Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji dvojni številki opozarjamo na vrsto sprememb predpisov, ki so že začeli oz. bodo začeli veljati, katerih bistvene novosti predstavljamo v komentarjih, ki jih redno objavljamo na prvi portalski strani v rubriki V središču. Med pravnimi in davčnimi vsebinami tokrat teče beseda o posebnostih prisilnih prenehanj, v osrednjem članku pa opozarjamo na letošnje novosti pri obračunu prispevkov delodajalcev. Želimo vam prijetno branje in obilo poletne osvežitve!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/30, 7. avgust 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

V članku Javna dražba v izvršilnem postopku avtorica opozarja na določbe Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), po katerih sodišče dovoli prodajo nepremičnine na javni dražbi na tretjem naroku samo na predlog upnika, če ga le-ta poda znotraj šestmesečnega prekluzivnega roka.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je v primeru Izbris podjetja iz sodnega registra, prevzem lizinga, mnenja, da je pri prevzemu podjetja, ki je bilo naknadno prisilno izbrisano iz registra, potrebno proučiti tudi skrite rezerve in jih ustrezno davčno ovrednotiti.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev – posebni davek na določene prejemke

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Zakon o davku od srečk (ZDavS) uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja davka od srečk, za kar se šteje vsako potrdilo prireditelja o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v klasičnih igrah na srečo. Pri obračunu davka se uporablja preračunana stopnja davka, ki znaša 9,09 % od prodajne cene srečke. ZDavS se izvaja od 23. julija, prireditelji klasičnih iger na srečo z ustrezno koncesijo pa bodo prvo mesečno poročilo z obračunom davka posredovali davčnemu organu do 15. septembra za mesec avgust in potem naprej vsak mesec za minuli mesec.

• Od 1. avgusta se izvaja Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki omejuje izplačilo porodniškega nadomestila do dvakratnika vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji in sicer za obdobje do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Od 1. oktobra 2013 dalje pa bo lahko delodajalec, ki redno izpolnjuje svoje obveznosti do države, oproščen plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti, če bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, za prvih 24 mesecev, če je ta oseba najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljena v evidenci brezposelnih oseb.

• Pri poročanju za potrebe statistike finančnih računov za drugo četrtletje 2013 (rok poročanja 20. avgust) bodo morali zavezanci že upoštevati spremembe Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov, ki obveznike po sklepu o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema, odvezujejo poročanja.

• Na podlagi določb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se od 6. avgusta izvajajo Sklep o najmanjšem številu zaposlenih delavcev v pokojninski družbi, ki imajo ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja financ, Sklep o podrobnejši vsebini obvestila o vključitvi v kolektivno zavarovanje, izjave o izbiri naložbene politike in pristopne izjave o vključitvi v individualno zavarovanje ter Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij.

• Na podlagi sprememb Zakona o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP) se od pogodb iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev, sklenjenih po 27. juliju 2013, posebni davek ne plačuje.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V letošnjem letu je bila sprejeta vrsta zakonskih sprememb, ki vplivajo tudi na obračun plač. Več o tem v članku Novosti pri obračunu prispevkov delodajalcev.

 
Izbor iz arhiva

Pri odločanju o oprostitvi plačila sodne takse v zadevi I Ip 5509/2012 je višje sodišče pojasnilo, da izjava o premoženjskem stanju ni le dokaz, temveč predstavlja sestavni del vloge in s tem tudi del trditvene podlage, na temelju katere sodišče odloči, ali so podani pogoji za oprostitev plačila sodne takse. Vložitev predloga za oprostitev plačila sodnih taks že po svojem osnovnem namenu zajema tudi trditev dolžnika, da takse ne more plačati, skupaj s podatki iz izjave o premoženjskem stanju pa predstavlja zadostno trditveno podlago za presojo izpolnjevanja pogojev za oprostitev plačila sodnih taks.

 
Izbor iz arhiva

Pri poročanju o poslovanju od 1. julija dalje bo potrebno upoštevati spremenjene obrazce oz. navodila za obračun DDV.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:
• 23 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1.523,65 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.520,19 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,54 za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

• mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Sistemske podlage in instrumenti za varstvo pravic zavezancev za davke bodo predstavljeni na seminarju Pravna varnost v davčnem postopku in upravnem sporu.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.