Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Vse do jutri imajo davčni zavezanci še čas, da izpolnijo svoje obveznosti v zvezi s predložitvijo napovedi o doseganju kapitalskih dobičkov, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter proračunski uporabniki pa da predložijo letno poročilo. Vse pogostejše so v teh dneh tudi polemike o izvajanju zakonske možnosti ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, ki jim danes namenjamo članek o vodenju poslovnih knjig normirancev v rubriki V središču. Želimo vam prijetno branje in obilo pomladnih znanilcev!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/09, 27. februar 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Do 28. februarja morajo letno poročilo za leto 2012 predložiti proračunski uporabniki ter nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava - za slednje izpostavljamo posebnosti.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je pri vprašanju o Donaciji podjetju ter naknadnem vplačilu kapitala mnenja, da odpoved upnika svoji terjatvi za podjetje pomeni povečanje davčne osnove, kar napotuje na uporabo ustreznejše rešitve v naknadnih vplačilih družbenikov.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Vprašanje v zvezi z novo klavzulo o oprostitvi DDV na računih v letu 2013

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Novo Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij se uporablja od 2. januarja, poročevalci pa prvič poročajo o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij v aprilu po stanju na dan 31. marec 2013.

Spremembe Hierarhije pravil revidiranja združujejo posamična mednarodna pravila revidiranja v enotna Mednarodna obvestila za revizijsko prakso.

• Slovenski inštitut za revizijo je objavil Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji invalidskih podjetij, ki podaja konkretne napotke o izvajanju in poročanju. Uporabljati se začne za še neizdana revizorjeva poročila o revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil ter opravljanju dogovorjenih postopkov za računovodske izkaze obdobij, ki so se začela 1.10.2011 ali kasneje.

• 1. marca 2013 bodo začele veljati spremembe Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, ki narekujejo, da mora banka pri sklepanju kreditne pogodbe presoditi ustreznost pogodbenih zavez, ki jih bo vsebovala pogodba. Pogodbene zaveze morajo biti jasne, banka pa mora med drugim upoštevati tudi vrsto in vrednost posla, vrsto in oceno tveganosti dolžnika, potrebne informacije o dolžniku ter pogodbeno pravo. Banka mora zagotoviti spremljanje izvrševanja pogodbenih zavez ter evidentirati njihove morebitne kršitve, spremljati pa mora tudi izvrševanje pogodbenih sankcij v primeru kršitev pogodbenih zavez.

• Od 2. marca se bodo pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev upoštevale spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), po katerih se med dohodke za ugotavljanje materialnega položaja vlagateljev ne bodo več uvrščali denarni prejemki prejeti s strani humanitarnih in dobrodelnih organizacij, ki so bile upravičencem dodeljena v obliki pomoči s točno določenim namenom porabe.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V času uveljavljanja novih zakonskih možnosti izvajanja dejavnosti z ugotavljanjem davčne osnove z normiranimi odhodki opozarjamo, da tudi normiranci vodijo poslovne knjige. Prav tako pa smo na to dejstvo opozorili tudi že v članku Pri pavšalni obdavčitvi imajo samozaposleni v kulturi, samostojni poklicni športniki in samostojni novinarji več administracije, ki je bil objavljen v januarju.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je z zadevo I U 983/2011 spomnilo, da mora v primeru dvoma v verodostojnost računa, oseba, ki uveljavlja odbitek vstopnega DDV, dokazati, da se račun nanaša na dejansko opravljeno storitev ali prodajo blaga ter da ga je izdal upravičen izdajatelj. Davčni zavezanec mora za svoje trditve v davčnem postopku predložiti dokaze, v obravnavani zadevi pa tožnik ni izkazal, da je navedena družba zaračunane storitve po spornih računih opravila in da izstavljeni računi odražajo resnično vsebino poslovnega dogodka. Sodišče je zato menilo, da sta davčna organa utemeljeno štela, da je tožnik odbil vstopni DDV na podlagi računov, ki so bili izdani z namenom zlorabe sistema DDV, saj na podlagi teh računov ni mogoče brez vsakršnega dvoma spoznati narave in obsega poslovnih dogodkov.

 
Pomembno iz rokovnika

Še jutri imajo davčni zavezanci čas, da DURS oddajo:

- Napoved dohodkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
- Napoved dohodnine od dobičkov od odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev in investicijskih kuponov
- Napoved dohodnine od obresti
- Priglasitev odloga plačila davka od podarjenega kapitala (opcijsko)
- banke in hranilnice pa Poročilo o prihrankih v obrestih

 
Aktualni koristni podatki

Po Sklepu o določitvi višine nadomestila potnih stroškov bo brezposelna oseba zaradi aktivnega iskanju zaposlitve na ozemlju Republike Slovenije od 1. februarja 2013 dalje prejela povračilo v višini 0,14 evra za vsak kilometer.

Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:
• 19 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 28 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec december znaša 1.534,54 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.554,15 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,54 za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)
• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV
• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih
• Mag. Barbara Guzina: Pregled najpomembnejših postavk v obračunu DDPO
• Vesna Bartolj Maver: Knjiga sklepov kot podlaga za delo s.p.

 
Napovednik dogodkov

Kako preseči nove obremenitve dodatnih prejemkov boste spoznali na delavnici Kako optimizirati prejete (avtorske) honorarje?

 
Aktualno

Priročnik o izdelavi davčnega obračuna Vse o DDPO 2012 že na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.