Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Ob koncu davčnega leta smo tokrat več vsebin namenili usklajevanju stanj s popisom sredstev in obveznosti ter optimiranju davčnega obračuna, ki bo vodil tudi k optimalni obdavčitvi. Podrobneje smo o davčnih obveznostih in terjatvah ter načrtovanju davčne osnove govorili prejšnji teden v spletnem seminarju Od poslovnega izida do davčne osnove, katerega posnetek si lahko ogledate v arhivu. Pri tem vsak čas pričakujemo objave sprememb temeljnih obrazcev, kar bo tudi podlaga za objavo vodiča po letošnjem davčnem obračunu.

Želimo vam uspešen teden in prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/46, 11. december 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Knjiženje obratovalnih stroškov, investicije pojasnjuje, na kakšen način knjižiti stroške vzdrževanja, ki jih plačuje podjetje B, glasijo pa na podjetje A.

 
Davčne novosti

Med davčnimi novostmi opozarjamo na članek Davčna obravnava dohodkov iz avtorske pogodbe, v katerem avtor, Aleš Kaluža, opozarja na vrsto sprememb, ki bodo v bodočih davčnih letih pomembno vplivale na obnašanje davčnih zavezancev. Opozarja tudi na relevantna pojasnila DURS s področja davčne obravnave dohodkov iz avtorskih pogodb.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
- Obračun bonitete za uporabo osebnega vozila

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Prvi korak k prenovi socialne zakonodaje prinašata noveli Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). Pri izračunu vseh socialnih prejemkov se bo po novem upošteval bolj realen gmotni položaj vlagateljev kot sedaj, ko se upoštevajo podatki iz dohodninske odločbe za preteklo ali celo predpreteklo leto. Prav tako se v dohodek družine ne bo štel celotni otroški dodatek, na ugodnejši način pa naj bi se upošteval tudi dohodek od študentskega dela. Večina sprememb bo začela veljati 1. januarja 2014, ostale, ki terjajo zahtevnejše prilagoditve, pa 1. septembra 2014. Prejemniki denarne socialne pomoči lahko že 1. januarja zahtevajo nov izračun pravice do otroškega dodatka, subvencije za vrtec in državne štipendije. Finančne posledice sprememb so ocenjene na deset milijonov evrov.

• Novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) med drugim uvaja poseben predinsolvenčni postopek za srednje in velike družbe, v okviru katerega se bodo lahko z bankami dogovorile o prestrukturiranju dolga, ter posebna pravila za prisilno poravnavo srednjih in velikih družb. K subjektom, nad katerimi se lahko vodi postopek poenostavljene prisilne poravnave (samostojni podjetniki z do deset zaposlenimi, mikro podjetja), novela dodaja majhne družbe. Spremembe so tudi pri pogojih za insolventnost, in sicer bodo lahko delavci predlagali stečaj, če bo družba s plačilom plač zamujala dva meseca. Sedaj je ta rok tri mesece.

• Cilj novele Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) je omejiti kršitve pravic agencijskih delavcev in zagotoviti večjo kakovost storitev posredovanja dela. Med rešitvami je jasnejša opredelitev dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (podjetju), tako da jo bo mogoče jasno razmejiti od opravljanja storitev na podlagi civilno-pravne pogodbe. Po novem bo moral imeti delodajalec posredovanje začasne delovne sile registrirano kot glavno dejavnost, tuji delodajalci pa bodo morali imeti v Sloveniji registrirano podružnico. Bančno garancijo v višini najmanj 30.000 evrov bodo morali zagotoviti vsi, ki se bodo želeli ukvarjati s to dejavnostjo.

