Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čeprav kurenti še niso prinesli pomladi, pa vseeno prihaja čas pomladanskih obveznosti, kot so oddaje različnih davčnih napovedi, obračunov in poročil, ki nas pestijo tako z vsebinskimi dilemami kot tudi z roki in vsakoletnimi programskimi težavami pri oddaji podatkov. Tako tokrat osrednjo temo namenjamo temeljnim izhodiščem pri izpolnitvi napovedi kapitalskih dobičkov in obresti ter opozarjamo na aktualne obrazce in druge vsebine.

Želimo vam čim manj pritiskov in čim več krepčilnega sonca!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/07, 13. februar 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Z uveljavitvijo novega ZDFS je bil postavljen prvi pogoj za okrepljeno sodelovanje na področju obdavčitve finančnih storitev.

 
Davčne novosti

Uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove iz naslova koriščenja olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj bo moral davčni zavezanec vpisati v Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.7 - zmanjšanje davčne osnove za koriščenje regijske olajšave za vlaganja raziskave in razvoj po 55. členu ZDDPO-2 in mu priložiti Prilogo 7b.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Sprememba obstoječega besedila pri obrazcih zahtevkov za vračilo davka od dividend, obresti, od plačil uporabe premoženjskih pravic in drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (obr. KIDO 9 - 12)

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Dopolnitve Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki se uporabljajo pri obračunih prispevkov za socialno varnost od 1. januarja 2013 dalje, širijo krog obveznikov predložitve obrazca tudi na osebe, ki v RS opravljajo versko službo kot verski uslužbenci in nadomeščajo obstoječo prilogo z novo Prilogo 2.a - Oblika in način posredovanja podatkov v obračunu prispevkov za socialno varnost.

• Od 4. februarja se izvaja Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah, ki ureja način vložitve zahteve za objavo podatkov in sporočil gospodarskih družb, ki jih na svoji spletni strani objavi Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Dolžnost objave določa ZGD-1 ali pa akt o ustanovitvi družbe. Podatki in sporočila družb so na spletni strani AJPES objavljeni 10 let od datuma njihove objave, po tem roku pa jih AJPES trajno hrani v elektronski obliki.

• Po novih Navodilih družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov morajo le-te Banki Slovenije redno mesečno sporočati podatke iz bilance stanja (matrika ISBS) po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu in podatke o transakcijah (matrika ISTR) najkasneje do osmega dne v mesecu za pretekli mesec, pri čemer družba za upravljanje dolžnost poročanja po Sklepu o poročanju investicijskih skladov izpolni tako, da posreduje poročilo Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Po novem navodilu morajo družbe za upravljanje prvič poročati do konca februarja za mesec januar.

• S spremembo Notarske tarife je bil objavljen nov izvleček iz posebnega dela notarske tarife, ki prinaša novo število razredov pristojbine od vrednosti predmeta notarskih listin, pristojbine v odvisnosti od porabe časa, pristojbine v stalnem znesku in normirane pisarniške stroške v višini 0,50 EUR za vsako začeto stran.

• Spremembe Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic pri ocenjevanju dolžnikove sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do banke in kvalitete zavarovanja pri razvrščanju v skupine od A do P prinašajo nekatera spremenjena merila za razvrščanje finančnih sredstev oziroma prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah na podlagi ocene in vrednotenja dolžnikove sposobnosti izpolnjevati obveznosti do banke ob dospelosti. Pri tem se lahko pri razvrščanju pri malih dolžnikih in prebivalstvu v večji meri uporabi merilo rednosti poravnavanja obveznosti do banke.

 
Aktualno iz rubrike v središču

28. februar je rok za oddajo napovedi od doseženih obresti in kapitalskih dobičkov. Davčni zavezanci izpolnijo svojo davčno obveznost s pravočasno in pravilno napovedjo, ki jo predložijo pristojnemu davčnemu organu preko sistema eDavki, ob izpolnjevanju določenih pogojev pa po pošti.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je s sodbo II U 259/2011 opozorilo, da pomeni zaračunavanje storitve, ki ni vnaprej določeno ravnanje, agresivno poslovno prakso, ki velja za nepošteno. Inšpekcijski zavezanec je neupravičeno zaračunaval stroške vodenja evidenc kurilnih naprav in vodenja storitev. Gre za evidence, ki jih mora izvajalec dimnikarske službe voditi po ustreznih določilih, cene pa so določene v posebnem sklepu, kjer je tudi navedeno, da cena posamezne storitve vključuje pripravo na izvedbo storitve, storitev samo, administrativne stroške in stroške izdelave poročil. Uporabniku storitve mora torej biti zaračunan samo takšen znesek storitve, kot je naveden v ceniku.

 
Pomembno iz rokovnika

Pri poročanju o poslovanju s tujino v letu 2013 je potrebno upoštevati spremembe Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, ki prinašajo novosti pri izpolnjevanju obrazcev BST, KRD in DVP.

Do 28. februarja davčni zavezanci DURS oddajo:
- Napoved dohodkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
- Napoved dohodnine od dobičkov od odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev in investicijskih kuponov
- Napoved dohodnine od obresti
- Priglasitev odloga plačila davka od podarjenem kapitalu (opcijsko)
- banke in hranilnice pa Poročilo o prihrankih v obrestih

 
Aktualni koristni podatki

Od 1. marca se bo obračunavala trošarina v znesku 56,25 evra za en kilogram drobno rezanega tobaka in 31,25 evra za en kilogram preostalega tobaka za kajenje.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)

• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV

• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

• Mag. Barbara Guzina: Pregled najpomembnejših postavk v obračunu DDPO

• Vesna Bartolj Maver: Knjiga sklepov kot podlaga za delo s.p.

 
Napovednik dogodkov

Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Priprava davčne bilance za društva.

 
Aktualno

Izračuni z novimi prispevki po ZPIZ-2 in priročnik o izdelavi davčnega obračuna Vse o DDPO 2012 že na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.