1.2014, od 14:00 do 15:00.

Spletna klepetalnica je namenjena izključno naročnikom portala FinD-INFO. Udeleženci boste dobili odgovor na vsa odprta vprašanja »v živo«. Prijavite se čim prej, število mest je omejeno!

Več o Spletni klepetalnici in PRIJAVA >>

 
Aktualno

Oglejte si Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014 na portalu FinD-INFO.

Na portalu FinD-INFO je dostopen Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, razširjen za polja, ki veljajo za normirance ter metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Dostopen je tudi Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Določa pa ga obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.