Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Ob koncu leta se ponavadi lotimo reševanja vseh tistih vprašanj, ki smo jih pustili odprte tekom leta. Tako vam tokrat v Tedniku pomagamo razmišljati o obdavčitvi dobička komanditnih družb ter opozarjamo na spremembe pri računovodenju bioloških sredstev, ki bodo krepko posegle v njihov prikaz v računovodskih izkazih že za leto 2012. Pred koncem leta vas vabimo tudi na spletni seminar o vsako leto aktualnem obračunu odloženih davkov ter o posebnostih obračuna odbitnega deleža DDV.

Želimo vam miren predadventni čas in prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/44, 28. november 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Knjiženje izplačila dobička opozarja, da mora izplačevalec dobička pri tem slediti knjigovodskim pravilom ter poskrbeti za dolgoročno plačilno sposobnost podjetja.

 
Davčne novosti

V članku Problematika pripisa dobička družbenikom družb z neomejeno odgovornostjo in družbenikom komanditnih družb, ki mu bo naslednji teden sledil še zaključni del, avtor dr. Aleš Kobal, odstira vrsto dilem pri obravnavi dobička omenjenih družb v povezavi s pozivom Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) o obveznosti k obračunu in odtegnitvi davčnega odtegljaja iz tega naslova.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Jubilejna nagrada za javni sektor - dodatek

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po novem Navodilu za opravljanje kratkotrajnega dela mikro družba, zasebni zavod ali podjetnik z največ 10 zaposlenimi opravljanje kratkotrajnega dela prijavi pri krajevno pristojni upravni enoti pred opravljanjem tega dela na obrazcu POKD ter na pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije vloži za osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, prijavo v zavarovanje na predpisanem obrazcu »Prijava – odjava zavarovanja« za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Delodajalec vodi za osebo, ki opravlja kratkotrajno delo evidenco o trajanju kratkotrajnega dela po dnevih in urah, ki jo hrani še eno leto po zaključku opravljanja kratkotrajnega dela.

• Po Poslovniku Sveta za avtorsko pravo, ki se bo uporabljal od 2. decembra, mora Svet odločati v 15 dneh o vseh vprašanjih, ki sodijo v njegovo pristojnost, kamor sodi tudi določanje primerne tarife za uporabo avtorskih del v skladu s 157.a členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), določanje tarife za čas postopka pred Svetom (drugi odstavek 157.b člena ZASP) ter odločanje o drugem spornem vprašanju v zvezi s skupnim sporazumom iz 157. člena ZASP. Zoper odločbo Sveta je v skladu s 157.d členom ZASP dovoljena tožba, ki se vloži pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije v 30 dneh od vročitve odločbe, zoper sklep Sveta pa ni pritožbe.

• Na podlagi spremembe Sklepa o sistemu jamstva za vloge, ki se bo uporabljala od 4. decembra, mora banka zagotavljati integralne podatke po posameznem vlagatelju, pri čemer mora informacijski sistem banki omogočiti, da v roku petih delovnih dni po začetku stečajnega postopka oziroma v roku, določenem v zahtevi Banke Slovenije, pripravi podatke o vlogah in zajamčenih vlogah po vlagatelju, vključno s podatki za njihovo identifikacijo ob izplačilu zajamčenih vlog in pri tem zajeti vse vlagatelje, ki imajo vloge v banki, vključno s primeri, ko je znesek neto vloge negativen.

• Od 8. decembra se bodo izvajale spremembe Notarske tarife, ki notarju za delo, ki je neobičajno obsežno (na primer notarska storitev, pri kateri gre za več kot 25 nepremičnin ali premičnin ali ki presega šest ur dela), omogočajo za porabljeni čas obračunati pristojbino po tar. št. 15, vendar znižano za 10 odstotkov. Še vedno lahko notar določi prometno vrednost predmeta ne glede na vrednost, ki jo stranka in drugi udeleženci posla navedejo kot vrednost pravnega posla ter pri tem upošteva tržno vrednost nepremičnine, ugotovljene na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZEN). Prav tako pa se spreminja tudi cenik pristojbin za izvajanje notarkih storitev, ki so v prilogi k predpisu.

• Po novi Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki bo začela veljati 1. januarja 2013, in določa metodologijo za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, bo cene storitev posamezne javne službe za območje občine predlagal izvajalec v elaboratu o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, nato pa jo bo moral predložiti pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V povezavi z zadnjimi spremembami Slovenskih računovodskih standardov (SRS) pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela v članku Kmetijstvo - poštena vrednost v računovodskih izkazih in vpliv na davčno osnovo opozarja na obveznost določanja poštene vrednosti biološkega sredstva že v času njegove rasti in ne šele ob spravitvi pridelka ali prodaji ter posrednem pripoznanju v izkazu poslovnega izida za vsako proučevano obdobje.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sklepom I Cpg 383/2012 opozorilo, da je potrebno pravico družbenika po posredovanju informacij in vpogledu razumeti široko, njene omejitve pa tolmačiti restriktivno. Kadar obstaja konkretna nevarnost uporabe informacij, ki bi bila v nasprotju z interesi družbe, je izpolnjena subjektivna zavrnitvena predpostavka po drugem odstavku 512. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Nasprotni udeleženec ni podal zadostne trditvene podlage za presojo upravičenosti njegovega ravnanja skladno z obrazloženimi merili, v sodnih postopkih pa le hipotetična možnost nadaljnjega posredovanja informacij in možnost uporabe le-teh ne zadošča.

 
Aktualni KORISTNI PODATKI

Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:

• 21 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec september znaša 1.489,00 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.500,00 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi oz. 3,52 evra za javne uslužbence po Dogovoru
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Bliža se konec koledarskega leta in zdaj je čas, da uredite svoje poslovne knjige in se seznanite z novostmi. Zato vas vabimo na:

• spletni paket – Oproščen promet in vpliv na odbitni delež:
1. mag. Tanja Urbanija: Oproščen promet in vpliv na odbitni delež (I. del) – torek, 11. december 2012, ob 9.00.
2. mag. Tanja Urbanija: Vpliv odbitnega deleža na poslovanje s tujino (II. del) – četrtek, 13. december 2012, ob 9.00.

Ali

• spletni seminar:
Silva Koritnik Rakela: Odloženi davki v 2012 – sreda, 19. december 2012, ob 13.00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Odgovorite si na vprašanje ali je vaš akt o sistemizaciji dela uporaben in se seznanite kakšni so pravilni postopki za njegovo dopolnitev ali sprejem.

 
Aktualno

Obveščamo vas o novosti na portalu - t.j. FinD Alert, s pomočjo katere bodo naročniki portala po elektronski poti dnevno obveščeni o vseh novih objavah na portalu oz. z objavami tistih vsebin, ki jih še posebej potrebujejo. Po naročilu na FinD Alert se bo uporabnik s klikom na ikono »Kuverta« pri posameznem zakonu naročil na sklop vsebin, ki ga v zvezi z izbranim zakonom zanimajo.

Osnovni vpogled v nove objave, ki zajema tako zakonske spremembe kot tudi nove objave strokovne literature, pa lahko obiskovalec portala pridobi že z vpogledom v Rokovnik, ki posebej opozori na davkoplačevalske obveznosti in posebej na objave zakonodajnih sprememb ter strokovne literature.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.