Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji številki Tednika komentiramo zakonske novosti pri izvajanju postopkov javnega naročanja, opozarjamo na različne vidike pripojitve družbe ter odstiramo dileme na vprašanje, kje in kdaj uporabljati pojme neto, bruto ali povprečna plača. Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/31, 21. avgust 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Odgovor na vprašanje »Ali je povprečna plača res povprečna plača?« in različno uporabo teh podatkov v vsakdanjem življenju, v omenjenem članku pojasnjuje pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela.

 
Davčne novosti

V članku Davčni in računovodski vidik pripojitve družbe je Inštitut za računovodstvo mnenja, da je v takem primeru potrebno upoštevati pravne zahteve, računovodska pravila evidentiranja dogodkov ter pripojitev tudi ustrezno davčno ovrednotiti.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obračunavanje DDV od pridobitve blaga

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 6. avgusta se izvaja Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik, način in vsebino vodenja evidenc ter poročanja dajalcev kreditov o kreditnih posrednikih in kreditnih pogodbah, sklenjenih s posredovanjem. Določbe pravilnika ne veljajo za kreditne posrednike bank in hranilnic, za fizične osebe, ki posredujejo pri sklepanju kreditnih pogodb za dajalca kredita, pri katerem so zaposlene, in za nevladne potrošniške organizacije, vpisane v register potrošniških organizacij, ki svetujejo potrošnikom pri najemanju potrošniških kreditov v okviru svoje svetovalne dejavnosti.

Aneks št. 11 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, ki se bo uporabljal od 1. septembra, na novo določa rešitve za posebne primere, ko gre za začasno odstopanje od minimalnih standardov od te kolektivne pogodbe.

Uredba o določitvi obrtnih dejavnostih in obrti podobnih dejavnosti razvršča te dejavnosti na ravni podrazredov iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti, ter ustrezne poklicne usposobljenosti, za katere je treba pridobiti obrtno dovoljenje. Pri tem velja omeniti, da uredba ne velja za samostojnega podjetnika posameznika, gospodarsko družbo ali obrtno zadrugo, če delujejo v okviru obvezne gospodarske javne službe oz. dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

• Od 10. avgusta se izvajajo spremembe Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki naj bi z namenom preprečevanja nepotrebnega vlaganja zahtevkov za revizijo povečale učinkovitost javnega naročanja in zagotovile prednostno obravnavo zahtev za pravno varstvo zoper kršitve pri oddaji javnih naročil, ki so sofinancirana iz evropskih sredstev in druge spremembe, ki jih konkretneje komentiramo v nadaljevanju Tednika.

Pravilnik o delih in opremi vozil določa dele in opremo motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu ter traktorjev pri opravljanju kmetijskih ali gozdarskih del ter mere, maso, dele in opremo za vozila s posebno obliko nadgradnje in za prekategorizacijo vozil. Pravilnik začne veljati 1. oktobra 2013, določbe glede obvezne opreme v cestnem pormetu se uporabljajo od 1. januarja 2015, obvezne oznake in oprema traktorjev pa morajo biti upoštevane od 1. januarja 2016.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Določbe novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A), ki veljajo od 10. avgusta, prinašajo višje takse in več transparentnosti pri izvajanju postopka javnega naročanja.

 
Izbor iz arhiva

Sodišče v postopku zavarovanja s predhodno odredbo ne ugotavlja pogojev za insolventnost dolžnika - izkaz trajnejše nelikvidnosti, da dolžnik v daljšem časovnem obdobju ni sposoben poravnavati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju - to je naloga stečajnega sodišča. Ko je družba že insolventna, sledi na predlog upravičenega predlagatelja ustrezni postopek. Tako ne držijo navedbe v pritožbi v zadevi II Ip 180/2013, da v kolikor dolžnik v skladu z ZFPPIPP ni dolgoročno plačilno nesposoben, ne more biti izkazana nevarnost, da bo uveljavitev terjatve zoper dolžnika onemogočena ali precej otežena.

 
Aktualni koristni podatki

Na podlagi ugotovitvenega sklepa za uporabnike Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS, Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS, Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS in Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2013 dalje znaša 3,67 evra.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Na naših straneh že najdete razpise jesenskih izobraževalnih dogodkov.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.