Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Z zadnjimi spremembami predpisov bo potrebno od 1. junija pri obračunu službene poti upoštevati tudi nižje zneske dnevnic, pri letnem poročilu za leto 2012 pa tudi zadnje spremembe mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki jim bodo kmalu sledile še druge, že napovedane spremembe. Čeprav je poletni čas ponavadi čas pravnega mrtvila, pa kaže, da bo letos precej živahno. Tudi mi ne bomo mirovali in vas bomo redno obveščali o vseh aktualnih spremembah.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/26, 11. julij 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Pri razvrščanju za Računovodenje po delih osnovnih sredstev si lahko pomagamo z njihovo funkcionalnostjo, predlaga pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela v istoimenskem članku z zgledom knjiženja.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nas v mnenju Dopolnilno delo seznanja z določbami ZDoh-2, ki jih je potrebno upoštevati tudi pri obdavčitvi te vrste dela.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi sprememb Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki ureja povračila stroškov javnih uslužbencev na službeni poti, bodo upravičenci odslej deležni tudi povračila stroškov parkirnine in povprečno do 20% nižje vrednosti dnevnice za službena potovanja v države, opredeljene v novi Prilogi. V primeru, da se uslužbencu odobri službeno potovanje z osebnim motornim vozilom, pa se mu povrnejo stroški v višini 18 % cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.

• S spremembo Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov bo lahko odslej organ v postopku davčne izvršbe iz svojega prehodnega podračuna razporedil dajatev v izterjavo v postopku davčne izvršbe na prehodni oziroma vplačilni podračun nadzornika, ki je dajatev v davčno izvršbo posredoval. Nadzornik pa lahko dajatve, ki so posredovane v davčno izvršbo in hkrati kot terjatve prenesene v korist državnega proračuna, razporedi na prehodni podračun organa, ki izvaja postopek davčne izvršbe.

• Z objavo v Uradnem listu se bodo od 12. julija uporabljali Zakon o ratifikaciji Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo in Dodatnega protokola o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997, spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani 26. septembra 2006 (BATIDO-B), Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (BGBIMIDZ), Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega obdavčevanja posameznikov (BGBIMIDO) in Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Guernseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (BGBGIDZ).

• V skladu s Spremembo Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije se od 1. junija izplača povračilo stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 70 % cene javnega prevoza oz. v višini 0,16 evra na kilometer, višina povračila stroška za prehrano med delom znaša najmanj 4,16 evra, regres za letni dopust za leto 2012 pa se mora izplačati najmanj v višini 763,06 evra oz. 790 evra, če gre za najmanj 55% izplačilo v denarju.

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti, ki velja od 1. julija 2012, za šestmesečno obdobje znaša 9 % na letni ravni.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V sklopu zadnjih sprememb mednarodnih standardov računovodskega poročanja, spremembe MRS 1 posegajo v izkaz poslovnega izida in izkaz vseobsegajočega donosa.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sklepom I Cpg 994/2011 opozorilo, da sklep sodišča o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu sodnih taks, izdan na podlagi Zakona o sodnih taksah (ZST), izključuje uporabo tretjega odstavka 105.a člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) o domnevi umika tožbe v primeru neplačila sodne takse. Če je stranki plačilo sodne takse odloženo ali ji je odobreno obročno plačilo in če nato sodna taksa v roku, ki ga določi sodišče v sklepu o odloženem ali obročnem plačilu, ni plačana, se ta od dolžnika izterja na podlagi istega pravnomočnega in izvršljivega sklepa.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile junija 2012 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,6 %.

 
Spletni seminarji

Poletni čas je tudi čas za počitnice pri izvajanju spletnih seminarjev. Kljub temu, pa programski odbor že pridno snuje ideje in osvežitve ponudbe spletnih seminarjev za jesen, o čemer vas bomo obvestili v enem od naslednjih Tednikov.

V poletnem času ponavadi želimo nadoknaditi tisto, kar smo med letom zamudili. Zato vas vabimo, da si v miru pogledate posnetke že izvedenih spletnih seminarjev, ki ste jih v delovni naglici morda izpustili.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.