Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratnem Tedniku opozarjamo na roke, ki jih morajo upoštevati neposredni proračunski uporabniki pri zaključku izvrševanja proračuna za letošnje leto, ter na vrsto sprememb, ki bodo veljale za banke in finančnike. V razmislek je lahko tudi odločba ustavnega sodišča o opredeljevanju upravičenosti obdavčitve dohodkov s povprečenjem, kot tudi dilema kdaj pripoznati v podjetju ustvarjena neopredmetena sredstva. Ne glede na številna vprašanja, ki se nam porajajo, pa se bo potrebno počasi pripraviti na davčni obračun za leto 2012, kar vam bomo predstavili na spletnem seminarju z mag. Barbaro Guzina. Vabljeni!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/36, 26. september 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v mnenju Izplačilo jubilejnih nagrad opozarja, da so po veljavni kolektivni pogodbi delavci upravičeni do jubilejne nagrade na osnovi delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, ki naj bi bila izplačana v roku enega meseca po dopolnitvi pogojev.

 
Davčne novosti

Po odločbi ustavnega sodišča Obdavčitev dohodkov s povprečenjem ni v nasprotju z ustavo, čeprav gre tako rekoč za enake vrste dohodkov, ki pa so pridobljeni na podlagi različne pravne podlage.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Skrbnik premoženja investicijskega sklada mora poročati Agenciji za trg vrednostnih papirjev o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev. V skladu s spremembo Sklepa o poročanju skrbnika pa se od 1. oktobra navedene določbe uporablja tudi za poročanje skrbnika o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju vzajemnega pokojninskega sklada oziroma kritnega sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovalnice oziroma kritnega premoženja pokojninske družbe ter pri izvajanju skrbniških storitev.

• Po Tarifni prilogi 2012 št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije znaša najnižji polni regres za letni dopust 830 evrov in velja do določitve zneska za letni dopust za leto 2013.

• Po Pravilniku o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2012 morajo neposredni uporabniki predložiti svoji računovodski službi oz. Ministrstvu za finance odredbe za plačilo – nakazilo do vključno ponedeljka, 3. decembra 2012, zahtevke za izplačilo do vključno četrtka, 6. decembra 2012, naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno torka, 11. decembra 2012, in odredbe za plačilo – nakazilo teh stroškov najkasneje do ponedeljka, 24. decembra 2012. Prav tako morajo neposredni uporabniki v skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 najkasneje do ponedeljka, 3. decembra 2012, predložiti organu za potrjevanje zahtevke za povračilo sredstev za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013, za vsa sredstva, ki so za ta namen izplačana iz državnega proračuna do ponedeljka, 29. oktobra 2012. Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 31. december 2012, obveznosti v breme proračuna leta 2012 pa se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2013.

• V skladu s spremembo Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic odslej banka letno poroča Banki Slovenije o prejemkih in številu zaposlenih na posamični podlagi po področjih dela z obrazcem POR-195/3a (informacija o prejemkih vseh zaposlenih), obrazcem POR-195/3b (informacija o prejemkih zaposlenih s posebno naravo dela) in obrazcem POR-195/3c (informacija o prejemkih zaposlenih z letnimi prejemki najmanj en milijon eurov). V kolikor ima banka položaj EU nadrejene banke poroča tudi na konsolidirani podlagi, obrazec POR-195/3c pa izpolni tudi za vsako državo z njeno podružnico posebej. Navedeno poročilo banka prvič predloži za leto 2012 do 30. junija 2013.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Kdaj pripoznati v podjetju ustvarjena neopredmetena sredstva – zgled izdelave računalniškega programa pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela na konkretnem primeru opozarja na pravila in dileme pri pripoznavanju neopredmetenih sredstev.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je s sodbo I U 167/2012 spomnilo, da je po šestem odstavku 233. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) pravna oseba, ki nima sredstev za založitev predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka, ki jih mora predlagatelj založiti ob vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka, upravičena do brezplačne pravne pomoči v obliki oprostitve plačila predujma po Zakonu o brezplačni pravni pomoči (ZBPP).

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec julij znaša 1.498,05 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.511,81 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi oz. 3,52 evra za javne uslužbence po Dogovoru
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se prijavite na jesenske spletne seminarje in izkoristite ugodnosti zgodnjih prijav:
B. Guzina: DDPO raziskave in razvoj – kako pripraviti dokumentacijo – četrtek, 4. oktober 2012, ob 13.00

In/ali na

Spletni DDV paket – vse o DDV od 1.1.2013
    1. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (I. del) – četrtek, 11. oktober 2012, ob 13.00
    2. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (II. del) – četrtek, 18. oktober 2012, ob 13.00

Med posnetki ne spreglejte:
- M. Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

 
Spletni seminarji

Seznanite se s skupinami in klavzulami INCOTERMSI 2010 – v praksi ter njihovi uporabi pri prodajni ali prevozni pogodbi.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.