Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji številki opozarjamo na nova Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki spreminjajo zavezanca za prijavo in postopek urejanja zavarovanja družinskim članom. V mesecu varčevanja vas vabimo, da že danes uredite prejemanje dodatne pokojninske rente v starosti. Želimo vam prijetno branje in še lepšo jesen!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/37, 2. oktober 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

V mesecu varčevanja podajamo odgovor na vprašanje: Kako do dodatne pokojninske rente, ki ga je pripravila Pokojninska družba A, d.d..

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je v članku Storitve na blagu, opravljene v Italiji mnenja, da se za dobavo blaga ne šteje prenos blaga zaradi opravljanja storitev na njem, če se to blago vrne istemu davčnemu zavezancu v Slovenijo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Prošnja za pojasnilo glede uporabe 39. člena ZUTD-A

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin v Prilogi 1 določa indekse, ki so izračunani kot kumulativni indeksi vrednosti nepremičnin za obdobje od 1. julija 2010 do 1. januarja 2013. Izračun vrednosti za posamezno nepremičnino na podlagi te uredbe in vpis nove vrednosti te nepremičnine v register nepremičnin se opravi najpozneje v 15 dneh od uveljavitve te uredbe, torej do 27. oktobra 2013.

• Po Sklepu o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice mora banka zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo priložiti splošno dokumentacijo ter dokumentacijo o sistemu upravljanja s tveganji, ki zajema tudi dokumentacijo, iz katere je razvidna organiziranost sistema notranjih kontrol, in seznam zaposlenih v banki, ki bodo opravljali funkcijo vodenja ali nadzora v finančni instituciji. Če namerava banka v finančni instituciji pridobiti kvalificirano naložbo katere kvalificirani delež bo enak ali večji od 50 odstotkov, mora predložiti tudi politike prejemkov iz 28.a in 28.b člena Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, ki upoštevajo splošna in posebna načela glede prilagajanja prejemkov tveganjem.

• Spremembe Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic v novem 9.a členu določajo, da mora banka najkasneje v petih delovnih dneh obvestiti Banko Slovenije o dejanski pridobitvi delnic, poslovnega deleža ali drugih pravic v finančni instituciji ali v finančni družbi, za katero je pridobila dovoljenje za kvalificirano naložbo, prav tako pa mora v tem roku obvestiti Banko Slovenije v primeru združitve ali delitve finančne institucije ali družbe, v kateri ima kvalificirano naložbo, ter o vsaki drugi statusni spremembi te pravne osebe.

• Po Sklepu o registru osebnih računov, potrdilu o stanju na osebnem računu in potrdilu o vplačilih, ki jih je financiral delodajalec bo upravljalec od 13. oktobra vodil register tudi ob upoštevanju predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter davčnih predpisov in drugih predpisov. V registru bo zajel tudi druge podatke potrebne za izvajanje določb ZPIZ-2 kot tudi dodatne podatke iz notranjih aktov upravljavca. Register se vodi tako, da je za poljubno izbrano časovno obdobje kadarkoli mogoč vpogled in izpis podatkov tako o posameznem članu pokojninskega sklada ali skupini članov, kot o plačilih delodajalca v korist posameznega člana ali skupine članov. Podatki v registru se hranijo najmanj 10 let, računano od dneva, ko je član uveljavil pravico iz dodatnega zavarovanja oziroma, ko je član ali upravičenec (v primeru smrti) uveljavil pravico do izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ste vedeli, da z novimi Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja za ureditev zavarovanja študentom ni več potrebno predložiti potrdila o vpisu, saj se spreminja zavezanec za prijavo družinskega člana v zavarovanje in postopek urejanja zavarovanja družinskim članom.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi VSC sklep I Ip 517/2012 višje sodišče potrjuje pravilnost stališča sodišča prve stopnje, da dolžnikova obveznost glede predložitve seznama svojega premoženja traja le med postopkom. Upnikova vložitev predloga po 31. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) pa nima nobenih procesnih učinkov na tek zakonskega pritožbenega roka zoper sklep o ustavitvi izvršbe še z zadnjim od dovoljenih sredstev izvršbe. Zato takšen sklep, po preteku pritožbenega roka (če ni vložena pritožba) postane pravnomočen. S pravnomočnostjo sklepa o ustavitvi izvršbe z zadnjim od dovoljenih izvršilnih sredstev pa je končan tudi izvršilni postopek.

 
Aktualni koristni podatki

Od 28. septembra 2013 se uporablja nova cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida v znesku 0,0144 evra.

Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec julij znaša 1.510,02 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.509,70 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Tokrat opozarjamo na delavnico Vse, kar morate vedeti o potnih stroških, vključno z zadnjimi novostmi v zasebnem in javnem sektorju.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.