Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V mesecu oddaje kapitalskih dobičkov ugotavljamo, da so obrazci za napoved kapitalskih dobičkov ostali nespremenjeni, kljub temu, da se je predpis, ki jih določa, spremenil. Na straneh FinD-INFO lahko najdete tudi nove mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP) s povezavami na številne spremembe drugih standardov, ki jih prinašajo. V obdobju izdelave zaključnega računa pripravljamo številne aktualne članke, v naslednjih dneh pa boste že lahko uporabili tudi podlage (vzorce) za izdelavo računovodskih izkazov v angleškem jeziku.

Želimo vam obilo pomladnega sončka in vas lepo pozdravljamo!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/06, 6. februar 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V članku Nekurantne zaloge nas Inštitut za računovodstvo opozarja, da je za vsako vrsto zalog potrebno presoditi vrsto odpisa, pri čemer so utemeljene slabitve zalog blaga davčno priznan odhodek.

 
Davčne novosti

Pri izpolnjevanju letošnjega davčnega obračuna bo potrebno slediti zadnjim spremembam ZDDPO-2 in temeljnega obrazca DDPO. Medtem ko vodič o izpolnjevanju davčnega obračuna odstira izpolnjevanje DDPO po korakih – od postavke do postavke, pa v članku Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.5 - zmanjšanje davčne osnove za neizkoriščeni del olajšave za vlaganja v opremo za raziskave in razvoj po drugem odstavku 49. člena ZDDPO-1 (2012) komentiramo uveljavljanje neizkoriščenih davčnih olajšav iz minulih let.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Odpravnina po 188. členu ZUJF

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Vrste sprememb tudi na druge mednarodne računovodske standarde so prinesli novi MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi, MSRP 11 - Skupni aranžmaji, MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih in MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti, ki se uporabljajo od 1. januarja 2013.

• 31. januarja so začele veljati spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, ki poleg vrste redakcijskih popravkov določajo, da imetnik trošarinskega dovoljenja, uvoznik, izvoznik, trošarinski zavezanec, prodajalec ali kupec trošarinskega blaga uveljavlja pravico do vračila plačane trošarine s predložitvijo zahtevka pristojnemu carinskemu organu in kopijami dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila trošarine.

• Z ratifikacijo sporazumov v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenih med Republiko Slovenijo in Anguillo, Republiko Slovenijo in Britanskimi deviškimi otoki, Republiko Slovenijo in Čezmorskim ozemljem Združenega kraljestva Montserratom ter med Republiko Slovenijo in Otoki Turks in Caicos se od 22. januarja izvaja avtomatično sporočanje podatkov med omenjenimi državami, in sicer vsaj enkrat letno v šestih mesecih po koncu davčnega leta pogodbenice plačilnega zastopnika za vsa plačila obresti v tem letu.

• Od 2. februarja se uporablja Pravilnik o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin, ki določa model vrednotenja za stanovanja (STA), model vrednotenja za hiše (HIS), model vrednotenja za pisarne (PPP), model vrednotenja za kmetijska zemljišča (KME) ali model vrednotenja za gozdna zemljišča (GOZ). Pri tem se letne indekse cen nepremičnin izračunava kot srednje cene na enoto v preteklem koledarskem letu po območjih s podobnimi značilnostmi ponudbe in povpraševanja na trgu nepremičnin na podlagi podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih, ki so evidentirani v evidenci trga nepremičnin in na podlagi velikosti relativnih sprememb cen posameznih vrst nepremičnin v določenem časovnem obdobju.

• Spremembe priloge k Navodilu o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih določajo spremembe pri poročanju DURS o dolžniku, ki po evidenci AJPES po prejemu sklepa o ustavitvi izvršbe nima nobenega priliva ali nima rubljivih sredstev tudi najmanj eno leto pred prejemom sklepa na dolžnikovem računu oziroma sredstev v vezavi, oziroma se ugotovi, da dolžnik nima odprtega nobenega računa pri drugi organizaciji za plačilni promet.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V času izdelave zaključnega računa opozarjamo na aktualen članek Oslabitve v medletnih izkazih in njihov vpliv na letno poročanje pooblaščene revizorke Silve Koritnik Rakela.

 
Izbor iz arhiva

S sodbo G 7/2012 je vrhovno sodišče poudarilo, da sklic skupščine ne pomeni okoliščine, ki oteži izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup vrednostnih papirjev ne ustreza več njegovemu pričakovanju in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti pogodbo v veljavi (prvi odstavek 52. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1)). Obveznost prevzemnika, ki bo nastopila s sprejemom prevzemne ponudbe, je plačati ponujeno ceno. Tudi če je poštena vrednost delnice taka, kot je prikazana v gradivu za skupščino ciljne družbe, torej višja od cene, ki jo namerava ponuditi prevzemnik, to samo po sebi ne pomeni, da bo zaradi tega otežena njegova obveznost plačati ponujeno ceno.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. decembra 2012 do 31. decembra 2012 znaša 408,60 evrov na 1000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 31 koledarskih dni
povprečna bruto plača za mesec november znaša 1.611,93 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.538,94 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,54 za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)
• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV
• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih
• Mag. Barbara Guzina: Pregled najpomembnejših postavk v obračunu DDPO
• Vesna Bartolj Maver: Knjiga sklepov kot podlaga za delo s.p.

 
Napovednik dogodkov

Predstavniki društev se bodo verjetno z veseljem udeležili seminarja Posebnosti računovodstva za društva in prehod na nov kontni načrt 2013.

 
Aktualno

Izračuni z novimi prispevki po ZPIZ-2 in priročnik o izdelavi davčnega obračuna Vse o DDPO 2012 že na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.