Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V obsežnejši in zadnji letošnji številki tednika smo osrednjo temo namenili noveli Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki prinaša novosti v postopkih in pogojih za potrditev poenostavljene prisilne poravnave ter uvaja tudi nova pravila za prisilno poravnavo nad srednjo ali veliko družbo. Vse te novosti bo v spletnem seminarju podrobneje predstavila priznana strokovnjakinja dr. Nina Plavšak. Med pojasnili DURS-a tokrat izpostavljamo spremembe višine prispevkov po uveljavitvi novele ZZVZZ-M , ki se bodo upoštevale od 1. februarja dalje.

Želimo vam lepe praznike ter srečno, zdravo in uspešno leto 2014!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/47, 18. december 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Oddaja računovodskih izkazov za nesolventno, nedelujoče podjetje pojasnjuje, ali je potrebno oddati poročila gospodarske družbe za namene državne statistike in javne objave, če je pravna oseba v postopku prisilne likvidacije oz. v postopku izbrisa brez likvidacije.

 
Davčne novosti

V članku Zaračunan strošek prekladanja-storitev ali odškodnina vam Inštitut za računovodstvo pojasnjuje, kako je z evidentiranjem in obračunom DDV ter izbiro ustrezne DDV klavzule.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na: Plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje - novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ-M

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Z novelo Zakona o javnih financah se je dodal nov 81.b člen, ki ureja pridobitev kapitalskih naložb države zaradi ohranitve stabilnosti finančnega sistema. Država lahko z denarnim vplačilom ali stvarnim vložkom pridobi kapitalske naložbe v bankah in hranilnicah. Sredstva za pridobitev kapitalskih naložb se zagotovijo iz zadolževanja in prostih denarnih sredstev proračuna. Po 1.1.2014 pa se bo začel uporabljati Zakon o izvrševanju proračuna, ki v 27. členu določa možnost predplačil ne glede na drugi odstavek 52. člena ZJF.

Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank skladno z Zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank določa merila in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati banke, da so upravičene do ukrepov za krepitev stabilnosti bank po ZUKSB, druga merila in pogoje za izvedbo ukrepov ter pravila za zadolževanje Družbe za upravljanje terjatev. Merila in pogoji se določajo z zahtevami pri oblikovanju poslovne strategije, na podlagi katere Vlada odloči o izvedbi ukrepov v banki v skladu s to uredbo in ZUKSB. Druga merila pa so še glede povečanja osnovnega kapitala bank, prevzemanja tveganj s strani DUTB in izdaje poroštva RS za prevzete obveznosti DUTB.

• 14. decembra je začel veljati Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določa pet obrazcev in osemnajst listin za uporabo v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Listine Recept, Recept za osebno rabo, Naročilnica za medicinski pripomoček, Naročilnica za medicinski pripomoček za izboljšanje vida, Nalog za prevoz, Delovni nalog in Delovni nalog za fizioterapijo se začnejo uporabljati 1. januarja 2014. V 6. členu pravilnika so določene dosedanje listine, ki se lahko uporabljajo do porabe zalog.

• Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih bodo začele veljati 24. decembra, novi drugi in tretji odstavek tarifne številke 27 pa se začneta uporabljati 1. januarja 2014, in so bile potrebne zato, ker je novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju spremenil osnovo za izračun letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora Agencije za zavarovalni nadzor po določbah ZPIZ-2 ter določil, da Agencija za zavarovalni nadzor izdaja različna dovoljenja oziroma soglasja po ZPIZ-2. Dodale in spremenile so nekatere tarifne številke. Vrednost točke ostaja nespremenjena v višini 4,17 EUR.

• S 14. decembrom je začela veljati novela Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb. Potrebna je bila, ker so se spremenile pristojnosti državnih organov, in sicer je po novem za posamezne naloge glede nepremičnega premoženja v lasti države in drugih oseb javnega prava pristojno ministrstvo za pravosodje namesto ministrstva za javno upravo. Z novelo se celostno in dokončno ureja vpis upravljavcev nepremičnin po prvem odstavku 2. člena uredbe, ki določa več pravnih podlag za pridobitev statusa upravljavca. Spremenila se je tudi ureditev izbrisa upravljavca v primeru začasnega vpisa upravljavcev.

• 14. decembra je začela veljati novela Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, ki spreminja 3. Odstavek 6. člena o izdelavi računovodskih izkazov glede zapisnih številk postavk izkaza vseobsegajočega donosa. Spreminja pa se tudi priloga Izkazi in poslovni izidi finančnih položajev, in sicer se določene sheme računovodskih izkazov nadomestijo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Od 6. decembra se uporablja Novela ZFPPIPP-F, ki prinaša nov institut - zunajsodno finančno prestrukturiranje, z namenom doseči sporazum o zunajsodnem finančnem prestrukturiranju. Več o tem, ter t.i. predstečajnem postopku je v članku osvetlila mag. Mojca Kunšek.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi VDSS sodba Pdp 534/2013 je višje sodišče zavrnilo pritožbo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje glede priznanja pravice do povračila prevoznih stroškov v višini kilometrine. Sodišče je obrazložilo, da je Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih tehnični predpis, ki določa, kako se izračuna povračilo stroškov prevoza in ne gre za povračilo dejanskih stroškov prevoza. Kadar ima zaposleni na razpolago več prevoznih sredstev, je treba v skladu z namenom zakonodajalca določiti višino tako, da je javno finančno sprejemljiva, pri tem pa ni relevantno, s katerim prevoznim sredstvom javni uslužbenec dejansko prihaja na delo.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:
20 delovnih dni
2 praznična dneva
31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec oktober znaša 1.526,11 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.509,43 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?
mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?
• Silva Koritnik Rakela: Od poslovnega izida do davčne osnove

 
Napovednik dogodkov

Vabimo vas na spletni seminar:
• dr. Nina Plavšak: Nova pravila o prisilni poravnavi nad veliko in srednjo veliko družbo – v torek 7.1.2013 – od 13:00 – 13:45 Naročniki portala FinD-INFO lahko uveljavljate 30% popust pri kotizaciji.

V januarju 2014 napovedujemo NOVOST na portalu FinD-INFO Spletna klepetalnica
• Silva Koritnik Rakela: Davčno računovodska spletna klepetalnica – vprašanja ob zaključnem računu 2013 – v torek 21.1.2014 – od 14:00 – 15:00 Spletna klepetalnica bo namenjena izključno naročnikom portala FinD-INFO. Vprašanja boste lahko zastavljali v živo, že sedaj pa vas vljudno vabimo k zastavljanju vprašanj na webinar@ius-software.si. Prijave na klepetalnico bodo možne takoj po novem letu!

 
Novo na IUS-INFO

Na okrogli mizi najvplivnejših pravnikov letošnjega leta so razpravljali o problemu korupcije in najhujših kršitvah človekovih pravic

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.