Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Konec davčnega leta se nezadržno bliža in zdaj je čas, da izkoristimo vse zakonske možnosti, da plačamo cesarju le toliko, kot je cesarjevega. V tokratnem osrednjem članku opozarjamo na možnost koriščenja dodatnih in naknadnih davčnih olajšav iz naslova prostovoljnega individualnega in kolektivnega pokojninskega varčevanja, podrobnosti pri izdelavi davčnega obračuna pa vam bomo predstavili v prihajajočem spletnem seminarju. Med zanimivimi vsebinami izpostavljamo pravila delovanja gospodarskih javnih služb ter posebnosti obdavčenja najema prevoznih sredstev.

Spremljajte nas in uživajte v predadventnem času!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/43, 21. november 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Državna notranja revizorka mag. Hermina Krajnc v članku Gospodarska javna služba v občini – redno vzdrževanje cest opozarja, da se obnovitvena oziroma investicijsko vzdrževalna dela na občinskih javnih cestah lahko oddajajo v izvedbo le v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Obdavčitev najema prevoznih sredstev in knjiženje zalog opozarja na razmejevanje med kalom in obveznostjo obračuna DDV.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev družbenikov komanditne družbe

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 10. novembra se uporablja Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije, po katerem morajo uporabniki organizirati svoje finančno poslovanje tako, da se zagotovi tekoča izterjava terjatev iz naslova javnofinančnih in drugih prihodkov, katerih skrbnik je uporabnik. Sprejemajo se obveznosti uporabnika, ki ne presegajo sredstev proračuna za poravnavo sprejetih obveznosti, prav tako pa mora uporabnik imeti sposobnost izpolnitve vseh finančnih obveznosti iz svojih programov ter možnost tekočega in trajnega izpolnjevanja vseh javnih funkcij v okviru svojih pristojnosti. Uporabnik mora zagotavljati kakovostno in pravočasno opravljanje storitev z upoštevanjem največje varnosti poslovanja, ki se odraža v pravočasnem sprejemanju potrebnih ukrepov, ter gospodarno upravljati finančno premoženje države.

• Proračunski uporabniki od 13. novembra upoštevajo spremembe Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, ki določajo izjemne primere, ko uprava za javne prihodke (UJP) ne pozove prejemnika, da priskrbi sredstva, če nadzornik predloži UJP plačilno navodilo tako v breme kot v dobro vplačilnih, zbirnih prehodnih in prehodnih podračunov, s katerih UJP razporeja sredstva istemu prejemniku, ali če ugotovi, da je v postopku razčlenitve dajatev prišlo do tehnične napake nadzornika. V takem primeru UJP izvrši plačilno navodilo v breme prehodnega davčnega podračuna iz tekočih prilivov.

• Spremembe Zakona o blagovnih rezervah (ZBR), ki se izvajajo od 21. novembra, prinašajo poenotenje zakonodajnih okvirov na področju nafte in naftnih derivatov na območju Skupnosti z namenom okrepitve sistema vzdrževanja minimalnih rezerv nafte in naftnih derivatov na ozemlju Slovenije in na ravni EU.

Spremembe in dopolnitve Pravil borze v prehodnih določbah opozarjajo na spremembe Pravil z dne 21. septembra 2012 (Uradni list RS, št. 71/12), ki so začele veljati in se uporabljati 6. oktobra 2012. To pomeni, da se je med borzo in izdajatelji prehodno vzpostavilo pogodbeno razmerje v skladu s Pravili, na podlagi česar morajo izdajatelji podpisati Pogodbo o kotaciji v prehodnem obdobju 9 mesecev po uveljavitvi teh sprememb, in sicer do 6. julija 2013.

• Po spremembah Uredbe o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb, ki veljajo od 17. novembra, mora dokumentacija pri vlogah za financiranje obratnih sredstev vključevati zadnje revidirane računovodske izkaze ali nerevidirano bilanco stanja na zadnji dan četrtletja pred vložitvijo vloge ter načrt povečanja deleža kapitala, če je na dan vložitve vloge delež kapitala manjši od 35 % obveznosti do virov sredstev. Vloga za razpis pa mora vsebovati tudi okvirno vsebino investicijskega programa gospodarske družbe in vzorec izjave kreditodajalke, iz katere je razvidno, da le-ta potrjuje predloženi investicijski program gospodarske družbe na podlagi predložene dokumentacije z načrtom financiranja obratnih sredstev in enoletnim načrtom denarnih tokov.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Do davčne optimizacije tudi z dodatnim pokojninskim varčevanjem avtorica opozarja, da je možno znižati davčno osnovo - tako posameznika kot tudi podjetja z dodatnimi vplačili do konca leta, pri čemer si je možno pomagati tudi z orodji na spletnih straneh nekaterih pokojninskih družb.

 
Izbor iz arhiva

S sodbo II U 235/2012 je upravno sodišče odločilo, da se je upravni organ utemeljeno skliceval na 15. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki določa, da se dohodek iz dejavnosti pri ugotavljanju lastnega dohodka upošteva v skladu z metodologijo o upoštevanju dohodka iz dejavnosti. V kolikor je mesečni dohodek upravičenca iz dejavnosti nižji od višine bruto minimalne plače, pa se kot njegov dohodek upošteva dohodek v višini 75 % bruto minimalne plače. Povprečni mesečni dohodek prosilca v obdobju zadnjih treh mesecev pred mesecem vložitve prošnje, upoštevaje dohodek iz dejavnosti, je presegal dvakratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka, zato je upravni organ utemeljeno odločil, da tožnik neutemeljeno prosi za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

 
Spletni seminarji

Bliža se konec koledarskega leta in zdaj je čas, da uredite svoje poslovne knjige in se seznanite z novostmi. Zato vas vabimo na:

A. Spletni paket – Oproščen promet in vpliv na odbitni delež:
1. mag. Tanja Urbanija: Oproščen promet in vpliv na odbitni delež (I. del) – torek, 11. december 2012, ob 9.00.
2. mag. Tanja Urbanija: Vpliv odbitnega deleža na poslovanje s tujino (II. del) – četrtek, 13. december 2012, ob 9.00.

Ali katerega izmed naslednjih spletnih seminarjev:

Mag. Barbara Guzina: Pregled najpomembnejših postavk v obračunu DDPO – sreda, 28. november 2012, ob 13.00.
Silva Koritnik Rakela: Odloženi davki v 2012 – sreda, 19. december 2012, ob 13.00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Pridobite odgovor na vprašanje: Kako pravilno skleniti pogodbo o zaposlitvi?

 
Aktualno

Tudi letos sorodni portal IUS-INFO izbira 10 najvplivnejših pravnikov. Glasujte za svojega pravnika tudi vi!

 
Aktualno

Obveščamo vas o novosti na portalu - t.j. FinD Alert, s pomočjo katere bodo naročniki portala po elektronski poti dnevno obveščeni o vseh novih objavah na portalu oz. z objavami tistih vsebin, ki jih še posebej potrebujejo. Po naročilu na FinD Alert se bo uporabnik s klikom na ikono »Kuverta« pri posameznem zakonu naročil na sklop vsebin, ki ga v zvezi z izbranim zakonom zanimajo.

Osnovni vpogled v nove objave, ki zajema tako zakonske spremembe kot tudi nove objave strokovne literature, pa lahko obiskovalec portala pridobi že z vpogledom v Rokovnik, ki posebej opozori na davkoplačevalske obveznosti in posebej na objave zakonodajnih sprememb ter strokovne literature.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.