Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji dvojni številki Tednika komentiramo novosti ZDDPO-2J, ki ohranjajo 17 % davčno stopnjo tudi v letu 2014, ter opozarjamo na nedorečene zakonske določbe, kot jih nakazuje 39. člen ZUTD-A in nekateri drugi premalo dorečeni predpisi. Med pojasnili DURS tokrat izpostavljamo novosti prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po ZPIZ-2, med predpisi pa novosti pri REK obrazcih, ki se bodo upoštevale že od 1. novembra dalje..

Želimo vam prijetno branje ter sproščujoče krompirjeve počitnice!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/40, 23. oktober 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

»Kaj pravzaprav določa 39. člen ZUTD-A?« se sprašuje Anže Hiršl iz Zbornice delodajalcev Slovenije (ZDS) ter opozarja na nevarnosti nedorečenih zakonskih določb, ki ne zajemajo niti vseh potrebnih pravnih elementov niti vseh elementov realnega "življenja".

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je v članku Nakup in prodaja licenc mnenja, da gre v navedenem primeru za obrnjeno davčno obveznost, kar pomeni, da se obveznost obračuna DDV prevali na prejemnika.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od 1. 1. 2013 dalje

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 19. oktobra se uporabljajo spremembe Pravil borze, po katerih se instrumenti denarnega trga uvrstijo v trgovanje na borznem trgu, če so prosto prenosljivi, veljavno izdani ter so zagotovljeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov, po novem pa tudi, če je objavljena osnovna informacija o instrumentu denarnega trga in plačana ustrezna pristojbina.

• Po noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-C) se prejemki oziroma izdatki, nastali z zavarovanjem kreditnega tveganja v povezavi z državnim dolgom, evidentirajo kot terjatve in obveznosti iz naslova prejetih in danih varščin. Spremembe 39. člena pa med drugim določajo, da se v obseg zadolževanja države ne štejejo zadolževanje države za potrebe upravljanja njenih dolgov, prevzem dolga in izdaja lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki se začasno prenesejo pravni osebi, ki financira primanjkljaj oziroma odplačilo glavnic dolga proračuna države, ali izdaja lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki se začasno prenesejo banki ali hranilnici, v kateri se izvajajo ukrepi za krepitev stabilnosti bank.

• Od 1. novembra se uporabljajo novosti Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki bistveno širijo nabor podatkov, o katerih bo ob izplačilu nekaterih dohodkov treba poročati Dursu. Tako se v Prilogi 1 uvaja tudi prikaz dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in so izplačani samostojno, ko izplačevalec predloži individualne podatke iz obračuna davčnih odtegljajev na zbirnem Obračunu davčnih odtegljajev, druge spremembe pa se nanašajo na novosti izplačila dohodkov po ZIUPTDSV, ZPIZ-2, ZUTD-A in ZDavP-2.

Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in analitičnem kontnem načrtu pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad določa, da se knjigovodske postavke vrednotijo, razkrivajo in predstavljajo v skladu z ZPIZ 2 ter mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Upravljavec kritnega sklada mora voditi poslovne knjige po kontnem načrtu, ki je predpisan za zavarovalnice po določbah ZZavar, analitični kontni načrt kritnega sklada pa mora omogočiti ločeno evidentiranje vseh prihodkov, odhodkov ter sredstev in obveznosti za vsak kritni sklad posebej. Upravljavec kritnega sklada mora v analitičnem kontnem načrtu kritnega sklada poleg kontov, določenih v predpisanem kontnem načrtu, zagotoviti tudi s tem Sklepom določene konte, ki se uporabljajo pri evidentiranju dogodkov od 1. januarja 2014.

• Od 1. januarja 2014 se izvaja Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, po katerem upravljalec poroča Agenciji za trg vrednostnih papirjev najkasneje v treh delovnih dneh o spremembah načrta upravljanja tveganj vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, o spremembi izjave o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada in podsklada krovnega pokojninskega sklada, peti delovni dan po obračunskem dnevu pa poroča o vrednosti enote premoženja. Sklep pa določa tudi roke za poročanje o vrsti in sestavi naložb ter številu članov in delodajalcev, o poslovnem izidu, o kapitalu upravljavca, o rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij ali na zahtevo Agencije.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Po noveli ZDDPO-2J bo tudi v letu 2014 dobiček pravnih oseb obdavčen s 17 % davčno stopnjo, krog oseb, ki sodijo v pravila tanke kapitalizacije, pa se širi.

 
Pomembno iz rokovnika

Do konca meseca morajo kmetje s katastrskim prihodkom nad 7.500 evrov priglasiti izbor obdavčitve kmetijske dejavnosti v letu 2014.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I U 1670/2011 je Upravno sodišče RS zavrglo tožbo, ker je po vpogledu javno dostopnih podatkov sodnega oziroma poslovnega registra ugotovilo, da je tožeča stranka prenehala. Tožeča stranka, ki je bila po svojem pravnem statusu družba z omejeno odgovornostjo, je prenehala po skrajšanem postopku brez likvidacije in bila izbrisana iz registra. S tem je implicitno izgubila tako pravno kot tudi poslovno sposobnost, vključno s sposobnostjo biti stranka v postopku upravnega spora, bodisi na aktivni, bodisi na pasivni strani.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec avgust znaša 1.506,88 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.504,11 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

• mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Vabimo vas na seminar Kako v skladu z novim ZDR-1 pravilno ukrepati zoper kršitve delavcev?

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.