Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Po mesecih usklajevanj je pretekli teden začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki v sklopu vrste varčevalnih ukrepov prinaša tudi nove prispevke in davke, ki jih predstavljamo v osrednjem članku današnjega Tednika. Ne glede na to, da novela ZDDV-1F spet prinaša spremembe pri obračunu DDV, pa med davčnimi novostmi že opozarjamo na predlog novele ZDDV-1G, katere določbe naj bi predvidoma veljale od 1. januarja 2013 dalje. Kot napovedujejo vremenoslovci poleti sonca ravno ne bo veliko, vse pa kaže, da bo toliko več opravkov z davki in njihovi spremembami. Želimo vam lepo in sončno poletje.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/21, 6. junij 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Knjiženje registracije vozila opozarja, da se strošek tehničnega pregleda pripozna ob nastanku dogodka, ostale stroške pa se časovno razmeji.

 
Davčne novosti

Če bo sprejeta novela ZDDV-1G bodo od 1. januarja 2013 veljala nova pravila obdavčitve najema vozil z DDV, spodbudila pa naj bi se tudi uporaba obdavčitve po plačani realizaciji in uporaba elektronskih računov.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev plovil tujcev

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• 26. maja je začela veljati novela Zakona o prevzemih (ZPre-1), ki dviguje prevzemni prag s 25-odstotnega deleža na tretjino deleža glasovalnih pravic v ciljni družbi. Poleg sprememb v zvezi s prekrški posameznikov, pa spremembe 22. člena določajo izjeme od obveznosti predložitve prevzemne ponudbe. Po novem se obveznost poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) nalaga tudi osebam iz tretjega odstavka navedenega člena, s čemer se zagotavlja enaka obravnava vseh oseb, za katere veljajo izjeme od obveznosti dati prevzemno ponudbo.

• Na podlagi opomina Evropske komisije o kršenju določb Direktive Sveta 2006/112/ES se z novelo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F) črta 66.a člen, ki opredeljuje uveljavljanje odbitka DDV pri neplačanih računih v rokih po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP). Posledično je novela odpravila tudi hujši davčni prekršek, po katerem se kaznuje davčni zavezanec, ki ne poveča davčne obveznosti v višini uveljavljenega odbitka DDV po neplačanih računih in davčnemu organu ne predloži podatkov o povečanju davčne obveznosti, neuveljavitvi odbitka DDV in povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV.

• Od 31. maja je potrebno plačati pavšalno nadomestilo v višini 35 EUR tudi za objavo stečajnega postopka nad pravno osebo, ki se je začel zaradi ustavitve postopka prisilne poravnave, ki jo opravi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve na podlagi dopolnjene Tarife nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti.

• Na podlagi določb ZUJF so bili sprejeti Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost in Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki veljajo od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014, ter sprejeta nova Kolektivna pogodba za policiste, po kateri bo normativni del urejen do 30. septembra 2012, določbe glede dopusta pa bodo veljale za leto 2013.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Preberite kako ZUJF med drugimi varčevalnimi ukrepi tudi uvaja nove vrste davkov in prispevkov ter posega v način njihovega pobiranja.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je v zadevi Pdp 820/2011 poudarilo, da ima odpravnina ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v skladu z 2. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) naravo dohodka iz delovnega razmerja, ki se po 44. členu ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo, zato posledično od odpravnine ni potrebno plačati akontacije dohodnine.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec maj za zaposlene v gospodarstvu potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec marec znaša 1.535,11 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.529,09 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite katerega izmed aktualnih spletnih seminarjev:

• Mag. Tanja Urbanija: Zadnja DDV sprememba in kdaj se DDV lahko odbija – četrtek, 14. junij 2012, od 13:00 do 14:00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Vstop na samostojno poslovno pot bo uspešnejši z znanji pridobljenimi v Šoli vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.