Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Javni uslužbenci bodo v teh dneh pri plači za maj prejeli regres za letni dopust za leto 2013 ter razliko do upravičenega regresa za letni dopust za leto 2012 z vsemi zamudnimi obrestmi. V juliju, torej pri obračunu plače za junij, pa bo med drugim že uporabljena nova plačna lestvica, obračunana nižja boleznina ter dodatki za izobrazbo. Vse to je namreč prinesel paket protikriznih ukrepov, ki jih podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.

Želimo vam prijetno branje in več poletne topline!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/22, 5. junij 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

V primeru Sodnega prenehanja delovnega razmerja ni bila odločilna samo delavčeva želja po prenehanju oziroma nadaljevanju delovnega razmerja, temveč tudi delodajalčeva zmožnost sprejeti odpuščenega delavca nazaj v službo.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Storitev za švicarskega davčnega zavezanca z nemško ID za DDV opozarja, da je obdavčitev z DDV odvisna od kraja izvedbe storitve oz. sedeža naročnika, od česar je odvisno tudi poročanje in evidentiranje v poslovnih knjigah.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Ustreznost dokazil pri izvzetju dividend, prejetih iz Švice

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 1. junija se izvajajo določbe novele Zakona o sistemu javnih plač v javnem sektorju (ZSPJS-R), ki znižujejo plačne razrede od pol do skoraj pet odstotkov. Prav tako javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31. decembra 2014 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, pri čemer so izjema izplačila iz naslova povečanega obsega dela iz naslova in sredstev posebnega projekta v omejenem obsegu. Temu sledi in podrobneje določa Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014.

• Po dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-K) se pri določanju osnovnih plač sodnikov, po dopolnitvi Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-D) pa pri določanju osnovnih plač pomočnikov državnih pravobranilcev in državnih pravobranilcev, odslej uporabljajo določbe o plačni lestvici in določbe, v skladu s katerimi se vrednosti plačnih razredov ne uskladijo po ravnokar sprejeti noveli ZSPJS-R.

• Od 1. junija se izvaja tudi novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), ki omogoča neposrednemu uporabniku prerazporeditve pravic porabe na plačne konte do višine 2 % sprejetega proračuna s kontov iz podskupine izdatki za blago in storitve, lažje izvajanje predplačil ter vrsto kriznih ukrepov. Ti zajemajo dvig prispevka za plačilo RTV (npr. na 3,77 oz. 12,75 evra za fizične osebe), dvig DDV na 9,5 oz. 22 % s 1. julijem ter izplačilo razlike regresa za leto 2012 z zamudnimi orbestmi za javne uslužbence. Slednji pa bodo lahko v letih 2013 in 2014 prejeli letno tudi manj kot 240 evrov iz naslova kolektivnega pokojninskega zavarovanja, boleznina jim bo obračunana v višini 80 % plače, na novo pa je določena tudi lestvica za izplačilo regresa v letu 2014.

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ohranja obstoječa povračila stroškov iz naslova delovnega razmerja, razen višine regresa za prehrano, po Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence pa določa minimalno višino premije ter dodatno premijo na osnovi delovne dobe za navedeno obdobje. Po 5. členu Aneksa javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju, član reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa pa lahko prejme tudi 20 % višjo jubilejno nagrado in solidarnostno pomoč, če njegova plača ne presega 130 % minimalne plače.

Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) določa dodatek za specializacijo v znesku 23,27 evrov bruto, za znanstveni magisterij 36,21 evrov bruto in za doktorat 59,47 evrov bruto.

• Navedene spremembe pa zajemajo tudi Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Spremembe pri izračunih zaposlenim pri proračunskih uporabnikih podajamo v članku Pregled osnov za obračun prejemkov javnih uslužbencev od 1. junija 2013 dalje.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I Cp 198/2012 je toženka poudarila, da je že med postopkom na prvi stopnji opozarjala, da iz tožničinih navedb ni razvidno, kako je obračunana višina dolga, ali je obračunana skladno s pogodbami, kdaj naj bi dolg zapadel, kako in katere obresti so bile obračunane, od kdaj tečejo obresti in po kakšni obrestni meri, zaradi česar je neutemeljena ugotovitev sodišča o nedoločnosti njenega ugovora na sklep o izvršbi. Višje sodišče na podobna izvajanja v pritožbi soglaša z zaključkom sodišča prve stopnje, da toženka s svojim nekonkretiziranim ugovorom ni uspela izpodbiti s strani tožnice natančno specificirane in z verodostojnimi listinami ter izpovedbami prič potrjene višine zahtevane terjatve in jo je zato utemeljeno štelo za dokazano.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec marec znaša 1.520,08 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.513,83 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,54 za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013
mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?
• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

 
Napovednik dogodkov

Pravnike zagotovo zanima udeležba na že 7. ponovitvi delavnice Vse kar mora pravnik vedeti o računovodstvu.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.