Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Počasi le prihaja pomlad in po mesecih pogajanj bo v petek, 12. aprila 2013, vendarle zaživela reforma trga dela, saj bo s tem dnem stopil v veljavo novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Čeprav smo vas o poteku sprejemanja delovne reforme že obveščali, tokrat izpostavljamo novosti zaposlovanja za določen čas, v naslednjih tednih pa bomo predstavili še zanimivosti nekaterih oblik zaposlovanja po novem. Ker so izdelave letnega poročila v polnem razmahu, vas vabimo na spletni seminar o izdelavi izkaza denarnih tokov.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/15, 10. april 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Prihodki v turistični agenciji opozarja, da se bodo prihodki pripoznali takrat, ko bo kupec užil koristi od storitve (npr. potovanje), ki mu jo je turistična organizacija zaračunala.

 
Davčne novosti

V aktualnem članku Davčne posledice prenehanja gospodarske družbe davčna svetovalka mag. Barbara Guzina ponazarja vrste prenehanja gospodarske družbe iz katerih izhajajo tudi različni postopki obdavčitve.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Popravljanje podatkov na že oddanih izjavah po 45. členu ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 1. aprila se uporabljajo spremembe Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, ki določajo novo tarifo za poslovanje s komitenti pri direktni obremenitvi za prejemnike plačil – prejeto vračilo ali povračilo v višini 0,05 EUR za nalog.

• S Pravilnikom o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov se določajo roki in način izmenjave podatkov med Davčno upravo Republike Slovenije (DURS), Carinsko upravo Republike Slovenije (CURS), Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ter Centralno klirinško depotno družbo, d. d. (KDD) zaradi določitve dejanskih lastnikov pravnih oseb – neplačnikov, ki bodo v skladu s petim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) prvič objavljeni na spletnih straneh DURS dne 15. aprila 2013 in potem vsakega 10. v mesecu za minuli mesec.

• 12. aprila se bo začel izvajati nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki prinaša večjo prožnost pri urejanju trga dela, ureja status poslovodnih oseb, uvaja nov institut začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga oz. »čakanja na delo«, določa strožjo omejitev sklepanja pogodb za določen čas in agencijskega dela ter uvaja krajše odpovedne roke in nižje odpravnine. Po ZDR-1 se viša starostna meja oseb pred upokojitvijo oz. »starejših oseb« na 58 let in uvaja določena zaščita ekonomsko odvisnih oseb, ki preko pogodbe civilnega prava dosegajo več kot 80 % dohodkov pri enem naročniku.

• Prav tako bodo začele veljati tudi spremembe Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki določajo posebno poglavje o začasnem in občasnem delu, omejitve pri izvajanju tega dela v opravljenih delovnih urah glede na velikost delodajalca ter uvajajo plačilo 25 % davka na izplačan dohodek, ki bremeni delodajalca. V skladu s prehodnimi določbami bodo delodajalci, ki bodo z brezposelno osebo sklenili pogodbo za nedoločen čas dve leti oproščeni plačila prispevka za brezposelnost, delodajalci, ki bodo sklenili pogodbo za določen čas pa bodo morali na izplačan dohodek plačati petkratnik prispevka za brezposelnost.

• Do končne odločitve Ustavnega sodišča se na podlagi Sklepa o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 13. člena Zakona o sodnih taksah v delu, v katerem se nanaša na oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbe, za katere se uporabljata Zakon o pravdnem postopku ali Zakon o izvršbi in zavarovanju prekinejo postopki odločanja o tistih predlogih za oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbe, ki so vloženi po vložitvi pritožbe, vendar najpozneje v roku, določenem v nalogu za plačilo takse.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Med številnimi novostmi, ki jih prinaša ZDR-1, tokrat izpostavljamo nova pravila zaposlovanja za določen čas.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I U 464/2012 je tožeča stranka predlagala obnovo postopka odmere davka na promet nepremičnin zaradi obvestila o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, torej dokazila, ki ne izkazuje relevantne (končne) posplošene tržne vrednosti nepremičnine, ki je podlaga za ugotavljanje davčne osnove po določbi tretjega odstavka 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2). Upravno sodišče RS ugotavlja, da je popolnoma pravilno stališče tožene stranke, da predloženo obvestilo ne predstavlja takšnega novega dejstva oziroma dokaza, ki je lahko razlog za obnovo postopka v smislu določb Zakona o upravnem postopku (ZUP).

 
Aktualni koristni podatki

Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, za leto 2012 znaša 35,01 %.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas na spletni seminar:

Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako? – torek, 16. april 2013, od 13.00 do 14.30.

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno? – torek, 23. april 2013, od 13.00 do 14.30.

Spletni seminar je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)

• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV

• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

 
Napovednik dogodkov

Pravočasno pripravite interne akte v luči nove delovne zakonodaje.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.