Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V minulem letu je bila sprejeta vrsta sprememb, ki se bodo odražale pri davčnem obračunu za leto 2012. Poleg višjih davčnih olajšav in ugodnejše davčne stopnje bo namreč potrebno upoštevati tudi spremembe pri dokazovanju vlaganj v raziskave in razvoj ter spremembe pri obračunu in oblikovanju dokumentacije transfernih cen. Še vedno pa velja, da je potrebno pri oblikovanju in elektronski oddaji davčnega obračuna pristopiti pravočasno in z dobršno mero potrpljenja. Srečno!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/12, 20. marec 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Temeljne korake izdelave izkaza denarnih tokov navaja članek Kako pristopiti k izkazu denarnih tokov, med vzorci računovodskih izkazov pa najdete tudi izkaz denarnih tokov po različici I in različici II, prav tako pa tudi izkaz denarnih tokov v angleškem jeziku.

 
Davčne novosti

Primer iz sodne prakse: Obdavčitev dohodka iz pretekle zaposlitve opozarja, da se za glavnega delodajalca po določbah Zakona o dohodnini (ZDoh-2) šteje tudi nekdanji delodajalec davčnega zavezanca, ki je nekdanjemu delavcu izplačal odškodnino zaradi prenehanja delovnega razmerja.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v primeru postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka ter obveznost popravka odbitka DDV v teh primerih

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov določa obrazec (Priloga 1), ki ga davčnemu organu predloži davčni zavezanec ali nerezident v skladu z navodilom za izpolnjevanje (Priloga 2). Prostovoljec predloži zahtevek v 7 dneh od prejema nadomestila, od katerega mu je plačnik obračunal tudi davčni odtegljaj in sicer le takrat, kadar dejanski stroški uporabe lastnih sredstev v zvezi s prostovoljskim delom letno presegajo 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za januar preteklega koledarskega leta.

• Objavljene so spremembe Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ki davčne zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, zavezujejo, da vodijo le evidenco knjigovodskih listin, evidenco osnovnih sredstev in druge evidence, če gre za davčnega zavezanca, ki opravlja posebno dejavnost ali za zavezanca za davek na dodano vrednost. Spremembe Pravilnika pri vodenju evidenc napotujejo na uporabo SRS 39 in določbe tega Pravilnika.

• Po novem Pravilniku o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije zahtevek za letno vračilo fizične osebe predložijo pri pristojnem carinskem uradu na obrazcu TRO-A iz Priloge 1. Samostojni podjetniki in pravne osebe pa predložijo zahtevek za mesečno povračilo na obrazcu TRO-B iz Priloge 2, pri čemer se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v mesecu za katerega se vračilo uveljavlja.

• Po razlagi Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) pripada javnemu uslužbencu dodatek za znanstveni magisterij oziroma za doktorat ne glede na predhodno pridobljeno izobrazbo, dodatek za specializacijo pa le, če je specializacija opravljena po končanem univerzitetnem izobraževanju. Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v deljenem delovnem času v vsakem primeru, ne glede na to ali dela v deljenem delovnem času stalno ali le občasno, dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni pa v vsakem primeru, ko dela v izmenah po določenem vzorcu (dopoldan – popoldan, dopoldan – ponoči, popoldan – ponoči, dopoldan – popoldan – ponoči).

• Veljati je začela Uredba o omejevalnih ukrepih za boj proti terorizmu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 po kateri morajo samostojni podjetniki in pravne osebe nemudoma predložiti dokumentacijo in zamrzniti vsa denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarske vire ter onemogočiti njihovo razpolaganje fizičnim ali pravnim osebam, skupini ali organizaciji, navedenih na seznamu iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku S spremembami ZDDPO do davčnega obračuna avtorica opozarja na vplive zakonskih sprememb na oblikovanje davčne osnove ter na spremembe predpisov, ki se bodo odražali tako pri obračunu kot tudi vodenju dokumentacije transfernih cen ter pri predložitvi davčnega obračuna.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče RS je v sodbi I U 904/2012 glede spreminjanja odločbe v zvezi z upravnim sporom poudarilo, da je dopustna sprememba ali odprava odločbe organa, zoper katero teče upravni spor, le pod pogoji, ki jih določa 273. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Med drugimi je tudi pogoj, da organ, zoper katerega odločbo je pravočasno sprožen upravni spor, ugodi vsem tožbenim zahtevkom. Po citirani zakonski določbi se torej nova odločba lahko izda le v primeru, če se z njo zahtevku ugodi.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta in pri iskanju odgovorov na aktualna vprašanja posebej priporočamo posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)

• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV

• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

• Mag. Barbara Guzina: Pregled najpomembnejših postavk v obračunu DDPO

• Vesna Bartolj Maver: Knjiga sklepov kot podlaga za delo s.p.

• Dušan Jeraj: Ali boste od predlagane davčne poenostavitve z normiranimi stroški imeli koristi tudi vi?

 
Napovednik dogodkov

Mogoče boste prišli do zanimivih sklepov po udeležbi na seminarju Obdavčitev pravnih oseb na Malti.

 
Aktualno

Priročnik o izdelavi davčnega obračuna Vse o DDPO 2012 in Klavzule DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.