Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji številki podajamo odgovore na nekatera vprašanja iz korporacijskega prava ter vedno aktualne obdavčitve z DDV, pojasnilo DURS pa podaja odgovore glede plačila dajatev za novozaposlene. Čeprav je novela ZFPPIPP-E prinesla največ sprememb pri izvajanju postopkov prisilne poravnave, pa tokrat izpostavljamo novosti pri obravnavi stečaja zapuščine. V Rokovniku pa tokrat opozarjamo, da ste za izpolnitev dohodninske obveznosti odgovorni sami.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/28, 24. julij 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

V času skupščin izpostavljamo pristojnosti nadzornega sveta in uprave v članku Omejitev samostojnosti uprave delniške družbe – 330. člen ZGD-1.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je v mnenju Prefakturiranje gradbenih storitev in proizvodnja električne energije v lastni režiji pojasnil, da davčni zavezanec, ki opravlja zgolj obdavčeno dejavnost oziroma dejavnost, od katere ima pravico do odbitka vstopnega DDV, ni dolžan obračunati DDV ob uporabi lastno proizvedene električne energije za potrebe svoje dejavnosti.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Tolmačenje 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - posredovanje stališča

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po Sklepu o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin se s 1. julijem začne uporabljati evidenca trga nepremičnin, prilagojena za vzpostavitev podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb.

• Na podlagi sprememb Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin bo za pridobitev naziva kandidat moral izdelati tudi ocene vrednosti nepremičnine na izbranem primeru.

• Po noveli Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-B), ki se uporablja od 17. julija o vključitvi upraviteljev alternativnih investicijskih skladov v okvir konsolidiranega nadzora bank ali borznoposredniških družb ali v okvir dopolnilnega nadzora zavarovalnic v zavarovalniški skupini odločijo nadzorni organi, pri čemer smiselno uporabljajo sektorska pravila (bančna, zavarovalniška ali za trg vrednostnih papirjev).

• Novela Zakona o bančništvu (ZBan-1K) prenaša določbe evropske direktive Direktiva 2011/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembah direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES in 2009/138/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu (UL L št. 326 z dne 8. decembra 2011, str. 113) v slovenski pravni prostor in med drugim prinaša nove opredelitve, obveznosti, delovanja in nadzor nad nadrejeno banko, finančnim holdingom in mešanim finančnim holdingom.

• Spremembe Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-J) s spremembo 143. člena prinašajo nove zahteve, ukrepe in podatke glede dopolnilnega nadzora, ki ga izvaja Agencija za zavarovalni nadzor ter ukrepe nadzora v zavarovalniški skupini, kjer je zavarovalnemu holdingu, mešanemu zavarovalnemu holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu s sedežem v državi članici, ki ni Republika Slovenija, podrejena najmanj ena zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma zavarovalnici s sedežem v državi članici, ki ni Republika Slovenija, ali v tuji državi podrejena najmanj ena zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Novela ZFPPIPP-E, ki se izvaja od 15. junija, je pri izvajanju postopkov v zvezi z insolventnostjo prinesla vrsto novosti, med katerimi danes predstavljamo spremembe pri obravnavi stečaja zapuščine.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I Cpg 684/2010 je bila obravnavana sklenjena najemna pogodba za poslovni prostor, iz katerega se je morala stranka zaradi gradbenih načrtov preseliti v nadomestni prostor. Višje sodišče je mnenja, da pomeni prevzem nadomestnega poslovnega prostora spremembo osnovne najemne pogodbe. Stranki sta odločitev o selitvi sprejeli skupaj, s tem je prenehala obveznost tožene stranke, da tožeči stranki še naprej zagotavlja rabo prvotnega poslovnega prostora in posledično je bila izselitev tožene stranke sporazumna.

 
Pomembno iz rokovnika

V kolikor še niste prejeli informativnega izračuna dohodnine imate do 31. julija še čas, da preverite, če ste davčni zavezanec in Napoved za odmero dohodnine za leto 2012 oddate sami.

 
Aktualni koristni podatki

Po Sklepu o najnižji in najvišji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini od 1. januarja 2013 za v tem letu uveljavljene pokojnine znaša najvišja pokojninska osnova 3033,68 evrov ali 2220,65 evrov, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2, najnižja pokojnina pa je 197,19 evrov.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?
mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?
• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.