Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnjem Tedniku opozarjamo, da je v skladu z zadnjimi spremembami ZDavP-2 mogoče predložiti popravek davčnega obračuna le v roku 60 dni. Vsi, ki se bodo letos odločili za uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), pa bodo morali pripraviti več razkritij, kot je to veljalo do sedaj. Med zakonskimi spremembami velja izpostaviti zahteve o ustreznosti računalniških in elektronskih naprav pri vodenju blagajniškega poslovanja, vrsto sprememb pa bodo morali upoštevati tudi revizorji in revizijske družbe.

Želimo vam prijetno branje in cvetoč mesec maj!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/18, 8. maj 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Po zadnjih spremembah mednarodnih standardov računovodskega poročanja bodo ob prehodu na uporabo MSRP od 1. januarja 2013 potrebna dodatna razkritja.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Pojem storitve izobraževanja in DDV opozarja, da je po določbah Direktive storitev izobraževanja tujega davčnega zavezanca v Sloveniji obdavčljiva po obrnjeni davčni obveznosti, kar pomeni, da je DDV obračunan po sedežu davčnega zavezanca v Sloveniji.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Elektronski računi

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov, ki se bo uporabljal od 1. julija, podrobneje predpisuje, kdaj se šteje, da računalniški programi in elektronske naprave izpolnjujejo zahteve iz osmega in devetega odstavka 38. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ter določa vsebino, obliko, način in roke za predložitev izpisov izvornih elektronsko vodenih podatkov ter njihovih sprememb davčnemu organu.

Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij ureja način spremljanja poslovanja socialnih podjetij in način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev, določenih v Zakonu o socialnem podjetništvu (ZSocP), obliko sklepa oz. vloge za registracijo nepridobitne pravne osebe, ki namerava poslovati kot socialno podjetje, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati socialna podjetja za pridobitev posebnih spodbud za zaposlovanje drugih najbolj ranljivih skupin na trgu dela in posebnih spodbud za poslovodenje, spremljanje njihove upravičenosti, poročanje ter izvajanje nadzora.

• Do konca maja morajo revizijske družbe v skladu s spremembo Pravilnika o rednem letnem poročanju revizijskih družb poročati Inštitutu in Agenciji o spremembah dejstev in okoliščin ter aktov, na podlagi katerih so pridobile dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja, vseh pogodbah, ki jih je revizijska družba v obdobju med 16. majem preteklega leta in 15. majem tekočega leta sklenila za opravljanje drugih poslov dajanja zagotovil in poslov opravljanja dogovorjenih postopkov ter tudi o vseh v tem obdobju sklenjenih pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov.

• Pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil investicijskih skladov za leto 2012 morajo revizorji upoštevati tudi Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada, ki določa obseg in revizijsko poročilo o naložbah investicijskega sklada, o vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnic investicijske družbe, o upravljanju tveganj in o poslih s skrbnikom oziroma z njimi povezanimi osebami ter zgled revizorjevega poročila o spoštovanju pravil, določenih v ZISDU-2 ter splošnih aktih o upravljanju investicijskega sklada, izdanih na njegovi podlagi.

• Po dopolnitvi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic morajo le-te odslej Banki Slovenije poročati tudi o prestrukturiranju banke najkasneje v desetih delovnih dneh po sklenitvi dogovora z obrazcem POR-195/5. Prav tako pa morajo četrtletno poročati Banki Slovenije o realizaciji in načrtu denarnih tokov preteklega četrtletja, skupaj s pojasnilom o odmikih realiziranih denarnih tokov od predhodno načrtovanih.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ker je rok predložitve davčnega obračuna že za nami, velja opozoriti, da je po ZDavP-2F potrebno upoštevati spremembe pri predložitvi popravka davčnega obračuna.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je v zadevi III Ip 4127/2012 obravnavalo primer, v katerem je sodišče prve stopnje s sklepom ustavilo izvršilni postopek na podlagi 1. točke tretjega odstavka 132. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Zoper sklep je upnik vložil pravočasno pritožbo in ugovarjal ustavitvi postopka, saj do začetka stečajnega postopka upnik ni izkazoval terjatev do dolžnika. Terjatve, ki naj bi bile predmet tega postopka, so nastale po preteku roka za prijavo terjatev v stečajni postopek, zato je višje sodišče pritrdilo pritožbi in vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

 
Aktualni koristni podatki

Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2013 v primerjavi s februarjem 2013 je 0,003.

Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec februar znaša 1.497,55 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.518,72 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,54 za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Priporočamo:
Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV
Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

 
Napovednik dogodkov

Čeprav časi niso ravno ugodni, pa vseeno velja v takih primerih predhodno razmisliti o Davčnih pasteh bonitet, daril in drugih ugodnostih.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.