Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Sprejeti varčevalni ukrepi se še dobro niso začeli izvajati, ko so že deležni ustavne presoje, prav tako pa je v procesu sprejemanja še vrsta podzakonskih aktov, ki bodo operacionalizirali njihovo izvedbo. Poleg novosti, ki jih je že potrebno upoštevati pri obračunu povračil stroškov javnih uslužbencev, vas seznanjamo tudi z računovodskimi posebnostmi aktualnega nakupa lastnih delnic. Glede na številne vprašanja o vplivu ZUJF na naše delo in življenje, smo o tem za vas pripravili tudi spletni seminar.

Želimo vam prijetno branje in ravno prav osvežitve v teh predpoletnih dneh!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/23, 20. junij 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Ker bo v skladu z določbami ZUJF in Dogovorom potrebno obračunati potne naloge in druge prejemke ter povračila javnih uslužbencev po novem, vam predstavljamo tabelarični pregled vseh novosti, ki jih bo potrebno upoštevati že pri obračunih za mesec junij 2012.

 
Davčne novosti

V članku Davčni in računovodski vidik finančnega najema – prodaja blaga je Inštitut za računovodstvo mnenja, da se v primeru, ko so gradbene storitve opravljene s strani davčnega zavezanca, identificiranega za namene DDV, drugemu davčnemu zavezancu z ID številko za namene DDV v Sloveniji lahko uporabi posebno pravilo iz 76.a člena ZDDV-1.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Izvajanje tretjega odstavka 17. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Sprememba Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju določa novo tabelo z izrazi in tabelo izplačil ter posebnosti pri izračunavanju plače, priloga 3 pa se ukinja.

• Do 15. julija mora Carinski organ urediti evidence v skladu s spremembami Uredbe o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora, po kateri bo vpis opravljen na podlagi sklepa sodišča o začasnem zavarovanju odvzema oziroma o začasnem odvzemu premoženja nezakonitega izvora s priloženim potrdilom o zasegu ali izvršljive odločbe sodišča o podaljšanju, spremembi, razveljavitvi ali odpravi začasnega zavarovanja oziroma začasnega odvzema. Prav tako pa morajo pristojni organi navesti tudi vse zaznambe, bremena ali druge omejitve, opozorila ali oznake, ki so pomembni za pravni promet ali dejansko stanje.

• Od 1. januarja 2013 dalje bodo morale družbe za upravljanje voditi poslovne knjige v skladu z novim Sklepom o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje ter izdelati zaključno poročilo po Sklepu o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada, ki napotuje tudi na upoštevanje določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1), SRS 38 - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih, pri vrednotenju zlata pa bo potrebno izhajati iz zadnje cene zlata, ki jo objavi »London Bullion Market Association«.

• S Sklepom o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP) bo od 26. junija dalje deloval Urad UJP ter osem območnih enot UJP po statističnih regijah, s 1. oktobrom 2012 pa se ukinja območne enote UJP Nova Gorica, UJP Trbovlje, UJP Krško in UJP Radlje ob Dravi.

• Nova Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, ki se bo uporabljala od 1. julija dalje, določa ukrepe, kot so državne pomoči in druge podpore, postopek pridobivanja podpore in nadzor nad izvajanjem. Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki podpore zahtevke za izplačilo poslati agenciji do 30. oktobra tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi. Če agencija upravičencu izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, pa se izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela v članku Terminska pogodba za nakup lastnih delnic z zgledom knjiženja opozarja, da sama sklenitev terminske pogodbe za nakup ali prodajo nekega sredstva ne predstavlja računovodskega dogodka, potrebno pa je sklenitev take pogodbe razkriti v Prilogi k izkazom.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi III Ips 197/2008 je vrhovno sodišče opozorilo, da je po teoriji o realizaciji pogodbe iz 73. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) lahko realizirana samo pogodba, ki je bila sklenjena, vendar ne v predpisani obliki. Sodišči nižjih stopenj sta pravilno ugotovili, da najemna pogodba ni bila sklenjena niti v ustni obliki, zato v predmetni zadevi ni moglo priti do njene realizacije.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite kratkega spletnega seminarja:

• Mateja Babič: Vpliv ZUJF na poslovanje vašega podjetja in vaše osebno življenje – torek, 10. julij 2012, od 13:00 do 13:30.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Opozarjamo na času primeren seminar Terjatve - upravljanje in izterjava - izvršba in stečaj.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.