Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokrat vam, času primerno, izpostavljamo aktualen nasvet kako spoznati čim bolj realno sliko posameznega podjetja, ki ga proučujemo. Že primerjava zneskov med zneski v letnem poročilu in revizorjevem poročilu pa pove veliko. Zanimivo branje obeta tudi primer nadzora elektronskih sporočil, velja pa si zapomniti, da je potrebno obračunati akontacijo dohodnine tudi na izplačila nadzornikom. Številne sprejete zakonske spremembe in zakonske spremembe v pripravi nam obetajo pestro jesen, zato vas vabimo, da se z njimi čim prej seznanite in se udeležite že razpisanih jesenskih spletnih davčnih paketov.

Za konec pa še nasvet - poletje še traja in zaužijte ga polno žlico!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/29, 1. avgust 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Tokrat predstavljamo primer iz sodne prakse: Nadzor elektronskih sporočil s strani delodajalca in opozarjamo, da je poseg v ustavno zagotovljeno tajnost pisem in drugih občil dovoljen le ob posebnih kumulativno izpolnjenih pogojih.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Izplačilo članom nadzornega sveta opozarja, da vsa izplačila povečujejo davčno osnovo prejemnika in zavezujejo izplačevalca k obračunu akontacije dohodnine.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Izdatki za hrano, pijačo, hotelsko nastanitev z vidika odbitka DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2), ki veljajo od 21. julija, ima lahko ne-UCITS sklad odslej največ 30 odstotkov sredstev naloženih tudi v plemenite kovine oziroma certifikate, ki jih predstavlja, delovanje alternativnih skladov pa je možno že od 1. avgusta 2012 in ne šele od 1. januarja 2013. Po noveli ZISDU-2A se z novim 12.a poglavjem uvaja nadzor nad delovanjem vzajemnih pokojninskih skladov in njihovih skrbnikov, pri čemer lahko Banka Slovenije in Agencija za zavarovalni nadzor izvedeta tudi dodaten pregled poslovanja upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in v primeru kršitev sprejmeta ukrepe ali celo prepovesta njegovo delovanje.

• Agencija za trg vrednostnih papirjev je izdala Sklep o centralnem in napajalnem skladu, ki določa podrobnejša pravila vzpostavitve in delovanja obeh skladov, pri čemer se s pojmom napajalni sklad razume UCITS sklad, ki ima najmanj 85 odstotkov svojih sredstev vloženih v enote centralnega sklada, centralni sklad pa kot UCITS sklad, ki ima med imetniki enot vsaj en napajalni sklad, ni sam hkrati napajalni sklad in ne vlaga svojih sredstev v enote svojega napajalnega sklada.

• Z Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav se za izvajanje Uredbe 236/2012/EU določa Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki tudi izvaja nadzor in določa nadzorne ukrepe ter lahko s plačilom globe od 12.000 do 15.000 verov kaznuje pravne osebe ali druge kršitelje.

• S spremembami Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD) se odslej uvaja tudi možnost izdajanja poroštva za storitve (razen za plače in reprezentanco), do poroštev pa ni upravičena gospodarska družba, ki nima poravnanih obveznosti iz obveznih dajatev. Novela ZPFIGD-B zaradi tveganosti obratnih sredstev znižuje ročnost kreditov zanje s treh let na 12 mesecev, krediti za obratna sredstva pa lahko predstavljajo največ 20 odstotkov letnih prihodkov družbe, pri čemer je lahko delež poroštva države v višini 80 odstotkov investicije.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pregled računovodskih izkazov ni dovolj – poglejte revizorjevo poročilo, opozarja pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela. Le nekatera mnenja namreč potrjujejo objavljene zneske.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sklepom I Cpg 1401/2011 poudarilo, da je bistvo pritegnitve poravnalnega odbora zlasti njegovo aktivno ravnanje v smeri spodbujanja in opozarjanja udeležencev postopka k sklenitvi poravnave in ne le izdelava strokovnega stališča o primernosti denarne odpravnine. 609. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, kdaj sodišče lahko in kdaj mora pridobiti mnenje poravnalnega odbora, procesni položaj tega telesa pa je podoben položaju sodnega izvedenca v (ne)pravdnem postopku.

 
Izbor iz arhiva

Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:

• 22 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1.535,93 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.530,04 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi oz. 3,52 evra za javne uslužbence po Dogovoru
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se prijavite na katerega izmed jesenskih davčnih paketov in koristite ugodnosti paketne ponudbe za zgodnje prijave:

A. Spletni davčno-finančni paket – nevarnosti in koristi izvajanja zakonskih sprememb
1. M. Babič: Izvršnica in novosti obveznega pobota – torek, 21.8.2012 ob 13.00
2. D. Jeraj: Ali boste od predlagane davčne poenostavitve z normiranimi stroški imeli korist tudi vi? – četrtek, 20.9.2012 ob 13.00
3. B. Guzina: DDPO raziskave in razvoj – kako pripraviti dokumentacijo – četrtek, 4.10.2012 ob 13.00

in/ali

B. Spletni DDV paket – vse o DDV od 1.1.2013
1. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (I. del) – četrtek, 11.10.2012 ob 13.00
2. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (II. del) – četrtek, 18.10.2012 ob 13.00

 
Spletni seminarji

Na osnovi številnih sprememb SRS je prišel mogoče čas, da se z njimi uskladi vaš Pravilnik o računovodstvu za gospodarsko družbo.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.