Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Od 1. julija bo potrebno upoštevati nekatere nove obrazce za obračun prispevkov za socialno varnost in spremembe pri REK obrazcih, obrazcu za obračun DDV ter rekapitulacijskemu poročilu RP-O. Prav tako so že v veljavi nove DDV stopnje, katerim bo potrebno prilagoditi tudi računovodske evidence. Kljub temu, da se je začel počitniški čas, pa imamo toliko sprememb, da letošnje poletje nikakor ne bo mirno ali celo dolgočasno. Poleti tudi mi ne bomo počivali, saj vas bomo tudi v počitniškem času vsak teden obveščali o aktualnih temah.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/25, 3. julij 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

O novostih koriščenja letnega dopusta in izplačila regresa po novem ZDR-1 smo pisali že v prejšnji številki Tednika. Tokrat pa izpostavljamo članek Poračun preveč izkoriščenega dopusta z zgledom po novem ZDR-1, ki ga je pripravila pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela.

 
Davčne novosti

V primeru Prezaposlitev delavcev – prefakturiranje plač ali zaračunavanje storitev ne gre za zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku, temveč za opravljanje storitev po pogodbi o opravljanju teh storitev, ki se zaračunavajo po uri ali po opravilih, je mnenje Inštituta za računovodstvo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Z Odločbo o ugotovitvi, da je peti odstavek 113. člena Zakona o dohodnini v neskladju z Ustavo, št. U-I-147/12-18, Ustavno sodišče ugotavlja, da zakonodajalec položaja drugih davčnih zavezancev ne ureja na enak način, kot ureja položaj čezmejnih delovnih migrantov in mu nalaga odpravo te neenakosti v roku enega leta od objave v Uradnem listu Republike Slovenije, t.j. do 21. junija 2014.

• Od 1. julija veljajo spremembe Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov, ki določajo, da najemodajalci za najemne pogodbe s stavbami in deli stavb in prodajalci za pogodbe o finančnem lizingu nepremičnin, ki na dan začetka uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin še trajajo in za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost ali davek na promet nepremičnin, prek spletne aplikacije za vnos podatkov v prilagojeno evidenco trga nepremičnin sporočijo pogodbe oziroma podatke o teh najemnih pravnih poslih najpozneje do 15. decembra 2013.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost določa novo prilogo 1 za obračun prispevkov za socialno varnost ter prilogo 2.a zaradi možnosti uveljavljanja oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) na podlagi prvega vpisa zavezanca v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco skladno s štirinajstim odstavkom 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

• Prav tako se od 1. julija uporablja nov obrazec po Pravilniku o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin, ki ga uporabi davčni zavezanec ob napovedi prenosa nepremičnine.

• Od začetka meseca se uporabljajo tudi spremembe Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, ki v Prilogi 2 določajo nov šifrant slovenskih carinskih organov.

• Po Sklepu o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Slovenske odškodninske družbe, d. d., Modre zavarovalnice, d. d., D.S.U, družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o., in Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d. lahko omenjeni upravljalci pristopijo k odprodaji deleža v družbah Adria Airways, Aero, Elan, Fotona, Helios, Aerodrom Ljubljana, Adria Airways Tehnika, Nova KBM, Telekom Slovenije, Cinkarna Celje, Gospodarsko razstavišče, Paloma, Terme Olimia Bazeni, Unior in Žito.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Spremembe računovodskih in davčnih evidenc pri uvedbi novih DDV stopenj avtorica opozarja na spremembe pri DDV obrazcih ter nujnost uvedbe dodatnih evidenc za zagotavljanje preglednega računovodskega evidentiranja.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče RS je stališče, da je pravna podlaga za plačilo zamudnih obresti na davčni dolg za čas pred izvršljivostjo odmerne odločbe odpadla šele z dnem, ko je bila odmerna odločba odpravljena, ocenilo kot pravno zmotno. Ravno tako materialnopravno ni pravilno stališče, da lahko v primerih, ko je bil pridobitelj v času pridobitve pošten, prikrajšana stranka zahteva plodove in obresti šele od dne vložitve zahtevka, četudi je pridobitelj že pred tem postal nepošten. Več o zamudnih obrestih na neupravičeno izterjane zneske v sodbi III Ips 5/2011.

 
Aktualni koristni podatki

Objavljeni so bili valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2012 za obračune iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:
• 19 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec december znaša 1.534,54 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.554,15 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,54 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Priporočamo posnetke spletnih seminarjev, ki so bili za naročnike FinD-INFO brezplačni:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?
mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?
• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Tokrat izpostavljamo seminar Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida - seznanitev z novo uredbo.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.