Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Med današnjimi vrsticami izpostavljamo komentar novele ZPRPGDT-D, ki prinaša več vrst pomoči podjetjem v težavah, komentiramo potrebne prilagoditve računalniških in elektronskih naprav podjetij, ki izvajajo gotovinsko poslovanje po Pravilniku, ki se bo izvajal od 1. julija dalje in prinaša več davčnega nadzora. Zavarovancem prijaznejše določbe prinaša tudi novela ZPIZ-2A, po kateri bo prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje odslej ugodnejša, medtem ko spremembe predpisov o poslovanju bank prinašajo večji nadzor nad komitenti ter intenzivnejše spremljanje njihovega poslovanja.

Želimo vam prijetno branje in cvetoč mesec maj!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/19, 15. maj 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Soglasno sprejeta novela Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT) naj bi z novimi oblikami državnih pomoči sistemsko uredila težavo prezadolženosti in tako pripomogla k reševanju slovenskih podjetij po novem.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Vsebina računa in rezidentstvo pri italijanskih davčnih zavezancih opozarja, da je potrebno rezidentstvo presojati posamično na podlagi meddržavne konvencije in posebnosti nacionalne davčne zakonodaje.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Predlaganje REK-1 obrazcev skladno z novelo ZUTD-A

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Spremembe Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice določajo nov institut »restrukturiranje izpostavljenosti do podjetja«, ko gre za podjetje v potrjeni prisilni poravnavi. Banka mora v okviru načrta restrukturiranja izpostavljenosti spremljati izvajanje celovitega načrta prestrukturiranja podjetja, četrtletno pridobiti ažurne informacije o njegovem finančnem položaju, vključno s podatki o realiziranih denarnih tokovih v preteklem četrtletju in projekcijo denarnih tokov za naslednje obdobje na obrazcu DEN TOK, informacije o izpolnjevanju zavez podjetja iz načrta prestrukturiranja in informacije o drugih dejstvih, ki bi lahko vplivale na sposobnost podjetja za vračilo kredita.

• Po noveli Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A) mora Slovenska odškodninska družba (SOD) do 15. maja 2013 sprejeti kodeks, ki ureja upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije s konkretizacijo načel upravljanja, objektivnimi merili in postopki sprejemanja odločitev glede imenovanja članov organov vodenja ali nadzora v teh družbah, usmeritvami glede dividendnih politik ter druge po ZSDH potrebne usmeritve.

• Dopolnitve Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-D) omogočajo pomoč tudi podjetjem, kjer ima država več kot četrtinski delež, ukinjajo zgornji znesek višine državne pomoči ter možnostim pomoči - kredit, subvencija, subvencija obrestnih mer in poroštvo - dodajajo kapitalsko naložbo v denarni in stvarni obliki.

• Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A) vrača možnost koriščenja delovne dobe s povečanjem za zavarovance, ki so na dan 1. januarja 2001 delali na delovnih mestih, na katerih se jim je štela zavarovalna doba s povečanjem in imeli najmanj 25 let (moški) ali 23 let (ženske) pokojninske dobe, na način, kot je bil določen s predpisi, ki so veljali do uveljavitve ZPIZ-2. Prav tako pa novela omogoča osebam, ki so bile do 31. decembra 2012 prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje in so od uveljavitve tega zakona dalje zavarovane po prvem odstavku 25. člena ZPIZ-2, za leto 2013 najnižjo osnovo za plačilo prispevkov v višini 16 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, za leto 2014 v višini 18 %, od leta 2015 do leta 2020 pa se znesek vsako leto zvišuje za sedem odstotnih točk, dokler ne doseže zneska 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Prehodne določbe novele določajo vračilo preplačanega zneska v roku 90 dni, vsem zavarovancem, ki so se v obdobju veljave ZPIZ-2 iz zavarovanja odjavili, pa novela omogoča ponovno prijavo v roku 30 dni pod ugodnejšimi pogoji.

• Objavljeni sta bili Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20) in Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP13-22) s temeljnim programom Nič (0) s ciljem zmanjšanja števila prometnih nesreč, poškodovanih in smrti v prometnih nesrečah.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Kakšni bodo postopki izvajanja davčnega nadzora nad blagajniškim poslovanjem določa Pravilnik, ki usmerja davčne zavezance, kako naj le-ti njegovim določbam do 1. julija 2013 prilagodijo svoje računalniške in elektronske naprave.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče v sodbi I U 752/2012 poudarja, da tožeča stranka tudi v upravnem sporu ni navedla razlogov, zaradi katerih dokazov ni navedla že v postopku izdaje upravnega akta, in zato je tožbo zavrnilo. Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) v 52. členu jasno določa, da se lahko nova dejstva in novi dokazi upoštevajo kot tožbeni razlogi le, če so obstajali že v času odločanja na prvi stopnji postopka izdaje upravnega akta in če jih stranka upravičeno ni mogla predložiti oziroma navesti v postopku izdaje upravnega akta.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas na spletni seminar:

Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta? - torek, 4. junij 2013, od 13.00 do 14.30.

Spletni seminar je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:
• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013
mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?
• Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako?

 
Napovednik dogodkov

Še je čas, da se udeležite tradicionalne 16. letne konference računovodij.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.