Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V uredništvu FinD-INFO se zavedamo teže časa številnih sprememb, zato vas vabimo, da si preberete aktualen članek o uporabi novega kontnega okvira in se seznanite o tem tudi na jutrišnjem kratkem brezplačnem spletnem seminarju. Program spletnih seminarjev smo dopolnili z novimi aktualnimi temami, ves čas pa za vas komentiramo tudi predloge in uveljavljene spremembe predpisov ter zanimive razsodbe, kar vam je lahko v pomoč pri reševanju vsakdanjih dilem. Želimo, da vam je ta jesen naklonjena!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/41, 7. november 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Prodaja hotelskih vrednostnih bonov prek interneta predstavlja primer poslovanja v tujem imenu in za tuj račun, ki odstira tudi dvom glede obdavčitve posredovanih storitev.

 
Davčne novosti

Ste vedeli, da predlog novele ZDavP-2F posega tudi v odpravljanje napak davčnega obračuna?

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev družbenikov komanditne družbe

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 1. novembra se uporablja nova Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, ki določa višino letne dajatve glede na kategorije vozil. Tako je letna dajatev za motorno kolo odslej od 12 do 30 EUR, za vse vrste osebnih avtomobilov ter večnamenska vozila za prevoz oseb in stvari pa od 55 do 500 EUR. Letna dajatev za avtobuse odslej znaša 3,16 EUR/sedež, za tovorna vozila 101,94 EUR oziroma 22,86 EUR na tono, če gre za tovorno vozilo z maso večjo od 4 tone. Za lahka tovorna vozila (kategorija N1), tovorna vozila in avtobuse, katerih motor ustreza višjim emisijskim zahtevam od EURO 3, se letna dajatev zniža od 12,5 do 35 %.

• Ustavno sodišče je z odločbo U-I-98/11-17 razveljavilo prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN), ki določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb v lasti fizičnih oseb, saj meni, da gre za osebne podatke, ZEN pa ne določa namena, zaradi katerega bi lahko bili podatki o lastniku parcele, stavbe in delov stavb javno dostopni.

• S Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma bodo po vpisu agencije v sodni register in potrditvi njenega finančnega načrta prenehale delovati Slovenska turistična organizacija, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ter Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije. Nova agencija bo za opravljanje svoje dejavnosti pridobivala sredstva iz državnega proračuna, s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem storitev na trgu, z donacijami in iz drugih virov, o svojem delu pa bo najmanj enkrat letno poročala Vladi RS.

• Spremembe Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu določajo predplačila za shemo enotnega plačila in dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva v skladu z Uredbo 776/2012/ES, ki se izplačajo nosilcem kmetijskih gospodarstev v višini 50 % odobrenih plačil za leto 2012, če so vložili zbirno vlogo za leto 2012 in imajo naslov kmetijskega gospodarstva v katastrskih občinah, katerih kmetijska zemljišča na podlagi ARSO med 20. 6. in 20. 8. 2012 se z najmanj 90 % deležem nahajajo na območju s površinsko vodno bilanco pod vrednostjo -250 mm ali -200 mm, oziroma pod vrednostjo -150 mm ali -100 mm na najlažjih tleh, in imajo kmetijska gospodarstva v uporabi hkrati najmanj 25 % ugotovljenih površin kmetijskih zemljišč, zasejanih s silažno koruzo, koruzo za zrnje, oljnimi bučami ali krompirjem, ki so jih prijavili v zbirni vlogi za leto 2012. Katastrske občine so navedene v Prilogi 4 in Prilogi 5 k Uredbi.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Objavi novega enotnega kontnega okvira, ki se bo uporabljal v letu 2013, sledi aktualen članek Novi kontni okvir in stroški dela pooblaščene revizorke Silve Koritnik Rakela, ki vam bo podrobnosti njegove praktične uporabe predstavila tudi na jutrišnjem brezplačnem spletnem seminarju.

 
Izbor iz arhiva

Domneva o insolventnosti je opredeljena v tretjem odstavku 235. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Družbenik dolžnika lahko omenjeno domnevo izpodbija s pritožbo proti sklepu o začetku stečajnega postopka, pritožba pa mora vsebovati dokaze o tem, da dolžnik ni insolventen - je v sklepu Cst 8/2012 poudarilo višje sodišče.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. septembra 2012 do 30. septembra 2012 znaša 383,54 evrov na 1000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec avgust znaša 1.512,95 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.504,11 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi oz. 3,52 evra za javne uslužbence po Dogovoru
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se prijavite na jesenske spletne seminarje, med katerimi izpostavljamo jutrišnji kratek brezplačni spletni seminar:

- Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 – četrtek, 8. november 2012, ob 11.00

Prav tako pa vas vabimo na druge seminarje, kjer lahko izkoristite ugodnosti zgodnjih prijav – izpostavljamo le nekatere:

- Spletni seminar o DDV - Tanja Urbanija: Popravek izhodnega DDV - kako privarčevati? – torek, 13. november 2012, ob 13.00

- Spletni paket - Vse kar morate vedeti o cenitvah neopredmetenih sredstev:
1. Silva Koritnik Rakela: Katera neopredmetena sredstva (ni)so v računovodskih izkazih? – četrtek, 15. november 2012, ob 13.00

2. Bojan Kunover: Cenitve neopredmetenih sredstev za različne namene – četrtek, 22. november 2012, ob 13.00

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Kako izpolnjevati nekatere obveznosti do delavcev, boste izvedeli na seminarju Poglobljeno o ureditvi letnega dopusta in regresa za letni dopust po ZDR.

 
Aktualno

Tudi letos sorodni portal IUS-INFO izbira 10 najvplivnejših pravnikov. Glasujte za svojega pravnika tudi vi!

 
Aktualno

Obveščamo vas o novosti na portalu - t.j. FinD Alert, s pomočjo katere bodo naročniki portala po elektronski poti dnevno obveščeni o vseh novih objavah na portalu oz. z objavami tistih vsebin, ki jih še posebej potrebujejo. Po naročilu na FinD Alert se bo uporabnik s klikom na ikono »Kuverta« pri posameznem zakonu naročil na sklop vsebin, ki ga v zvezi z izbranim zakonom zanimajo.

Osnovni vpogled v nove objave, ki zajema tako zakonske spremembe kot tudi nove objave strokovne literature, pa lahko obiskovalec portala pridobi že z vpogledom v Rokovnik, ki posebej opozori na davkoplačevalske obveznosti in posebej na objave zakonodajnih sprememb ter strokovne literature.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.