Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Z zaključevanjem inventure nastopi obdobje zaključevanja obveznosti za minulo leto, prav tako pa se začenja novo obdobje - obdobje spremljanja in obračunavanja dogodkov v tekočem letu. Tudi letos je tako. Spremembe predpisov so poskrbele za vrsto novosti, ki jih bo potrebno upoštevati pri evidentiranju dogodkov in pri obračunih prejemkov za januar, prav tako pa se na področju obračunavanja DDV spreminja obravnava nekaterih davčnih dogodkov ter ukinja obrazec Priloga k obračunu DDV.

Želimo vam ravno prav prijetnih sprememb in obilo pomladnih sončnih žarkov!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/05, 30. januar 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V času zaključevanja inventure in knjiženja popisnih razlik opozarjamo na zgled Knjiženje že vkalkuliranega kala gotovih proizvodov - presežek nad dovoljenim, ki ga je skupaj z drugimi primeri knjiženj pripravila pooblaščena notranja revizorka Vesna Bartolj Maver.

 
Davčne novosti

Ker ne gre za izvoz blaga, je Inštitut za računovodstvo v članku Fakturiranje prototipnih orodij mnenja, da se prototipni izdelki obdavčijo z DDV v Sloveniji, italijanski kupec pa lahko zahteva od DURS vračilo DDV, če izpolnjuje tudi druge zakonske pogoje.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz Centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev podrobneje določa način in pogoje dostopa do podatkov iz Centralne zbirke podatkov, kot so otroški dodatek, denarne socialne pomoči, državne štipendije, znižana plačila vrtca, subvencije najemnine, prav tako pa omogoča vpogled v bazo podatkov še pet let od opravljenega posega ali vpogleda.

• Od 15. januarja velja novela Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), ki med drugim določa, da je zasežena gotovina prihodek državnega proračuna, če vračila zasežene gotovine ni možno izvesti ali pa je pravica za vračilo zastarala.

• Na podlagi sprememb Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil se rok uporabe novega obrazca prometnega dovoljenja iz Priloge III prestavlja na 15. oktober 2014. Prav tako pa se spreminjajo pravila za registracijo starodobnikov.

• Od 22. januarja se izvaja Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009, po kateri je lahko ponudnik plačilnih storitev (pravna oseba ali samostojni podjetnik) plačnika ali prejemnika plačila kaznovan s plačilom globe do 25.000 evrov, če ni dostopen v skladu s pravili vseevropske plačilne sheme za kreditne prenose, sprožene s strani plačnika ali prejemnika plačila.

• Z Aneksom h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti se podaljšuje čas veljavnosti pogodbe do podpisa nove kolektivne pogodbe oziroma do konca leta 2013.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pri Obračunu prejemkov uslužbencev javnega sektorja po 1. januarju 2013 bo potrebno slediti določbam ZUJF in Dogovora, ki veljajo do 1. januarja 2014.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je z odločitvijo v zadevi III Ips 136/2009 poudarilo, da je namen 248. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preprečiti, da bi se prepoved pridobivanja lastnih delnic izigrala s pravnimi posli, ki imajo za družbo enak ekonomski učinek, kot če bi lastne delnice pridobila sama. Ta, pa tudi namen prepovedi pridobivanja lastnih delnic je zavarovan s sankcijo ničnosti pravnega posla, s katerim družba zagotovi predujem oziroma posojilo za pridobitev delnic. Če je pogodba nična, mora vsaka stranka drugi vrniti tisto, kar je na podlagi nične pogodbe prejela. Ni pa mogoče hkrati šteti, da se delnice, pridobljene s predujmom ali posojilom, štejejo za lastne delnice družbe, ki je predujem ali posojilo dala.

 
Aktualni koristni podatki

Do 31. januarja morajo izplačevalci dohodkov davčnemu organu posredovati:
- Podatke o izplačanih prejemkih za potrebe ugotavljanja dohodnine,
- Podatke o dohodkih iz opravljanja kmetijske in gozdarske dejavnosti,
- Podatke o izplačanih dohodkih članom poslovodstev in nadzornih organov,
- Podatke o kapitalskih dobičkih doseženih od prodaje izvedenih finančnih instrumentov,
- Podatke o kapitalskih dobičkih doseženih od prodaje vrednostnih papirjev, investicijskih kuponov in pokojninskih skladov.

Do 5. februarja je čas, da predložijo davčnemu organu ustrezno izjavo davčni zavezanci:
- ki želijo spremeniti uveljavljanje davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane,
- ki želijo uveljavljati davčne olajšave za investicije v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost.

 
Aktualni koristni podatki

Znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2013 dalje znaša 783,66 evrov bruto.

Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec november znaša 1.611,93 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.538,94 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,54 za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas na spletni seminar:

• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV – sreda, 30. januar 2013 – od 13:00 do 14:00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)
• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih
• Mag. Barbara Guzina: Pregled najpomembnejših postavk v obračunu DDPO

 
Napovednik dogodkov

Izpostavljamo seminar Okoljske dajatve - seznanitev z zahtevami predpisov in novostmi.

 
Aktualno

Izračuni z novimi prispevki po ZPIZ-2 in priročnik kako izdelati davčni obračun Vse o DDPO 2012 že na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.