Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tako kot vsak konec starega leta, smo bili tudi v preteklih tednih deležni vrste objav novih predpisov, sprememb obrazcev in navodil, katerega del objavljamo tudi danes. Opozarjamo tudi na dva komentarja davčnih zakonov, ki že veljata, ter vrsto zanimivih strokovnih člankov, ki jih dnevno objavljamo in z njimi odstiramo dileme pri vsakodnevnih vprašanjih. Na naših straneh tudi že najdete ažurirane podatke za obračun prejemkov z novo dohodninsko lestvico ter podatke za obračun davčnih olajšav.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/01, 2. januar 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v mnenju Jubilejna nagrada opozarja, da niti po ZDR niti po kolektivnih pogodbah ni predvidena jubilejna nagrada javnega uslužbenca za 40 let delovne dobe.

 
Davčne novosti

Po novem ZDFS bodo odslej obdavčene tudi finančne storitve in storitve zavarovalnih zastopnikov. Pri tem so davčni zavezanci tako banke in hranilnice, kot tudi druge pravne osebe, ki izvajajo storitve plačilnega prometa (npr. plačilo položnic).

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obračun DDV pri prevozu potnikov v mednarodnem cestnem prometu

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo se uporaba Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo podaljšuje do konca leta 2013, pogodbeni stranki pa se dogovorita, da v primeru sprejema novega Zakona o delovnih razmerjih začneta s pogajanji za novo kolektivno pogodbo v šestih mesecih od začetka veljavnosti novega ZDR. Sprememba tudi določa nove izhodiščne plače na 1.1.2012 in določa uskladitev plač od 1. januarja 2013 dalje v višini 0,5 % nad dejansko povprečno inflacijo. Regres za letni dopust v letu 2013 se izplača najmanj v višini minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša 770,69 EUR.

• Od 21. decembra veljajo spremembe Sklepa o kreditnih zavarovanjih, ki pri določanju kreditnega tveganja poleg pravne gotovosti upošteva tudi gibanje vrednosti primernih nepremičnin, kamor sodijo tudi nepremičnine, pri katerih je v zemljiško knjigo vpisana plomba o začetku postopka za vpis hipoteke v korist banke, če pred njo ni nobene druge plombe, ki bi lahko vplivala na vrstni red hipoteke v korist banke.

• Po spremembi Pravilnika o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti družba za upravljanje dostavi podatke v okviru priglasitve po obrazcu v Prilogi 2 v skladu z zahtevami za individualne podatke, ki so predpisane v tabeli in zajemajo podatke o pridobitvah, unovčitvah in zamenjavah investicijskih kuponov iz veljavnega pravilnika, ki ureja dostavo podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

• Od 30. decembra se izvaja nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), ki prilagaja slovenski pravni red evropskim normam, odpravlja pomanjkljivosti zaradi katerih je bilo do zdaj onemogočeno čezmejno sodelovanje naročnikov pri oddaji javnih naročil ter viša mejne zneske za posamezne vrste javnih naročil. Z vidika zasledovanja večje učinkovitosti postopka javnega naročanja, zakon določa vzpostavitev enotnega informacijskega sistema, odpravlja opravljanje strokovnega izpita iz javnega naročanja in daje večji poudarek odkrivanju nasprotja interesov.

• Podobne spremembe prinaša tudi novela Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), ki dodatno odpravlja obveznost naročnika, da pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave o izvedbi tega postopka obvesti Ministrstvo za finance in vzpostavlja dodatno preverjanje ponudb v nekaterih primerih pred zadnjim krogom pogajanj, na kar bodo morali naročniki opozoriti ponudnike, razen če je bilo v razpisni dokumentaciji navedeno, koliko krogov pogajanj bo izvedel naročnik, oziroma če se naročnik pogaja le z enim kandidatom.

• Od 1. januarja se uporablja tudi nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, po kateri bodo odslej določene cene za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, občina pa bo za opravljanje javne službe izvajalcem obračunavala najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije.

• Zavezanci bodo morali upoštevati spremembe Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, ki prinaša novosti pri zajemanju podatkov po prilogah BST, KRD in DVP, ki jih bo potrebno upoštevati pri mesečnih poročilih od vključno januarja 2013 dalje.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Novela ZDavP-2F ureja pobiranje spremenjenih davkov ter vzpostavlja bolj urejeno poslovanje davčnih zavezancev, prinaša pa tudi vrsto sprememb pri izvajanju davčnega postopka in mednarodnem sodelovanju.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je s sodbo III Ips 127/2011 odločilo, da pravnega dejanja oddelitve gospodarske družbe ni mogoče izpodbijati po pravilih o izpodbijanju pravnih dejanj stečajnega dolžnika, prav tako pa stečajni upravitelj prenosne družbe nima pravice za račun njenih upnikov od oddeljene družbe zahtevati vrnitve vrednosti z delitvenim načrtom njej dodeljenega premoženja, zmanjšanega za obveznosti, ki so ji bile dodeljene v delitvenem načrtu. Sodišče se je strinjalo, da delitvenega načrta ni mogoče izpodbijati.

 
Aktualni KORISTNI PODATKI

Novi Sklep o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija s katerim je prišlo do znižanja prispevka za programe Radiotelevizija Slovenija za 10 % opredeljuje tudi višino prispevka glede na to ali gre za zasebno ali za javno rabo.

Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:
• 19 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec oktober znaša 1.515,95 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.505,97 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi oz. 3,52 evra za javne uslužbence po Dogovoru
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

Ne prezrite:
Dohodninska lestvica za leto 2013
Davčne olajšave 2013

 
Napovednik dogodkov

Vabljeni na že tradicionalno 13. davčno konferenco.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.