Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji številki na kratko komentiramo novele finančnih zakonov, ki prinašajo vrsto novosti glede nadzornih mehanizmov pri izvajanju njihove dejavnosti ter opozarjamo na vrsto sprememb nekaterih predpisov. Zaradi pogostih vprašanj v zvezi s preoblikovanjem podjetnika, tokrat temu namenjamo tudi osrednjo temo. Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/29, 31. julij 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Članek Novele treh finančnih zakonov se že izvajajo odstira nekaj ključnih sprememb po noveli Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-B), noveli Zakona o bančništvu (ZBan-1K) in noveli Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-J).

 
Davčne novosti

Ker gradbene storitve, ki jih bo slovenski mali davčni zavezanec opravljal zunaj Slovenije, niso obdavčljive, se bo moral le-ta v vsaki državi posebej pozanimati, kako je z obdavčitvijo gradbenih storitev tujih izvajalcev, je mnenja Inštitut za računovodstvo v članku Opravljanje gradbenih storitev v tujini za končne porabnike – mali davčni zavezanec.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Davčna obravnava opustitve vrednostnih papirjev

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 6. julija se izvaja Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom, ki določa, da je o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti delodajalec dolžan na dan vročitve odpovedi ali na dan, ko prejme dokazilo o vročitvi odpovedi delavcu, obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Vključevanje delavca v ukrepe na trgu dela se v skladu z ZUTD izvaja na podlagi prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve in na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta, delodajalec pa mora delavcu za ta namen omogočiti odsotnost z dela.

• Po Pravilniku o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve, ki se izvaja od 13. julija, morajo delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države zavodu sporočiti podatke o prostem delovnem mestu, delodajalci iz zasebnega sektorja pa le, če želijo izvedbo posredovanja zaposlitve in javno objavo. Zavod lahko objavo zavrne, če ne gre za dejansko potrebo po zaposlitvi pri delodajalcu oziroma, če na podlagi podatkov Davčne uprave Republike Slovenije ugotovi, da delodajalec ne izplačuje plač in prispevkov za socialno varnost ali če na podlagi podatkov Inšpektorata Republike Slovenije za delo, prijave delavca oziroma sodne odločbe ugotovi, da delodajalec ne spoštuje delovnopravne zakonodaje.

• Po Obvestilu o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BKWIDO) se od 17. maja 2013 izvaja urejeno davčno sodelovanje med omenjenima državama.

• Od 20. julija se izvaja vrsta sprememb predpisov, s katerimi se prenaša določbe sprememb Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta v slovenski pravni red. Med temi se po spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju pogoji za dovoljeno izpostavljenost oziroma pozicijo v listinjenju izpolnijo na podlagi konsolidiranega položaja EU nadrejene banke ali EU nadrejenega finančnega holdinga ali EU nadrejenega mešanega finančnega holdinga.

• Po novi Direktivi 2013/34/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS se bodo morale postavke pripoznane v letnih računovodskih izkazih, z namenom večje zanesljivosti informacij, meriti na podlagi načela nakupne cene ali proizvodnih stroškov, vendar pa se bo državam članicam omogočilo, da podjetjem dovolijo ali od njih zahtevajo revaloriziranje stalnih sredstev.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pri preoblikovanju samostojnega podjetnika velja opozoriti, da podjetnik izdaja račune na svoje ime vse do vpisa preoblikovanja njegovega podjetja v kapitalsko družbo, šele od pripojitve pa se izdajajo računi prek prevzemne družbe.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je v zadevi III Ip 5766/2012 pojasnilo, da v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine, kjer gre za kombiniran sodni postopek, ki je sestavljen iz postopka za izdajo plačilnega naloga in postopka dovolitve izvršbe, mora sodišče, če ugotovi, da ni podana pristojnost sodišča RS, razveljaviti opravljena procesna dejanja, razveljaviti izdan sklep o izvršbi in predlog za izvršbo zavreči. Pomanjkanja pristojnosti sodišča RS ni mogoče sanirati s postavitvijo začasnega zastopnika dolžniku.

 
Aktualni koristni podatki

Od 1. avgusta 2013 se bo izvajal Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2013, ki na podlagi uskladitve z indeksom rasti življenjskih stroškov znaša 265,22 evra.

Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:
• 23 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1.523,65 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.520,19 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto • 6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,54 za podpisnike KPJS in 4,25 evra za prejemnike po ZUJF
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. v višini regresa za prehrano v višini 3,54 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

V okviru septembrskega tradicionalnega Tedna računovodij se lahko udeležite štirih brezplačnih predavanj, ki so že razpisana.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.