Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Zadnjim zakonskim spremembam sledijo tudi spremembe obeh pravilnikov o izdelavi davčnega obračuna s spremembami prilog, ki jih bo potrebno priložiti davčnemu obračunu za leto 2012. Poleg komentarja na spremembe pri obračunu boleznin, pa med strokovnimi članki odgovarjamo tudi na aktualna vprašanja glede obračuna bonitet in financiranja šole v naravi. Z veseljem vas tudi seznanjamo z novostjo na portalu t.j. FinD Alert, s pomočjo katerega bodo naročniki portala dnevno obveščeni o vseh novih objavah oz. z objavami tistih vsebin, ki jih še posebej potrebujejo, osnovni vpogled pa nudi tudi Rokovnik. S številnimi spremembami pa vas seznanjamo tudi na spletnih seminarjih, kjer smo za jesen pripravili še posebno bogat program. Vabljeni!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/39, 17. oktober 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

ZUJF je poleg številnih drugih sprememb prinesel tudi nižje odmerne odstotke nekaterih boleznin v breme zdravstvenega zavarovanja. Več o tem v članku Obračun boleznin v breme zdravstvenega zavarovanja po novem.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvu v članku Bonitete za službeno vozilo in menedžerski pregled ter dnevnice odgovarja na številna vprašanja, ki se pri obračunu pogosto pojavljajo ter opozarja, da je potrebno pri opredeljevanju bonitete izhajati iz delovnega procesa, pogodbe o delu, zakonskih določb ter presoje potrebnosti izvajanja in nudenja posebnih ugodnosti nasproti ostalim zaposlenim.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Premik blaga iz carinskega skladišča v Sloveniji v carinsko skladišče na Poljskem

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti se bo pri davčnem obračunu za leto 2012 uporabljale nove priloge 1, 2, 7a, 8a in 8b, medtem, ko se priloga 7, ki se je do sedaj uporabljala za prenos investicijske olajšave po ZDoh-1, črta.

• Prav tako zakonskim spremembam sledijo tudi spremembe Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, po katerih bo davčni zavezanec davčni obračun za leto 2012 oddal na novih prilogah 1, 2, 6, 6a, 7a, 7b v skladu s 358. členom ZDavP-2.

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom vzpostavlja osnove za izvajanje Zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BAZIDO).

• Z dopolnitvijo Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest lahko Direkcija Republike Slovenije za ceste v primeru, ko dosedanji koncesionar ne more več nadaljevati izvajanja rednega vzdrževanja, sklene pogodbo za izvajanje nujnih del rednega vzdrževanja z enim ali z več koncesionarji na drugih območjih koncesije oziroma po novem tudi z gospodarsko družbo, ki ima sklenjeno koncesijsko razmerje z državo za vzdrževanje državnih cest, ki niso v upravljanju direkcije.

• Od 6. oktobra se uporabljajo spremembe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), ki med drugim poenostavljajo postopke brezplačnih prenosov nepremičnega premoženja med državo in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, določajo obvezno pripravo načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem države ter na novo določajo višino vrednosti stvarnega premoženja, ki ga je potrebno oceniti pred izvedbo postopka razpolaganja - nepremično premoženje v posamični vrednosti nad 10.000 evri in premično premoženje v posamični vrednosti nad 5.000 evri. Po noveli ZSPDSLS-A je upravljavec premičnega premoženja tisti subjekt, ki premoženje dejansko uporablja in ga ima evidentiranega skladno s predpisi, vodenje evidence nepremičnega premoženja v lasti države in v lasti drugih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je država, pa bo spet vodilo ministrstvo, pristojno za upravo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Kako mora potekati financiranje šole v naravi v novem članku predstavlja državna notranja revizorka mag. Hermina Krajnc.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 103/2011 potrdilo, da se morajo odpisi in popravki vrednosti terjatev opraviti na podlagi ustreznih verodostojnih listin, ki dvomljivost ali spornost terjatev verjetno izkazujejo, da bi bili davčno priznani. Slovenski računovodski standardi določajo, da morajo biti vpisi v poslovne knjige opravljeni na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin, narekujejo pa tudi, kdaj se štejejo terjatve za dvomljive in kdaj za sporne.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2012 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 1,1 %.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se prijavite na jesenske spletne seminarje in izkoristite ugodnosti zgodnjih prijav:

T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (II. del) – četrtek, 18. oktober 2012, ob 13.00

Če ste I. del spletnega seminarja zamudili, vas vabimo, da naročite posnetek:
T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (I. del)

 
Napovednik dogodkov

Še je čas, da se udeležite že tradicionalne 12. Davčno-finančne konference.

 
Aktualno

Obveščamo vas o novosti na portalu - t.j. FinD Alert, s pomočjo katere bodo naročniki portala po elektronski poti dnevno obveščeni o vseh novih objavah na portalu oz. z objavami tistih vsebin, ki jih še posebej potrebujejo. Po naročilu na FinD Alert se bo uporabnik s klikom na ikono »Kuverta« pri posameznem zakonu naročil na sklop vsebin, ki ga v zvezi z izbranim zakonom zanimajo.

Osnovni vpogled v nove objave, ki zajema tako zakonske spremembe kot tudi nove objave strokovne literature, pa lahko obiskovalec portala pridobi že z vpogledom v Rokovnik, ki posebej opozori na davkoplačevalske obveznosti in posebej na objave zakonodajnih sprememb ter strokovne litarature.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.