Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji dvojni številki Tednika vas obveščamo o spremembah glede koriščenja letnega dopusta in izplačila regresa po novem ZDR-1 ter nekaterih zanimivosti pri poslovanju v EU in spremembah predpisov, kot sta ZFPPIPP in ZIPRS1314, ki jih bomo podrobneje komentirali v naslednjih številkah Tednika.

Želimo vam prijetno branje ter obilo prijetne poletne osvežitve!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/24, 19. junij 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Primer sodne prakse: Obvezno usposabljanje računovodij in konkurenca nas opozarja, da je sistem obveznega usposabljanja nacionalne poklicne zbornice, ki delno izključuje konkurenco, v nasprotju s pravom Unije.

 
Davčne novosti

Po mnenju Inštituta za računovodstvo v primeru Konsignacijska prodaja blaga v EU nastane obdavčljivi dogodek, ko se šteje, da je opravljena pridobitev blaga. Obveznost obračuna DDV oziroma vključitev te dobave v obračun DDV kot oproščene dobave in zapis v rekapitulacijsko poročilo pa se obravnava v skladu z določbami 8. odstavka 33. člena ZDDV-1.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Povečanje stopenj DDV po ZIPRS1314-A

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije določa nove najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede, ki se uporabljajo od 1. aprila 2013 dalje ter najnižji polni regres za letni dopust za leto 2013 v znesku 806 evra, ki velja do določitve najnižjega polnega regresa za letni dopust za leto 2014.

Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide, določa priporočeno obliko in vsebino revizorjevega poročanja o računovodskih izkazih in opravljenih dogovorjenih postopkih pri delodajalcih, ki zaposlujejo invalide.

• Namen Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki, ki se izvaja od 13. junija, je vzpostaviti celosten pristop pri ocenjevanju in preprečevanju tveganja, usposabljanju, obveščanju, ozaveščanju ter nadzoru. Uredba se uporablja za vse delavce in druge osebe, ki opravljajo delo v zdravstveni dejavnosti, če pri svojem delu uporabljajo ostre pripomočke.

• Novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), ki se izvaja od 15. junija 2013, v novem oddelku 4.7. določa postopek poenostavljene prisilne poravnave, ki bo mikro podjetjem in gospodarskim družbam omogočala sklepanje hitrejših dogovorov za poplačilo svojih terjatev. Prav tako pa med drugim uvaja tudi določene spremembe pri izvajanju prisilne poravnave, odpustke plačila pologa, če poravnavo predlaga delavec, ter odpoklic stečajnega upravitelja na predlog upnikov.

• Po prehodnih določbah novele Zakona o državni upravi (ZDU-1G) uporabniki proračuna do zakonske ureditve podatke o višini izplačanih sredstev za regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za letni dopust, jubilejno nagrado, solidarnostno pomoč, odpravnino ob upokojitvi in terenski dodatek brezplačno posredujejo Agenciji Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve v skladu z določbami ZDU-1 in metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju, najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi novele.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pred bližajočimi se dopustniškimi dnevi obeta zanimivo branje članek Novosti koriščenja letnega dopusta in izplačila regresa po novem ZDR-1.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I U 62/2012 je bilo med strankama sporno vprašanje, ali je davčni organ v postopku odmere dohodnine od dobička iz kapitala od sporne nepremičnine ugotovil pravilno vrednost kapitala ob pridobitvi in posledično, ali je ugotovil pravilen znesek dohodnine. Upravno sodišče je mnenja, da je odločitev davčnih organov pravilna, saj se v primeru prenosa kapitala preminule osebe na dediča po drugem odstavku 98. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) za nabavno vrednost kapitala v času pridobitve šteje vrednost, od katere je bil odmerjen davek na dediščino in darila.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Priporočamo posnetke spletnih seminarjev, ki so bili za naročnike FinD-INFO brezplačni:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Posebej izpostavljamo - Obračunavanje DDV po 1.7.2013 - novi DDV stopnji in pridružitev Hrvaške k EU.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.