Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Vstopili smo v novo leto in pričakala so nas številna noveliranja zakonodaje in spremembe na področju obračuna plač, dohodnine, pri oddaji REK obrazcev ter plačila novih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje, če povzamemo najbolj aktualne. V tokratni številki glavno temo namenjamo Zakonu o davku na nepremične (ZDavNepr), ki določa presečne datume pred izdajo odločb za plačilo davka. S 1. februarjem 2014 bodo zavezanci prejeli obvestilo z informativnim izračunom davka, do 1. aprila 2014 pa imajo čas, da uskladijo stanje in podatke, s katerimi razpolaga GURS. Po stanju na ta dan bo GURS izdal odločbo za plačilo davka. Več o tem preberite v rubriki Aktualno.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/01, 8. januar 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V članku Preoblikovanje iz d. n. o. v d. o. o. in odtujitev deleža Inštitut za računovodstvo pojasnjuje, kako s prenosom čistega dobička na osnovni kapital, do katerega bi prišlo ob formalnem preoblikovanju družbe z neomejeno odgovornostjo v družbo z omejeno odgovornostjo, povečamo osnovni vložek v d. o. o.-ju. Zaradi določbe v 4. odstavku 98. člena ZDoh-2 pa se s preoblikovanjem postavk, ki so del sredstev družbe (preneseni dobiček) v osnovni kapital ali rezerve, ne pridobi višje nabavne vrednosti.

 
Davčne novosti

Spremembe novele Zakona o davčnem postopku ( ZDavP-2), ki so stopile v veljavo s 1.1.2014, je v članku Z novelo ZDavP-2G nad neprijavljeno premoženje komentirala mag. Mojca Kunšek.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Upoštevanje finančnih storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, opravljenih v drugih državah članicah, v izračunu odbitnega deleža

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G), ki je začel veljati s 1. januarjem, zasleduje učinkovitost davčnega organa in na tej podlagi dopolnjuje ureditev, ki ureja odmero davka v posebnih primerih, spreminja določbe o davčnem nadzoru in davčni izvršbi, dodaja nov institut zadržanja zastaranja in spreminja kazenske določbe, ki urejajo davčne in hujše davčne prekrške posameznikov. Več o tem si preberite v zgornji rubriki Davčne novosti.

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine v prilogi določa vrsto, obliko in način dajanja podatkov za odmero dohodnine. Zavezanci so določeni v 337. ter prvem odstavku 338. člena Zakona o davčnem postopku. Za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti velja tudi nov pravilnik. Zavezanci, ki so določeni v petem odstavku 340. člena Zakona o davčnem postopku, oddajo podatke v obliki in na način, kot je določeno v Prilogi 1. Zavezanci iz šestega odstavka 340. člena ZDavP-2 dostavijo podatke v obliki in na način, določen v Prilogi 2. Podatki iz obeh pravilnikov se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki.

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb je začel veljati 24. decembra, uporablja pa se za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

• Tudi Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti je začel veljati 24. decembra, uporablja pa se za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika. Določa pa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

• Spremenjeni Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost bo začel veljati 1. februarja, uporablja pa se za obračunska obdobja od uveljavitve dalje. Določa vsebine obrazcev Obračun prispevkov za socialno varnost, Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače, Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka, in Obračun prispevkov za zaposlene pri tujih delodajalcih, ter način in roke predlaganja obrazcev davčnemu organu.

• Od 1. januarja velja tudi spremenjeni Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki spreminja REK obrazce, in sicer REK-1 v točki 1.1.2 Opis podatkov in v točki 1.1.3 II. Osnove za izračun davčnega odtegljaja, REK-2 v točki 1.1.3 II. Osnove za izračun davčnega odtegljaja, točki III. Prispevki za socialno varnost in poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov.

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) med več spremembami, ki bodo začele veljati z 11. januarjem, določa nove naloge in storitve Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP), nujne naloge UJP, ki se morajo opravljati tudi v času stavke, pristojnost UJP, da zagotavlja in skrbi za upravljanje, vzdrževanje in razvoj samostojne informacijsko komunikacijske infrastrukture in posebnih informacijskih sistemov za opravljanja nalog in storitev. Uvaja se tudi obvezno izdajanje elektronskih računov, namenjenih proračunskim uporabnikom in določa sistem za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov.

• Spremenjeno je bilo Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja, ki je v veljavi od 1.1.2014. Doda se nov 4.a člen, ki ureja poročanje v skladu z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

• 21. decembra je začel veljati spremenjeni Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki spreminja Prilogo I Enotni kontni načrt, zlasti zaradi uskladitve z novimi davki. Pravilnik se prvič uporabi za pripravo letnega poročila za leto 2013.

• Z 21. decembrom je začel veljati nov Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (37. člen ZR). Terjatve, naložbe in obveznosti iz 1. člena pravilnika se usklajujejo pisno, po stanju na dan 31. decembra poslovnega leta.

• Ustavno sodišče je razveljavilo 12. člen Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize, v javnosti znanega kot »Kramarjevega zakona«. Razlog za razveljavitev je bilo neskladje s prvim odstavkom 155. člena Ustave, saj ni bil izkazan že prvi potrebni pogoj za izjemoma dopustno povratno učinkovanje zakona.

• Guverner Banke Slovenije je izdal novo Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji, ki velja od 1. januarja dalje. Z njim se podrobneje določa metodologijo, način in roke poročanja, v 2. točki pa so določeni zavezanci za poročanje.

 
Aktualno iz rubrike v središču

S 1. januarjem so se začele izvajati določbe Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr), katerega namen je vzpostavitev celovitega, enotnega in preglednega sistema obdavčitve nepremičnin. Z uveljavitvijo zakona je po mnenju zakonodajalca dosežena sistemska ureditev tega področja, ki postavlja vse subjekte v enakopraven položaj. Katere obremenitve posestvovanja nepremičnin se ukinjajo in katere se še ohranja ter kakšni so roki za uskladitev stanja za odmero davka si preberite v članku Pred vrati informativnega izračuna davka na nepremičnine, mag. Mojce Kunšek.

 
Izbor iz arhiva

Po ugotovitvi, da je bilo v zadevi VSM sklep III Cp 1470/2013 že pravnomočno razsojeno, je prvostopenjsko sodišče zavrglo tožbo, s katero je tožnik zahteval znižanje plačevanja preživnine. V pritožbenem postopku je tožnik navedel, da se mu je rodil nov otrok, katerega je dolžan preživljati in kar lahko predstavlja okoliščino za znižanje preživnine po določbi 132. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR). Pritožbeno sodišče je upoštevalo, da so pritožbene novote v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki dopustne, zato je odločilo, da je pritožba utemeljena.

 
Pomembno iz rokovnika

Ne spreglejte, do 15.1.2014 je potrebno oddati Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. novembra 2013 do 30. novembra 2013 znaša 402,83 evrov na 1000 litrov.

Oglejte si tudi: Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014

Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec oktober znaša 1.526,11 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.509,43 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?
mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?
• Silva Koritnik Rakela: Od poslovnega izida do davčne osnove

 
Napovednik dogodkov

AKTUALNO Spletna klepetalnica na portalu FinD-INFO

Silva Koritnik Rakela: Davčno računovodska spletna klepetalnica – vprašanja ob zaključnem računu 2013 – v torek 21.1.2014 – od 14:00 – 15:00

Spletna klepetalnica bo namenjena izključno naročnikom portala FinD-INFO. Vprašanja že lahko zastavljate na webinar@ius-software.si, na vsa odprta vprašanja pa boste dobili odgovor tudi na klepetalnici »v živo«. Vabljeni!

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2014 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.