Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čeprav zakonske spremembe, ki prinašajo nove krizne ukrepe še niso uradno objavljene, smo za vas že pripravili kratek pregled rezov v izplačila javnim uslužbencem, ki se bodo izvajali že od 1. junija 2013. Pri pripravah na poslovanje s Hrvaško po 1. juliju pa vabimo na spletni seminar, ki ga bo izvedla naša hčerinska družba GV Založba in je za naročnike FinD-INFO še posebej ugoden.

Želimo vam prijetno branje ter veliko sončka!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/21, 29. maj 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Med zadnjimi spremembami Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) velja omeniti tudi Spremembe MRS 32 pri predstavljanju finančnih instrumentov ter delnic članov zadrug.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Davčna obravnava nastanitve oziroma najema lokala s strani zaposlenih opisuje davčne pasti izvajanja gostinske dejavnosti z zaposlenimi, katerim se nudi tudi nastanitev.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - REK obrazca po 1. 7. 2013

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Proračunski uporabniki bodo morali upoštevati spremembe Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, ki določajo izvajanje plačnih navodil po posebni preglednici, obrazec TPNO 70 pa se bo lahko uporabljal tudi za plačilne transakcije z več statističnimi vrsticami in sicer v valuti evro in tujih valutah, kjer ima prejemnik sredstev odprt račun pri ponudniku plačilnih storitev izven Republike Slovenije. Odslej se več statističnih vrstic uporabi v primerih, kadar želi proračunski uporabnik kot plačnik izvesti plačilo po različnih namenih, ki imajo različne šifre iz šifranta osnov za statistiko plačilnih storitev s tujino, saj se podatki za transakcije generirajo v izpisku na podlagi skupnega zneska plačila, ki odraža statistične vrstice v breme in v dobro posebej.

• Ustavno sodišče je z odločbo U-I-311/11 razveljavilo novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E) v delu, ki članom vodstva ali nadzornega organa družbe, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, preprečuje ustanavljanje, vodenje in nadziranje družb (10.a člen).

• Po zadnjih spremembah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima zavezanec sklene pogodbe z upravičenci, če je shema pomoči odobrena s strani Komisije. Nadomestila se izplačajo v enkratnem znesku na tekoči račun upravičenca najpozneje v šestih mesecih od vložitve zahtevka oziroma po odobritvi sheme pomoči s strani Komisije. Zahtevki za leta 2011, 2012 in 2013, vloženi pred uveljavitvijo te uredbe, se štejejo za zahtevke v skladu s to uredbo. Upravičenci, ki zahtevkov za leta 2011, 2012 in 2013 še niso vložili, jih lahko vložijo v 30 dneh od uveljavitve te uredbe oz. do 24. junija 2013.

• Nov Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, ki se bo uporabljal od 8. junija 2013, določa pogoje glede potrebne opreme, naprav, osebja, dokumentacije in prostorov, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, način izvajanja tehničnih pregledov, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozila, da so tehnično brezhibna in način vodenja evidenc o opravljenih tehničnih pregledih. Strokovne organizacije, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov traktorjev in traktorskih priklopnikov zunaj prostorov pooblaščene organizacije, morajo najkasneje do 31. decembra 2013 priglasiti agenciji seznam vseh lokacij, na katerih izvajajo te tehnične preglede z vsemi potrebnimi dokazili. Agencija objavi seznam priglašenih lokacij na svoji spletni strani najkasneje do 1. marca 2014, obrazec zapisnika o tehničnem pregledu vozila (Priloge II) in obrazec obvestila o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika (Priloge III) pa se začneta uporabljati 3. decembra 2013.

• Od 8. junija se bo uporabljal nov Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov pri skladiščenju ali prevozu trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine (v nadaljnjem besedilu: primanjkljaj), ki določa način ugotavljanja primanjkljaja, uveljavljanja odpusta plačila trošarine ter roke za predložitev zahtevka za odpust plačila trošarine. Pri tem se ugotavljanje primanjkljaja pri skladiščenju opravi s popisom zalog energentov do 30. septembra, razen če carinski organ soglaša s popisovanjem zalog na drug datum. Pri popisovanju zalog energentov mora biti obvezno navzoč carinski organ, ki zapisnik podpiše in s tem potrdi ugotovljeno dejansko stanje zalog.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Kratek pregled kriznih ukrepov odraža članek Od 1. junija v javnem sektorju nova plačna lestvica in vrsta drugih ukrepov.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče v Kopru je v zadevi II Ip 162/2012 ugodilo upnikovi pritožbi na prvostopenjsko zavrnitev dveh njegovih zahtevkov, ki po njegovem mnenju nimata identičnega tožbenega predloga in imata tudi različno dejansko podlago. Iz obrazložitve višjega sodišča izhaja potrditev upnikovega stališča, da se neenaka zahtevka tudi medsebojno ne izključujeta. Ugoditev zahtevku na plačilo meničnega dolga avtomatično ne pomeni, da zahtevek na ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe in pogodbe o pristopu k dolgu (oz. ugotovitev neobstoja terjatev po teh pogodbah in vračilo menic) ni utemeljen. Tudi zavrnitev tega zahtevka avtomatično ne pomeni, da je utemeljen drug zahtevek.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile aprila 2013 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,7 %.

Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec marec znaša 1.520,08 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.513,83 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,54 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas na spletni seminar:
Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta? - torek, 4. junij 2013, od 13.00 do 14.30.

Spletni seminar je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:
• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013
mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?
• Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako?

 
Napovednik dogodkov

Udeležite se spletnega seminarja in se pravočasno seznanite s poslovanjem s hrvaškimi podjetji po vstopu Hrvaške v EU. Naročniki FinD-INFO imajo 20 % popust na kotizacijo!

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.