• Z Zakonom o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema se bo izboljšal nadzor nad finančnimi institucijami, ki zaradi svoje lastniške ali drugačne prepletenosti delujejo v različnih segmentih finančnega sistema. Makro nadzor bo izvajal Odbor za finančno stabilnost, ki bo oblikoval makrobonitetno politiko za zaščito stabilnosti celotnega finančnega sistema (povečanje odpornosti finančnega sistema in preprečevanje oz. zmanjševanje sistemskih tveganj) in narekoval ukrepe glede na resnost motnje, katere bodo izvedli sektorski nadzorniki. Odbor bo sestavljen iz dveh predstavnikov vsakega sektorskega nadzornega organa, ki bodo nudili vpogled v mikro dogajanje z makrobonitetnega nivoja, in dveh predstavnikov ministrstva, pristojnega za finance. Odboru bo predsedoval guverner Banke Slovenije. Odbor mora enkrat letno poročati Državnemu zboru Republike Slovenije, in sicer do 30. junija za preteklo leto.

Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev določa način izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 vsem upravičencem, ki jim razlika še ni bila izplačana. Z vidika zasledovanja cilja zmanjšanja proračunskega primanjkljaja v letih 2013 in 2014, nadaljnje politike konsolidacije javnih financ na vzdržen način, izpolnitev z zakonom določenih obveznosti države in preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države, se bo dolg tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah izplačal v dveh delih, in sicer prvi del najkasneje do konca februarja 2014, drugi del pa najkasneje do konca januarja 2015.

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine v prilogi določa vrsto, obliko in način dajanja podatkov za odmero dohodnine. Zavezanci so določeni v 337. ter prvem odstavku 338. člena Zakona o davčnem postopku. Za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti velja tudi nov pravilnik. Zavezanci, ki so določeni v petem odstavku 340. člena Zakona o davčnem postopku, oddajo tiste podatke v obliki in na način, kot je določeno v Prilogi 1. Zavezanci iz šestega odstavka 340. člena ZDavP-2 dostavijo podatke v obliki in na način, določen v Prilogi 2. Podatki po obeh pravilnikih se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki.

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine določa vsebino in obliko obrazca informativnega izračuna dohodnine in obrazca napovedi za odmero dohodnine. Pravilnik vključuje tudi zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav za rezidente držav članic EU/EGP.

• S spremembami in dopolnitvami Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic se dodaja III. poglavje, ki določa navodila za izpolnjevanje poročila o tokovih likvidnosti na obrazcu TL.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Čeprav je do predložitve davčnega obračuna še precej časa, je zdaj čas za davčno optimizacijo.

 
Izbor iz arhiva

Sodišče EU je v zadevi C-123/11 podalo interpretacijo členov 49 in 54 Pogodbe o delovanju EU v povezavi s pravico matične družbe nerezidentke, ki se je združila s svojo podružnico v tujini, do upoštevanja večletnega negativnega poslovanja podružnice pri obdavčitvi prihodka povezane družbe. Takšno zmanjšanje obdavčljivega dohodka je mogoče le, če tako dopušča zakonodaja države članice, kjer je podružnica rezidentka. Sodišče je presodilo, da omenjena člena v obravnavanih okoliščinah dovoljujeta takšno ureditev nacionalne zakonodaje, po kateri matična družba ni upravičena do zmanjšanja obdavčljivega prihodka zaradi izgub podružnice v času pred združitvijo.

 
Pomembno iz rokovnika

Najkasneje do 15. Decembra 2013 morajo prodajalci, lizingodajalci, DURS, najemodajalci, lastniki in upravniki stavb v Evidenco trga nepremičnin sporočiti podatke o kupoprodajnih in najemnih poslih.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile novembra 2013 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,1%.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Od poslovnega izida do davčne osnove

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

NOVO ! V začetku leta 2014 napovedujemo FinD-INFO Spletno klepetalnico, v kateri boste lahko naročniki portala FinD-INFO sami zastavljali vprašanja v živo na vedno aktualne davčno - finančne teme, ki se nam porajajo ob zaključku leta. Vprašanja nam pošljite na: webinar@ius-software.si.

Vabljeni k zastavljanju vprašanj!

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.