Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tej dvojni številki za dvojne praznike in še za konec sveta povrh vam predstavljamo vrsto zadnjih sprememb predpisov ter opozarjamo na izhodišča pri izdelavi letnega poročila vseh tistih podjetij, ki so bila posredno ali neposredno prizadeta v zadnjih poplavah. Prav tako je zanimivo branje tudi članek o predvidenih spremembah trga dela. Vse kar morate vedeti pri izračunu odloženih davkov, pa bo predstavljeno na spletnem seminarju po praznični ceni, ki se bo začel danes ob 13. uri.

Želimo vam čudovite praznike, enkratno silvestrovanje ter srečno, zdravo in uspešno leto 2013!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/47, 19. december 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas je potrebno poleg časovne omejitve opravljanja dela upoštevati tudi vsebinske omejitve za sklenitev takšne pogodbe, v času pogajanj o predvidenih spremembah ZDR razmišlja Anže Hiršl z Združenja delodajalcev Slovenije.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Adaptacija nepremičnine v lastni režiji opozarja na povečanja gospodarskih koristi iz naslova te aktivnosti, ki se odraža tako v računovodskem vrednotenju nepremičnine, kot tudi pri določanju davčne osnove.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev poslovne enote nerezidenta v Sloveniji

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• 12. decembra se je začel uporabljati nov Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti, ki zavezuje ocenjevalce podjetij, strojev in opreme ter nepremičnin, vpisanih v registre pri Inštitutu za revizijo. Kodeks postavlja temeljna načela obnašanja odgovornega ravnanja ocenjevalca do javnosti, naročnikov in poklicnih kolegov ter predstavlja temeljno vodilo pri opravljanju strokovnih nalog in določa temeljne prvine njegovega etičnega in poklicnega obnašanja v stroki ter javnosti. Kodeks v Prilogah ponazarja zglede temeljnih ravnanj v nekaterih neobičajnih delovnih pogojih, opozarja na nevarnosti in temeljna ukrepanja v teh primerih.

• 15. decembra je začela veljati novela Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), ki prinaša novo definicijo »dokazila o izvoru«, na novo določa merila za uvrščanje arheoloških najdišč RS v državno last ter ureja financiranje predhodnih raziskav arheoloških najdišč iz državnega proračuna.

• Objavljena je bila razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije glede povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. Delavec ima pravico svobodne izbire prevoznega sredstva za prihod na delo in z dela, vendar pa njegova izbira ne zavezuje delodajalca glede izbire predmeta obračuna prevoznega sredstva. Delodajalčeva dolžnost je, da delavcu povrne stroške prevoza na delo in z dela v višini 70 % cene javnega prevoza. V kolikor možnosti javnega prevoza ni, pa v višini 0,16 evra za vsak prevoženi kilometer. Če delavec v času trajanja delovnega razmerja spremeni prebivališče, mu delodajalec ni dolžan povrniti stroškov za prevoz na delo in z dela, če so ti višji, kot sta jih dogovorila s pogodbo o zaposlitvi, razen če se delavec in delodajalec ne dogovorita drugače.

Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, bo začela veljati 1. januarja 2013. Uredba določa, da se državljanom tretjih držav omogoči učenje slovenskega jezika ter se jih seznani s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Programi se izvajajo kot javni izobraževalni programi za odrasle, udeleženci pa po zaključenem programu opravijo interni preizkus znanja in prejmejo potrdilo. Nadzor nad izvajanjem programa opravlja inšpektorat pristojen za šolstvo.

• Od 1. januarja 2013 se izvaja tudi nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki poleg novih pogojev za upokojitev določa obvezno plačilo socialnih prispevkov tudi od vplačil delodajalca na račun zavarovanca iz naslova dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja, vendar le v delu, ki je obdavčen po ZDoh-2, povprečna plača v Republiki Sloveniji pa bo osnova za določanje prispevkov pri samozaposlenih. Od 1. januarja 2014 bodo morali biti obvezno pokojninsko zavarovani tudi družbeniki-poslovodne osebe, ki niso zavarovani iz drugega naslova. Zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje pa mora do 1. januarja 2015 vzpostaviti informativno osebno evidenco obveznega zavarovanja, ki bo zavarovancem omogočala elektronski vpogled v podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, o obračunanih in plačanih prispevkih po posameznih letih ter o obdobju zavarovanja, enkrat letno pa bo Zavod te podatke posredoval tudi zavarovancem.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Letno poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom morajo odražati tudi razmere v katerih je podjetje poslovalo. V članku Naravne nesreče in njihov vpliv na računovodske izkaze pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela opozarja na potencialne vplive zadnjih poplav na vrednotenje posamičnih gospodarskih kategorij ter obravnavo državnih pomoči in odškodnin tako po SRS kot MSRP.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I U 381/2012 je upravno sodišče presodilo, skladno z 98. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2), da med stroške, ki povečujejo vrednost kapitala ob pridobitvi, sodi vrednost na nepremičnini opravljenih investicij in stroškov vzdrževanja, ki povečujejo uporabno vrednost nepremičnine, če jih je plačal zavezanec. V zadevi dejanske okoliščine niso bile zadovoljivo presojene, kar je vplivalo na višino odmerjenega zneska za plačilo dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnine.

 
Aktualni KORISTNI PODATKI

Od 1. januarja 2013 se plačuje specifična trošarina v višini 60,7917 evra za 1000 kosov cigaret in proporcionalna trošarina po stopnji 24,5480 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret, oziroma 97,0000 evra za 1000 kosov cigaret, za katere je drobnoprodajna cena nižja od 2,95 evra.

 
Spletni seminarji

Bliža se konec koledarskega leta in zdaj je čas, da uredite svoje poslovne knjige in se seznanite z novostmi. Zato vas vabimo na spletni seminar:

• Silva Koritnik Rakela: Odloženi davki v 2012 – sreda, 19. december 2012, ob 13.00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta vam posebej priporočamo posnetke spletnih seminarjev:
• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)

• Vesna Bartolj Maver: Knjiga sklepov kot podlaga za delo s.p.

• Mag. Tanja Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje - I. del in II. del

 
Napovednik dogodkov

Izpostavljamo seminar Kaj prinaša novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju?

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.