Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V prejšnji številki Tednika smo vas seznanili z novostmi pri obračunu prejemkov javnih uslužbencev, med katerimi bo med drugim pri plači za junij že upoštevana nova plačilna lista, nižja boleznina, ipd. Tokrat pa vas v osrednji temi opozarjamo na spremembe pri izpolnjevanju REK obrazcev od 1. julija, kot odraz novih določb v ZPIZ-2 in novele ZUTD-A. Na osnovi sprememb Pravil o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa je že od 1. junija zavezanec za obvezno zdravstveno zavarovanje vdrževanega družinskega člana odslej nosilec zavarovanja sam.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/23, 12. junij 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Po zadnjih spremembah MRS 1 lahko podjetje Za boljšo primerljivost izdela tudi tri izkaze poslovnega izida.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Nakup nepremičnine – obračun DDV ali odmera DPN opozarja, da nakup nepremičnine z 2-odstotnim davkom na promet nepremičnin ne vpliva na kasnejši odbitek vstopnega DDV zaradi dodatnega investiranja v to nepremičnino.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Prenos komunalne opreme z investitorja na občino

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S 1. junijem 2013 se pričnejo uporabljati spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki v 2. členu določajo, da je zavezanec za prijavo družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje odslej nosilec zavarovanja, torej zavarovanec po katerem bodo družinski člani zavarovani (npr. oče, mati) in ne več delodajalec, zavod ali druga institucija.

• Prav tako se od 1. junija uporabljajo spremembe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, ki določajo nove najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih ter minimalni regres za letni dopust za leto 2013. Če ga delodajalec v celoti izplača v denarju mora le-ta znašati najmanj 783,66 EUR, če pa ga delodajalec izplača v nedenarni obliki, pa znaša minimalni regres 800,00 EUR, pri čemer mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55 % tega zneska, preostali del, to je 45 %, pa v skladu s četrtim odstavkom 1. točke 81. člena normativnega dela te kolektivne pogodbe.

• Od 1. junija velja tudi nov Zakon o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF), ki na podlagi odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-186/12-34 določa izplačilo razlike med zneski pokojnin, ki bi jim pripadali za posamezni mesec brez uskladitve po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in zneski pokojnin, usklajenih po ZUJF za obdobje do 22. marca 2013 oziroma do 31. decembra 2012 za dele pokojnin z upoštevanjem obdobij pokojninske dobe do 31. marca 1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nekdanje SFRJ. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplača razliko v višini 20 odstotkov pripadajočega zneska z izplačilom pokojnin za mesec junij 2013 in v višini 80 odstotkov pripadajočega zneska z izplačilom pokojnin za mesec maj 2014 ter zavezancem do konca junija 2013 izda odločbe.

• Po Odredbi o pošiljanju obvestil o spremembi cen morajo podjetja na obrazcu iz Priloge 1 poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvestilo o spremembi cen proizvodov navedenih v 2. členu Odredbe pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi cen. Pri tem velja, da zavezanci ne pošiljajo obvestil o spremembi cen zaradi akcijskega ali drugega promocijskega znižanja, oziroma sprememb cen zajetih z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (ZKC).

• Spremembe Pravil borze, ki veljajo od 8. junija, določajo, da mora borzni član najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve Pogodbe o članstvu, s katero je bil sprejet med člane borze, izpolniti zahtevane pogoje za vključitev v trgovanje, izdajatelji pa morajo Pogodbo o kotaciji podpisati najkasneje do 30. septembra 2013.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Na osnovi določb novega ZPIZ-2 in novele ZUTD-A bodo Od 1. julija tudi spremembe pri REK obrazcih.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I Ip 61/2013 je v izvršilnem postopku Javni jamstveni in preživninski sklad RS uveljavljal izterjavo denarnih zneskov, ki jih je na podlagi odločbe o priznanju pravice do nadomestila preživnine izplačal dolžnikovemu otroku. Na podlagi 28. člena ZJSRS je sklad vstopil v položaj upnika do višine izplačanih sredstev, vendar je sodišče prve stopnje prekinilo izvršilni postopek zaradi začetka osebnega stečaja dolžnika. Višje sodišče pa je na podlagi pritožbe sklada odločilo, da se glede na drugi odstavek 390. člena ZFPPIPP tudi v tovrstnih izvršilnih postopkih ne uporablja 132. člen in se tako izvršilni postopek kljub uvedbi osebnega stečaja nadaljuje.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile maja 2013 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3 %.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako?

 
Napovednik dogodkov

GV Založba vas vabi na 5. dneve stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, ki bodo ta četrtek in petek v Kranjski Gori. Program dnevov je razdeljen na štiri sekcije in okroglo mizo. Vodje sekcij so dr. Nina Plavšak, dr. Renato Vrenčur, dr. Matjaž Tratnik, mag. Marijana Vugrin in mag. Mojca Štritof Brus. Program dnevov si lahko ogledate na www.gvzalozba.si

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.