Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji številki ponujajo zanimivo branje teme o evidentiranju obdobij zavarovanja, izplačilu stroškov v zvezi s službeno potjo in davčnem vidiku pripravništva v tujini. Spremembe predpisov že nakazujejo začetek novega šolskega leta, po rokovniku pa je do konca meseca potrebno izpolniti še zadnje obveznosti poročanja za leto 2012. Želimo vam prijeten zaključek poletja ter uspešno jesen!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/32, 28. avgust 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) je v primeru Prekinitev službenega potovanja in izplačilo dnevnic mnenja, da je delodajalec dolžan delavcu povrniti stroške tudi za čas izrednih razmer, če pride do izredne prekinitve službene poti, na katero delavec nima vpliva.

 
Davčne novosti

V primeru Obdavčitev pripravništva v Nemčiji, ko ne gre za sklenitev delovnega razmerja, je potrebno vse prihodke obravnavati kot dohodke iz drugega delovnega razmerja, kar pomeni, da je prejemnik upravičen tudi do povračil stroškov v zvezi s pripravništvom in 10 % normiranih odhodkov, opozarja Inštitut za računovodstvo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Vpliv nepremičnine pridobljene pred in po 1.1.2005 na davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ob prenehanju zavezanca

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) z namenom ponovne delovne in socialne vključitve omejujejo pravico do vključevanja v javna dela na dolgotrajno brezposelne. Novela se nanaša tudi na začasna in občasna dela upokojencev, saj ukinja 25-odstotno dajatev od dohodka za opravljeno delo preko avtorske pogodbe ali podjemne pogodbe.

• Po Sklepu o spremembah in dopolnitvah sklepov, ki jih je izdala Agencija za zavarovalni nadzor, v delih, ki urejajo način poročanja bodo odslej zavarovalnice posredovale statistična poročila v elektronski obliki, prav tako pa tudi vsa poročila podpisana z digitalnim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.

• Novela Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki bo začela veljati 1. septembra, poleg možnosti zasega vozila predvideva tudi možnost pridržanja voznika ter na novo opredeljuje pojem hujšega prekrška, za katerega so kot stranska sankcija določene najmanj tri kazenske točke. Prav tako novela zvišuje kazen za neupoštevanje znakov, s katerimi policija ustavlja vozila, in za neupoštevanje prepovedi nadaljnje vožnje. Kazen se v obeh primerih zvišuje z zdajšnjih 250 na 500 evrov.

• Dopolnitve Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu določajo finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu, ki je nastala zaradi suše in pozebe v naravnem okolju v letu 2012. Podporo v višini 2,43 evra na čebeljo družino lahko vlagatelji uveljavljajo za število čebeljih družin, kot je bilo razvidno iz registra čebelnjakov, na dan 30. junija 2012, vendar le, če je imel vlagatelj prijavljenih najmanj 20 čebeljih družin.

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza določa način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje. Izvajalec subvencioniranih prevozov lahko prične postopek izdaje vozovnice na osnovi z vlogo potrjenega statusa vlagatelja in podatka o minimalni oddaljenosti 2 km med bivališčem vlagatelja ter lokacijo izvajalca vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa, ki ga obiskuje.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Čeprav so bile delovne knjižice že pred leti ukinjene, še vedno ohranjajo naravo javne listine z vpisi, ki so bili do takrat izvedeni. Podatke o kasnejših obdobjih pa zdaj nadomešča izpis obdobij zavarovanja, ki jih zavarovanec pridobi na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

 
Izbor iz arhiva

Glede prenehanja izvršilnega postopka višje sodišče v zadevi II Ip 167/2013 poudarja, da je podjetnik odgovoren za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Podjetnik je torej fizična in ne pravna oseba, kar pomeni, da dolžnik - samostojni podjetnik celo po zaključku stečaja preneha obstajati le kot nosilec samostojne dejavnosti, deluje pa še naprej kot fizična oseba. Izbris samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra torej ne pomeni prenehanja izvršilnega postopka, ker prenehanje opravljanja gospodarske dejavnosti samostojnega podjetnika ne pomeni prenehanja stranke in tako ne gre za neodpravljivo procesno pomanjkljivost za nadaljevanje postopka.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 31. avgusta morajo gospodarske družbe predložiti AJPES revidirana letna poročila in konsolidirana letna poročila skupaj z revizorjevim mnenjem.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. julija 2013 do 31. julija 2013 znaša 404,99 evrov na 1000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec junij znaša 1.495,45 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.511,96 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Posebej priporočamo:

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako?

• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Še je čas, da se prijavite na tradicionalno 14. letno konferenco revizorjev.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.