Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Že v preteklem Tedniku smo komentirali novosti ZUJF na področju davkov in prispevkov, tokrat pa vas seznanjamo s predlogom novega ZPreZP-1, ki naj bi z izvršnico pripomogel k večji plačilni disciplini. Ob bok spremembam pa za vas pripravljamo tudi spletne seminarje, da se čim prej seznanite s ključnimi spremembami, ki se dotikajo vašega dela. Vabimo vas, da zapolnite še nekaj prostih mest na spletnem seminarju o spremembah DDV ter spremljate nove spletne seminarje, ki jih bomo objavili v kratkem.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/22, 13. junij 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela vam tokrat predstavlja primer poplačila dolga s prodajo nepremičnine in delni odpis dolga z zgledom knjiženja primera.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo pojasnjuje, da se v primeru prenosa nepremične v družbo kot stvarni vložek le-ta ne obdavči, če je imel zavezanec v tej nepremičnini zadnja tri leta prebivališče in v njej prebival.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Novela ZDDV-1 – razveljavitev 66.a člena ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po novem 5.a členu Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12) se regres za letni dopust zaposlenih v nefinančnih in finančnih družbah, v katerih sta država ali občina več kot 25 % lastnik premoženja, izplača pri plači za mesec maj največ v višini minimalne plače in sicer vključno do leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto družbenega proizvoda.

Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 določa vrsto omejitvenih ukrepov pri njihovem obračunu, ki zajema tudi ukinitev varovalnih plač, nespremenjena povračila stroškov za javni prevoz, vendar ne več kot je zakonsko določena minimalna plača, obračun regresa za prehrano v znesku 3,52 evra, odpravnine ob odhodu v pokoj v višini dveh povprečnih ali zadnjih dveh plač ter obračun dnevnice za službeno pot, ki traja več kot 12 ur in to v enotni višini 16 evrov.

• Ustavno sodišče je z odločbo opr.št. U-I-211/11 razveljavilo del določbe Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in del določb Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), ki podjetjem, katerih člani uprave ali nadzorniki so bili kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja vpleteni v stečajni postopek ali postopek prisilnega prenehanja, prepoveduje sodelovanje v postopkih javnega naročanja.

• Po spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije se v obdobju od 1.7.2012 do 31.12.2012 referenčni stroški proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije za sončno energijo znižajo za 52,45% (prej 40%).

• S spremembami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se seznam prilog dopolnjuje z:
o Obrazcem št. 7: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za potrebe organov državne uprave in pravosodnih organov,
o Obrazcem št. 8: Načrt razpolaganja z zemljišči za organe državne uprave in pravosodne organe ter javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade, katerih ustanoviteljica je država, in
o Obrazcem št. 8a: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb za organe državne uprave in pravosodne organe ter javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade, katerih ustanoviteljica je država.

• Začela je veljati Uredba o postopkih hrambe, upravljanja in prodaje premoženja nezakonitega izvora, ki določa splošna pravila hrambe, upravljanja, prodaje in ohranjanje vrednosti premoženja lastniških vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v kapitalskih družbah, gotovinskih in negotovinskih denarnih sredstev, premičnin in tudi razpolaganje z nepremičninami, kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Med aktualnimi predlogi zakonodajnih sprememb je tudi predlog ZPreZP-1, ki določa nov instrument zavarovanja plačil. Bo izvršnica vzpostavila plačilno disciplino?

 
Izbor iz arhiva

V zadevi III Ips 226/2008 sta se pogodbeni stranki v pogodbi dogovorili za nadomestilo, če se pogodba odpove brez razloga. Vrhovno sodišče je poudarilo, da so pogodbena določila jasna - tožena stranka se lahko izogne plačilu nadomestila, vendar mora navesti odpovedne razloge, ki pa morajo biti resnični in utemeljeni (v konkretnem primeru bi šlo predvsem za razloge, ki pomenijo nedoseganje rezultatov). Razumevanje je primerljivo s 648. členom Obligacijskega zakonika (OZ), po katerem lahko naročnik od pogodbe odstopi, dokler posel ni končan, vendar mora podjemniku izplačati dogovorjeno plačilo, zmanjšano za taksativno navedene stroške.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite aktualnega spletnega seminarja:

• Mag. Tanja Urbanija: Zadnja DDV sprememba in kdaj se DDV lahko odbija – sreda, 20. junij 2012, od 9:00 do 10:00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Vabimo vas na tridnevni seminar EXCEL za računovodje.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.