Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji številki med drugim predstavljamo tudi spremembe predpisov, ki prinašajo novosti pri obračunih in obrazcih za obračun dajatev. Tako uvedbi začasnega in občasnega dela sledijo še navodila za izplačilo in obračun dajatev, v osrednjem članku pa opozarjamo na nujnost razlikovanja med prenehanji delovnega razmerja, kar je osnova za (ne)obračun dajatev. Življenje je res polno sprememb in želimo vam, da so te kar najbolj prijetne.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/27, 17. julij 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Primer sodne prakse: Nezakonita negativna stimulacija kaže, da morajo biti merila ugotavljanja uspešnosti zaposlenih ustrezna in natančno določena, da je lahko negativna stimulacija zakonita.

 
Davčne novosti

Predstavljamo vam drugi del mnenja Konsignacijska prodaja blaga v EU, prenos v portugalsko lastno skladišče in nadaljnja prodaja na Portugalskem, ki ga je pripravil Inštitut za računovodstvo, pri čemer smo vam prvi del predstavili v prejšnjem Tedniku.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Napačni podatki v VIES

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Navodilo za obračun in plačilo dajatve od začasnega ali občasnega dela določa obračun dajatev izplačevalca dohodka na podlagi izplačila upravičencu na obrazcu v Prilogi 1, ki ga izplačevalci predložijo po sistemu eDavki in sicer najkasneje na dan izplačila dohodka hkrati z obračunom davčnega odtegljaja.

• Od 30. junija velja Odpoved Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije vključno z njeno tarifno prilogo, ki določa, da kolektivna pogodba preneha veljati 30. septembra 2013, normativni del pa se uporablja še šest mesecev po izteku odpovednega roka, to je do 30. marca 2014.

• Na podlagi sprememb Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij bo za pridobitev naziva kandidat moral izdelati tudi izdelava ocene vrednosti podjetja na izbranem primeru

Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu velja od 7. julija v prilogi 1 določa obrazec za prijavo nezgodo pri delu s smrtnim izidom, nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni ter vsako kolektivno nezgodo, v prilogi 2 obrazec s katerim delodajalec inšpekciji dela prijavi vsak nevarni pojav ter v prilogi 3 obrazec s katerim delodajalec inšpekciji dela prijavlja vsako ugotovljeno poklicno bolezen.

• Spremembe Pravilnika za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu določajo, da se pri njihovem izračunu lahko uporabi metoda računovodske konsolidacije, metoda odbitkov in združevanja ali kombinacija obeh metod. V primeru udeležbe v kapitalu drugih oseb v skupini pa se kapital in kapitalske zahteve upoštevajo v sorazmernem deležu vpisanega kapitala, ki ga ima nadrejena oseba v podrejeni osebi oziroma oseba, ki je udeležena v drugi osebi v skupini.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Davčna obravnava odpravnin po novem ZDR-1 avtorica opozarja na pomembnost presojanja prenehanja delovnega razmerja iz poslovnih razlogov oz. iz naslova prekinitve časovno omejene pogodbe, od česar je odvisen tudi obračun dajatev.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče RS je v zadevi II Ips 49/2012 mnenja, da je potrebno spore med posameznimi varčevalci in toženko iz sklenjenih pogodb o bančnem denarnem depozitu, ki niso spori o vprašanju nasledstva, reševati, upoštevajoč splošna pravila obligacijskega prava, in sicer določbe Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) o bančnem denarnem depozitu (1035. do 1046. člen) in splošna pravila o odgovornosti družbe za obveznosti iz pravnih poslov, ki jih je sklenila njena podružnica (31. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)). Revizijsko sodišče ne vidi razlogov, zakaj naj bi na takšno civilnopravno razmerje vplivalo zatrjevano (neposredno uporabljivo) načelo mednarodnega bančnega prava branch compensating deposit principle.

 
Aktualni koristni podatki

Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do maja 2013 v primerjavi s povprečjem leta 2012 je bil 0,012.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?
• Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako?
• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.