Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Današnji Tednik namenjamo razmisleku o vrstah in posebnostih vključitve v sistem ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, ki ne ponujajo univerzalne rešitve za vse vrste davčnih zavezancev – kolikor je namreč vrst davčnih zavezanecev, toliko je lahko odgovorov komu in kdaj se vključitev v pavšalno obdavčitev izplača. Prav tako podajamo prvega iz niza člankov o davčnem obračunu, ki bo v kratkem objavljen na našem portalu in bo, tako kot vsako leto, omogočal izpolnjevanje davčnega obračuna od postavke do postavke temeljnega obrazca DDPO in njegovih prilog.

Želimo vam prijetno branje in kopico zimskih radosti!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/03, 16. januar 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v mnenju Vrnitev zemljišč predstavlja knjigovodsko in računovodsko obravnavo navedenega dogodka.

 
Davčne novosti

V času priprav na davčni obračun predstavljamo enega izmed člankov vodiča po izpolnjevanju obrazcev in prilog k davčnemu obračunu, katerega zbir bo objavljen v prihodnjih dneh: Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 12.8 - povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Prispevki za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja – splošno pojasnilo (velja od 1. 1. 2013)

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 1. januarja se uporabljajo spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki določajo čoln za razvedrilo kot plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov in se pri najemniku uporablja za razvedrilo, šport ali rekreacijo, za stavbna zemljišča pa se štejejo zemljiške parcele, ki so z občinskim prostorskim načrtom namenjene graditvi objektov. Prav tako spremembe pravilnika sledijo tudi drugim spremembam, ki jih je prinesla novela ZDDV-1G, obrazec Priloga A k obrazcu DDV-O pa se črta.

• V skladu s spremembo Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije bo nadzor nad prirejanjem iger na srečo od 1. januarja 2013 izvajal Posebni davčni urad.

• Od začetka leta se uporablja tudi Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki je podaljšal veljavnost kolektivne pogodbe do najkasneje 31. decembra 2013 in prinesel spremembo tarifne priloge z novimi zneski najnižje osnovne plače po tarifnih razredih.

• Na podlagi sprememb Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) se nadomestila in stroški izmenjave e-računov in spremljajočih dokumentov obračunavajo v skladu s sporazumi, dogovori in pogodbami, sklenjenimi med proračunskimi uporabniki, UJP, ponudniki plačilnih storitev in izvajalci storitve izmenjave e-računov. UJP neposredno obremeni proračunskega uporabnika – izdajatelja e-računov na podlagi poročila ponudnikov plačilnih storitev in na podlagi interne direktne obremenitve za nadomestila in stroške 30. (trideseti) dan po izstavitvi obračuna prek spletne aplikacije UJPnet.

Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki določa plačilna navodila, ki jih za opravljanje plačilnih storitev uporabljajo proračunski uporabniki, ter obliko in vsebino izpiskov o prometu in stanju, delne izpise in obrestne liste, ki jih UJP zagotavlja prek spletne aplikacije UJPnet, v obliki za tiskanje in v elektronski obliki.

• Od 15. januarja se uporablja tudi Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ki določa omenjene postopke ter omogoča prosto razpolaganje s sredstvi proračunskega uporabnika na podračunu, razen v delu, ki izhaja iz izdanih sklepov oziroma odločb v skladu s predpisi o izvršbi in zavarovanju ter predloženih izvršnic v izplačilo v skladu s predpisi o preprečevanju zamud pri plačilih.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Na kaj vse je potrebno pomisliti in kakšne so posebnosti izvajanja nove davčne ureditve ter temu ustreznih evidenc, odstira članek Pri pavšalni obdavčitvi imajo samozaposleni v kulturi, samostojni poklicni športniki in samostojni novinarji več administracije, izpod peresa davčne svetovalke Mateje Babič.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v zadevi I U 463/2012 poudarilo, da je dokazno breme trditev v davčnem postopku na strani davčnega zavezanca, ki dokazuje svoje trditve v davčnem postopku praviloma s pisno dokumentacijo ter poslovnimi knjigami in evidencami, lahko pa predlaga tudi izvedbo dokazov z drugimi dokaznimi sredstvi. Tožnik je v obravnavanem primeru na podlagi navedenega računa uveljavljal davčne ugodnosti, zato bi moral on izkazati, da so mu bile storitve opravljene s strani tistega, ki mu je izdal račun.

 
Pomembno iz rokovnika

Zavezanci za poročanje Banki Slovenije do 20. januarja poročajo preko spletne aplikacije na obrazcih SN11-T, SN22-T. DVP, KRD in BST še po starem. Pri poročanju o poslovanju s tujino v letu 2013 (v februarju za januar) pa bodo morali že upoštevati spremembe Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, ki prinaša novosti pri izpolnjevanju obrazcev BST, KRD in DVP.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja: • Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV – sreda, 30. januar 2013 – od 13:00 do 14:00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta vam posebej priporočamo posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)

• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

• Mag. Barbara Guzina: Pregled najpomembnejših postavk v obračunu DDPO

 
Napovednik dogodkov

S spremenjenimi novimi kontnimi načrti je največ sprememb doživel kontni načrt namenjen društvom. Več o tem pa na seminarju: Novo - računovodenje v društvih z novim kontnim načrtom 2013.

 
Aktualno

Nova dohodninska lestvica ter obračun plač in podjemne pogodbe od 1. januarja 2013 - že na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.