Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V teh dneh, ko poslovni subjekti množično zaključujejo z davčnim in računovodskim poročanjem pristojnim institucijam, lahko z veseljem ugotovimo, da so obrazci in navodila o posredovanju letnega poročila in davčnega obračuna samostojnih podjetnikov ostali nespremenjeni, o spremembah pri davčnem obračunu pravnih oseb pa smo v minulih tednih že precej pisali. Tokrat tako lahko le opozorimo še na možnost priglasitve spremembe ugotavljanja davčne osnove s.p. ali registriranja s.p. na normirani osnovi do 2. aprila na pristojnem uradu DURS.

Želimo vam veliko potrpljenja, miren spanec in lepe praznike!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/13, 27. marec 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Blagovno knjigovodstvo mora biti organizirano tako, da podjetniki obvladujejo poslovne procese, svetuje Inštitut za računovodstvo v članku Evidenca in knjiženje zalog v cvetličarstvu.

 
Davčne novosti

Pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela v članku Računovodsko evidentiranje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev kot osnova koriščenja davčnih olajšav opozarja, da je določanje nabavne vrednosti v skladu z računovodskimi standardi pomembno tudi z davčnega vidika. Tako določena nabavna vrednost je podlaga za uveljavljanje olajšav za investiranje v davčnem obračunu, le-te pa se lahko koristijo tudi za kasnejše nadomestitve delov osnovnih sredstev.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Nastanek obveznosti obračuna DDV od pridobitev blaga znotraj Unije in odbitek tega DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije določa nove vrednosti najnižjih osnovnih plač za polni delovni čas po tarifnih razredih pogodbe od 1. januarja 2013 dalje, v skladu s 3. členom kolektivne pogodbe pa delavcem v letu 2013 pripada regres za letni dopust v višini najmanj 800 evrov bruto.

• Od 16. marca velja Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank, ki v skladu z Zakonom o ukrepih države za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) določa merila in pogoje bank za upravičenost do državnih ukrepov. Le-ti se določajo z zahtevami pri oblikovanju poslovne strategije, na podlagi katere odloča Vlada RS po predlogu medresorske komisije iz 20. člena ZUKSB.

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa upravljavce, postopke ter pogoje in postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti. Zadnje spremembe med drugim določajo tudi nove vsebine načrta pridobivanja in razpolaganja nepremičnega in premičnega premoženja, pri čemer lahko upravljavci nepremično ali premično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, oddajo v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev, stvarno premoženje pa lahko oddajo v brezplačno uporabo, najdlje za obdobje 5 let.

• Od 21. marca se upoštevajo spremembe Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, spremembe Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, ki se izvedejo z začetkom učinkovanja akta o ustanovitvi javnega zavoda, s katerim je posamezno delovno mesto oblikovano ali ukinjeno, in spremembe Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

• Po Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja bodo od 1. aprila 2013 osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, in osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in niso zavarovane po drugi podlagi, mesečno plačevale prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalidnost in smrt v znesku 32,17 evra.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Do 2. aprila je še čas, da preverite svoje davčne obremenitve od dohodkov iz naslova prejetih honorarjev in se odločite ali sprejeti dodatne obremenitve svojih honorarnih prejemkov ali odpreti s.p.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi II U 69/2012 je Upravno sodišče RS izpostavilo, da je za razrešitev spora potrebno razjasniti pravno vprašanje glede razlage pojma »glavni delodajalec«. Po drugem odstavku 127. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja izračuna tako, da se za posamezni dohodek uporabijo stopnje dohodnine in lestvica iz 122. člena ZDoh-2 preračunana na 1/12 leta, če je dohodek dosežen pri glavnem delodajalcu, ki ga zakon na tem mestu opredeli kot delodajalca, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja. Delodajalec je vsaka oseba, ki izplačuje dohodek iz zaposlitve (četrti odstavek 35. člena ZDoh-2).

 
Pomembno iz rokovnika

Vse obrazce, ki jih potrebujete pri oddaji letnega poročila na AJPES ali davčnega obračuna, vam ponuja rokovnik na portalu FinD-INFO. Ker je letos 31. marec dela prost dan, je v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (OZ) zadnji dan za izpolnitev navedenih obveznosti 2. april.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. do 28. februarja 2013 znaša 410,50 evrov na 1000 litrov.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta in pri iskanju odgovorov na aktualna vprašanja posebej priporočamo posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)

• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV

• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

• Mag. Barbara Guzina: Pregled najpomembnejših postavk v obračunu DDPO

• Vesna Bartolj Maver: Knjiga sklepov kot podlaga za delo s.p.

• Dušan Jeraj: Ali boste od predlagane davčne poenostavitve z normiranimi stroški imeli koristi tudi vi?

 
Napovednik dogodkov

Pravočasno se pripravite na novosti delovne zakonodaje po ZDR-1 in prisluhnite mag. Nataši Belopavlovič.

 
Aktualno

Pri izpolnjevanju davčnih obveznosti si pomagajte s priročnikom o izdelavi davčnega obračuna Vse o DDPO 2012 in s Klavzulami DDV 2013.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.