Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Ste vedeli, da je tudi delovanje sindikata lahko obdavčeno? Prav gotovo pa ste se že vprašali kako obračunati potni nalog v skladu s spremembami, ki jih je prinesel ZUJF. V zadnjem času pa nismo bili deležni le številnih zakonskih sprememb, temveč tudi sprememb mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Za vročim poletjem nas očitno čaka pestra jesen. Zato vas vabimo, da se udeležite katerega izmed spletnih seminarjev in se pravočasno seznanite s posebnostmi, ki so nam jih že ali pa še bodo prinesle zakonske spremembe.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/31, 22. avgust 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Z novelo ZPFIGD-B se uvaja poroštva RS za obratna sredstva po novem - poroštva RS naj bi bila dana odslej hitreje, delež poroštva za kredite pa bo lahko tudi v 80 % vrednosti kredita.

 
Davčne novosti

Z davčnega vidika delovanja sindikata lahko članarino opredelimo kot nepridobitni prihodek le pod pogojem, da ni namenjena zagotavljanju ugodnosti članom sindikata, meni Inštitut za računovodstvo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obračun potnih nalogov po ZUJF

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Zakona o kmetijstvu (ZKme-1), ki velja od 28. julija, se sredstva iz naslova vseh ukrepov kmetijske politike nakazujejo samo na en transakcijski račun stranke, z novim 47.a členom pa se določa obročno plačilo dolga in odlog plačila. V primeru vračila neupravičeno izplačanih sredstev ali odvzemu neutemeljeno dodeljenih upravičenj, ki ne presegajo zneska, določenega v skladu s predpisi Unije, pa se odločba ne izda.

• Od 4. avgusta se uporabljajo spremembe Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki zajemajo nove definicije (dobro poučeni vlagatelj, ključna informacija), določajo vsebino in obliko povzetka prospekta ter dvigujejo prag za pripravo prospekta (dolžniški vrednostni papirji se morajo glasiti na nominalni znesek vsaj 100.000 evrov). Določena je veljavnost registracijskega dokumenta z informacijo glede izdajatelja (12 mesecev po tem, ko ga potrdi Agencija za trg vrednostnih papirjev). Urejen je rok, v katerem ima vlagatelj pravico odstopiti od sprejema ponudbe oziroma prodajne pogodbe, okrepljeno je varovanje zaupnih informacij, ki jih je agencija prejela od nadzornih organov tretjih držav oziroma mednarodnih organizacij. Novela Agenciji za trg vrednostnih papirjev omogoča neposredni elektronski dostop do podatkov, ki jih vodi centralna klirinškodepotna družba in jih agencija potrebuje za izvajanje nadzora, novelirane pa so tudi prekrškovne določbe.

• Spremembe Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD), ki veljajo od 11. avgusta, določajo, da je pravni naslednik obsojene pravne osebe lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, vendar pa prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja za subjekte v prekršku ni mogoče več uveljavljati, prepoved trgovanja z vrednostnimi papirji, ki jih poseduje tak subjekt pa se odslej izreče za obdobje od enega do osmih let.

• Med najpomembnejšimi sprejetimi novostmi Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) je enoten sistem ureditve subvencioniranja prevozov dijakov in študentov - s tem so poenostavljeni postopki za upravičenca, naloga vodenja sistema pa je prenesena na ministrstvo, pristojno za promet, ki bo podatke vodilo v evidenci subvencije prevozov. Novela je prinesla še poglavje o subvencionirani vozovnici, prenovljeni sistem načina obračunavanja in prodaje subvencioniranih mesečnih vozovnic pa se začne uporavljati 20. avgusta 2012.

• V skladu s spremembo Navodila za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev se odslej šteje nujni nalog kot plačilni nalog, ki ga ponudnik plačilnih storitev obravnava prednostno in zanj zagotavlja takojšnjo izvršitev, kar pomeni, da ga ponudnik plačilnih storitev plačnika posreduje ponudniku plačilnih storitev prejemnika plačila v roku ene ure od prejema plačilnega naloga.

• Objavljena sta bila Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BISIDO) in Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BAZIDO), ki urejata izmenjavo davčnih podatkov med omenjenimi državami.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V skladu z zadnjimi spremembami bo od 1. januarja 2013 potrebno uporabljati nov MRS 19, ki zahteva več razkritij o zaslužkih zaposlencev.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi II Ips 1056/2008 sta stranki sklenili pogodbo o finančnem leasingu za avtomobil, ki je bil tožencu odvzet, ker ni pravočasno plačal zapadlih obveznosti. Vrhovno sodišče je poudarilo, da prej omenjena pogodba prevzame značilnosti prodajne pogodbe le, kadar vsebuje opcijo odkupa stvari in takrat se uporabijo določbe Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), ki urejajo prodajo na obroke ali prodajo s pridržkom lastninske pravice. V konkretnem primeru to ni mogoče, saj je pogodba ne glede na svoj naslov po svoji vsebini samo najemna pogodba. Ne vsebuje namreč klavzule, da njen predmet s plačilom zadnjega obroka postane last leasingojemalca in tudi ne klavzule, da predmet postane njegova last s plačilom v pogodbi dogovorjenega zneska odkupa.

 
Izbor iz arhiva

Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2012 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 1,0 %.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se prijavite na katerega izmed jesenskih davčnih paketov in koristite ugodnosti paketne ponudbe za zgodnje prijave:

A. Spletni davčno-finančni paket – nevarnosti in koristi izvajanja zakonskih sprememb
1. M. Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih – torek, 21.8.2012, ob 13.00
2. D. Jeraj: Ali boste od predlagane davčne poenostavitve z normiranimi stroški imeli korist tudi vi? – četrtek, 20.9.2012, ob 13.00
3. B. Guzina: DDPO raziskave in razvoj – kako pripraviti dokumentacijo – četrtek, 4.10.2012, ob 13.00

In/ali

B. Spletni DDV paket – vse o DDV od 1.1.2013
1. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (I. del) – četrtek, 11.10.2012, ob 13.00
2. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (II. del) – četrtek, 18.10.2012, ob 13.00

 
Spletni seminarji

Ne spreglejte seminarja Vse, kar morate vedeti o potnih stroških, vključno z zadnjimi novostmi v zasebnem in javnem sektorju.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.