Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Kako uporabljati izvršnico in kakšne spremembe je še prinesel ZPreZP-1, ki jih bo potrebno upoštevati tudi pri izvajanju obveznega pobota, smo vam v preteklih tednih že predstavili v članku, vse podrobnosti izvajanja zakonskih določb pa boste spoznali na razpisanem spletnem seminarju 21. avgusta. Prijavite se že danes in si pod posebno ugodnimi pogoji zagotovite verodostojno znanje in »sedež«. V današnji dvojni številki predstavljamo tudi vrsto drugih zakonskih sprememb, ki so bile sprejete še pred začetkom sodnih počitnic. Prijetne počitnice pa želimo tudi vam!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/30, 8. avgust 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Provizija od prodaje vrednostnih bonov pri evidentiranju dogodkov opozarja na upoštevanje računovodskih standardov in kontnega okvira, pri prejetem plačilu za opravljeno storitev (provizijo) pa je potrebno izdati račun ter obračunati davek na dodano vrednost.

 
Davčne novosti

Z novelo ZDoh-2K so predvidene tudi spremembe v obdavčitvi prostovoljcev.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obravnava vinjet in parkirnin z vidika odbitka DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Novi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki velja od 28. julija, uvaja nov plačilni instrument - izvršnico, ki vsebuje nepreklicno pooblastilo podpisnika (dolžnika) banki, da izvršnico plača iz sredstev na računu dolžnika in nepreklicno pooblastilo imetniku (upniku) izvršnice, da se poplača iz sredstev na računu dolžnika. V plačilo jo je potrebno predložiti v roku treh let od dospelosti terjatve, njeni učinki pa so podobni neposredno izvršljivemu notarskemu zapisu. ZPreZP-1 tudi odpravlja plačilne roke daljše od 120 dni, omogoča odpustek vpisa obveznosti v pobot za določene obveznosti, vzpostavlja solidarno odgovornost vpisa v obvezni pobot za solidarne dolžnike, začetek teka plačilnega roka pa je vezan na trenutek prejema računa.

• Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se z zakonom določene objave posameznih podatkov ali sporočil družbe ne objavijo več v uradnem listu, ampak na spletni strani AJPES v rubriki "objave po zakonu o gospodarskih družbah", objava zamenjave člana nadzornega sveta ni več potrebna, prav tako pa se ukinja tiha družba. Z novim 72.a členom se določa prenos podjetja v primeru smrti podjetnika, na 50.000 evrov pa je zvišana meja letnih prihodkov, do katerih lahko podjetnik vodi enostavno knjigovodstvo. Tako podjetniku, ki ugotavlja davčno osnovo za davek od dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ni treba voditi poslovnih knjig in sestaviti letnega poročila.

• Od 28. julija veljajo tudi spremembe Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), ki po novem v 5. členu določa, da se za zaposlovanje na črno šteje tudi nezakonita zaposlitev državljana tretje države, za zaposlitev na črno zaposlene osebe pa so odgovorni glavni izvajalec posla in vsi vmesni podizvajalci. Z novim 21.a členom se pravna oseba ali podjetnik, ki mu je bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po ZPDZC, za dve leti od pravnomočnosti te odločbe izključi iz upravičenosti do javnih sredstev, vključno s sredstvi EU, dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila namenjenega programom zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu "de minimis«.

• Od 1. avgusta velja Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada, ki določa, da revizijski pregled zajema revidiranje letnih računovodskih izkazov investicijskega sklada in pregled spoštovanja pravil določenih v ZISDU-2 in splošnih aktih o upravljanju investicijskega sklada, izdanih na njegovi podlagi. Revizor pripravi poročilo, ki obsega revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih in poročilo o izpolnjevanju pravil, ki vključuje tudi poročilo o naložbah investicijskega sklada, poročilo o vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe, poročilo o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj in poročilo o poslih s skrbnikom oziroma z njimi povezanimi osebami.

• Po Sklepu o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje le-ta zajema revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe za upravljanje in pregled izpolnjevanja podrobnih pravil varnega in skrbnega poslovanja ter izpolnjevanja pravil ravnanja, ki se začne uporabljati za revizijski pregled prvega letnega poročila družbe za upravljanje po uskladitvi internih pravil z določbami ZISDU-2.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Od 3. avgusta se uporablja novela ZTFI-E, ki uvaja nova merila preglednosti trgovanja z vrednostnimi papirji in strožje kaznuje kršitelje.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v zadevi I U 1411/2011 ugotovilo, da je tožnik, ki je zaprosil za odpis, delni odpis ali obročno plačilo davčnega dolga, v relevantnem obdobju razpolagal z večjim zneskom kupnine za prodano stanovanje, vendar je to porabil za poplačilo drugih obveznosti. Pogojev za odpis po 101. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) tako ni izpolnjeval, je pa izpolnjeval pogoje za obročno odplačevanje davka - po drugem odstavku 103. člena ZDavP-2 mu je bilo odobreno obročno odplačilo v treh mesečnih obrokih.

 
Izbor iz arhiva

Z objavo količnika rasti cen prehrambnih izdelkov za prvo polletje 2012, znaša za javne uslužbence za obdobje julij–december 2012 regres za prehrano med delom 4,07 evra na dan.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. junija 2012 do 30. junija 2012 znaša 377,76 evrov na 1000 litrov.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se prijavite na katerega izmed jesenskih davčnih paketov in izkoristite ugodnosti paketne ponudbe za zgodnje prijave:

A. Spletni davčno-finančni paket – nevarnosti in koristi izvajanja zakonskih sprememb
1. M. Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih – torek, 21.8.2012 ob 13.00
2. D. Jeraj: Ali boste od predlagane davčne poenostavitve z normiranimi stroški imeli korist tudi vi? – četrtek, 20.9.2012 ob 13.00
3. B. Guzina: DDPO raziskave in razvoj – kako pripraviti dokumentacijo – četrtek, 4.10.2012 ob 13.00

In/ali

B. Spletni DDV paket – vse o DDV od 1.1.2013
1. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (I. del) – četrtek, 11.10.2012 ob 13.00
2. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (II. del) – četrtek, 18.10.2012 ob 13.00

 
Spletni seminarji

Osnove računovodenja lahko spoznate v Šoli dvostavnega knjigovodstva – osnove.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.