Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji številki komentiramo zadnje spremembe ZGD-1, ki širijo pogoje za ustanovitev podjetja, in predlog novele ZDoh-2M, ki bo z ukinitvijo avtomatičnega indeksiranja vrednosti davčnih olajšav prinesla višjo dohodnino za leto 2014. Med številnimi spremembami predpisov, ki urejajo delovanje pokojninskih skladov, tokrat izpostavljamo novosti poročanja, ki bodo veljale že za leto 2013 in jih bomo podrobneje predstavili v eni od naslednjih številk Tednika.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/41, 6. november 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Od začetka oktobra se izvaja novela ZGD-1H, ki prinaša spremembe pri ustanavljanju družb, postavlja nove sankcije ob podajanju neresničnih izjav in zmanjšuje naloge sodišča.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Prevozne storitve v zvezi z dobavo investicijskega zlata opozarja, da je potrebno v primeru prejema storitve od tujega davčnega zavezanca upoštevati enako pravilo obdavčitve kot bi veljalo v Sloveniji.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Promocija zdravja na delovnem mestu

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po spremembah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki se uporablja od 2. novembra 2013, se bodo delili stroški na površino posamezne enote stavbe tudi za porabo elektrike za skupne električne naprave (delovanje raznih črpalk, kotlovnice, toplotnih postaj ipd.) ter razni fiksni stroški, ki nastajajo neodvisno od opravljenih storitev ter dobav (priključna moč, priključek na infrastrukturo ipd.).

• Po Sklepu o revizijskem pregledu letnega poročila pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov in vsebini revizorjevega poročila se revizijski pregled opravi v skladu s pravili revidiranja iz 4. člena ZRev-2. Revizijski pregled za leto 2013 bo po novem obsegal tudi pregled skladnosti poslovanja kritnega sklada oziroma skupine kritnih skladov z določbami ZPIZ 2 in drugih predpisov, na podlagi česar bo izdelano revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih in o spoštovanju pravil, stanju in gibanju zavarovalno tehničnih rezervacij in rezervacij za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev. Prav tako bo revizorjevo poročilo zajemalo tudi mnenje o izpostavljenosti iz naslova naložb po Sklepu o izjavi o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada in podsklada krovnega pokojninskega sklada in mnenje o izpostavljenosti tveganjem v skladu s Sklepom o upravljanju tveganj pokojninskega sklada.

• Po Sklepu o povzetku letnega poročila pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov bo povzetek zajemal računovodske izkaze kritnega sklada oziroma skupine kritnih skladov t.j. bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz pripisa dobička, dodatna pojasnila in revizorjevo poročilo o povzetku računovodskih izkazov. Pri tem mora upravljavec v osmih dneh od objave pisno obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor o mestu objave povzetka letnega poročila, povzetek letnega poročila kritnega sklada oziroma skupine kritnih skladov pa mora upravljavec prvič objaviti za poslovno leto 2013.

Sklep o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov določa, da letno poročilo kritnega sklada s svojim podpisom potrdijo vsi člani uprave oziroma upravnega odbora upravljavca kritnega sklada. Če kritni sklad izvaja kolektivno dodatno zavarovanje, pa mora letno poročilo kritnega sklada vsebovati tudi mnenje Odbora pokojninskega sklada. Medletne računovodske izkaze v skladu s tem sklepom je potrebno prvič izdelati za prvo četrtletje 2014 in jih Agenciji predložiti do 31. maja 2014.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Čeprav prinaša predvsem spremembe pri sklicevanju na določbe ZPIZ-2, pa je zaradi namere o odpravi dosedanjega avtomatičnega usklajevanja dohodninske lestvice in olajšav s stopnjo rasti cen, predlog novele ZDoh-2M označen kot prikriti protikrizni zakon.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi VSK sodba in sklep Cpg 22/2013 sta pravdni stranki sklenili pogodbo o finančnem lizingu premičnin. V skladu s pogodbenimi določili je lizingodajalec odstopil od te pogodbe, ker je lizingojemalec prenehal izpolnjevati pogodbene obveznosti. Prišlo je torej do prenehanja pogodbe, kar je gotovo najhujša sankcija zaradi kršitve pogodbenih obveznosti. Višje sodišče je pritrdilo ugotovitvi sodišča prve stopnje, da mora lizingojemalec po odstopu od pogodbe vrniti lizingodajalcu predmet lizinga, poleg tega pa je zavezan tudi k plačilu odškodnine. Izpolnitvena obveznost lizingojemalca se torej spremeni v odškodninsko.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. septembra 2013 do 30. septembra 2013 znaša 399,62 evrov na 1000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec avgust znaša 1.506,88 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.504,11 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Spoznajte se s teoretičnimi osnovami in elementi, ki so predmet Vrednotenja podjetja.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.