Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Ker prihaja konec davčnega leta smo tokrat več vsebin namenili usklajevanju stanj s popisem sredstev in obveznosti, opozarjamo pa tudi na 15. december, ko je treba sporočiti podatke o kupoprodajnih in najemnih poslih v Evidenco trga nepremičnin pri Geodetski upravi RS. Urejena evidenca na GURS se bo odražala tudi v obdavčitvi nepremičnin po novem Zakonu o davku na nepremičnine (ZDN), ki je bil tudi v drugo potrjen v Državnem zboru RS.

Želimo vam miren adventni čas in prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/45, 4. december 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

V času priprav na popis sredstev in obveznosti opozarjamo na vrsto primerov knjiženj iz naslova inventurnih razlik, med katerimi izpostavljamo Knjiženje ugotovljenega primanjkljaja drobnega inventarja pri inventuri.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Obdavčitev kapitalskih dobičkov pojasnjuje, da so se z ZUJF spremenile le davčne stopnje pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov od naložb posedovanih do 5 let, vse ostale določbe ZDoh-2 pa ostajajo nespremenjene.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Določitev plačnika davka v zvezi z 58. členom ZDavP-2

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del podrobneje ureja izbor, sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja udeležencev programov javnih del, merila za oblikovanje kvot sredstev javnega povabila po območnih službah ter na centralni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, merila za določanje deležev plač, povračila stroškov ter poročanje zavoda pristojnemu ministrstvu. Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač v višini od 55 % do 85 % plače v občini glede na lokalno povprečno stopnjo brezposelnosti. Dolgotrajno brezposelne osebe in invalidne osebe pa so lahko deležne tudi še 30 % tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del.

• Po Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti se med drugim spreminja nabor kazalcev za ugotavljanje uspešnosti raziskovalca ter uvaja nov 67.a člen, ki določa tudi vodenje postopka za infrastrukturne programe po zaključenem razpisu. Pravilnik tudi določa pogoje in postopke za spremembo vodje projekta in imenovanje mentorjev, ter spreminja pravila izbora mladih raziskovalcev.

• Po novem Navodilu o načinih poročanja podatkov o blagovni menjavi med državami članicami EU v statističnem raziskovanju Intrastat bodo poročevalske enote od 1. februarja 2014 podatke v Intrastatu poročale prek sistema za izmenjavo elektronskih sporočil v Intrastatu ali prek spletnega obrazca, ki je dostopen na spletišču Intrastat, vsa podrobnejša vsebinska in tehnična navodila glede poročanja podatkov v Intrastatu pa so objavljena na spletišču Intrastat in spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije za Intrastat.

• Od 1. januarja 2014 se bo uporabljala nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je sklenjena za določen čas in velja do vključno 31. 12. 2016. Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar – december 2013 v primerjavi z obdobjem januar – december 2012 presegla 0,5 %, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi in osnovne plače delavcev za leto 2013, za mesec januar 2014 in naprej povečajo za dejansko povprečno letno inflacijo, regres za letni dopust se bo izplačal najmanj v višini vsakokratne minimalne plače povečane za 1 %.

 
Aktualno iz rubrike v središču

15. december je končni rok za poročanje o kupoprodajnih in najemnih poslih po Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) in Pravilniku o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov, zato bodite pozorni in si preberite kaj je treba storiti.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi VSC sklep Cpg 251/2013 je višje sodišče zaradi zmotne uporabe materialnega prava ugodilo pritožbi in obrazložilo, da je uporabo meničnih predpisov pri bianco menici treba presojati glede na njeno značilnost, ki jo oblikujeta tako obligacijsko kot menično pravno razmerje. Menične zaveze podpisnikov menice, ki izvirajo iz bianco menice, je treba presojati drugače kot pri izdaji klasične popolne menice. V primeru, ko je menični upnik prvi imetnik menice, je treba sporna vprašanja podpisnika menice presojati upoštevajoč vsebino temeljnega posla in skladnost tega z menico in to ne le glede trasanta, temveč tudi glede poroka oziroma avalista.

 
Pomembno iz rokovnika

Najkasneje do 15. decembra 2013 morajo prodajalci, lizingodajalci, DURS, najemodajalci, lastniki in upravniki stavb v Evidenco trga nepremičnin sporočiti podatke o kupoprodajnih in najemnih poslih.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec september znaša 1.495,28 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.504,06 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas na spletni seminar:

• Silva Koritnik Rakela: Od poslovnega izida do davčne osnove - četrtek, 5. december 2013 – od 14:00 do 14:45.

Ob koncu (davčnega) leta vas vabimo tudi k ogledu posnetkov spletnih seminarjev. Posebej priporočamo naslednje posnetke:
• Silva Koritnik Rakela: Odgovori na pogosta vprašanja ob zaključku računovodskega (davčnega) leta
• mag. Barbara Guzina: Nekaj najpogostejših napak v obračunu DDPO
• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Na koncu leta je aktualna tema Izberite pravo obliko nagrajevanja ob koncu leta - 13. plača, božičnica, darila.

 
Novo na IUS-INFO

Končal se je izbor 10 najvplivnejših pravnikov 2013 in že lahko preverite, kdo so letošnji izbranci. Razpravo na okrogli mizi, ki bo letos na dan človekovih pravic, 10. decembra 2013, ob 11. uri v dvorani Karantanija hotela Lev v Ljubljani, bo vodila varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.