Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Nedavno sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki naj bi zagotovil vzdržne javne finance in zmanjšal izdatke proračunov, prinaša številne spremembe, saj vpliva na skoraj petdeset drugih zakonov. Pred uveljavitvijo teh sprememb je še potrebno statističnemu uradu oddati podatke o investicijah v lanskem letu, ob tem pa se lahko odločite tudi za razširitev znanj s posebej ugodnim paketom kar dveh davčnih seminarjev. Priporočamo!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/18, 16. maj 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

V članku Zemljiški dolg in zemljiško pismo kot oblika zavarovanja plačila avtorica natančno razloži, da je zemljiški dolg samostojna stvarna pravica na nepremičnini, ki je neodvisna od obstoja terjatve in tako omogoča vsakokratnemu zakonitemu imetniku pravico do poplačila ne glede na zemljiški dolg. Vendar pa dobi zemljiškoknjižni dolg pravnoprometno funkcijo šele z izstavitvijo zemljiškega pisma, brez katerega sploh ne more nastati.

 
Davčne novosti

V članku Davki pri odpravnini in nadomestilu za upoštevanje konkurenčne klavzule so na Inštitutu za računovodstvo pojasnili, da sodita odpravnina in nadomestilo za upoštevanje konkurenčne klavzule med dohodke iz zaposlitve, od katerih je potrebno obračunati dajatve po ZDoh-2 in ZPSV.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obveznost plačila davkov v Sloveniji od dohodkov iz zaposlitve v tujini

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• V Uradnem listu št. 33 je bilo objavljenih več sklepov na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2), ki jih je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev. Večina izdanih sklepov bo začela veljati 24. maja, Sklep o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada in Sklep o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada pa veljata že od njune objave, to je od 9. maja. Sklep o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države bo stopil v veljavo 1. januarja prihodnje leto.

• Med novimi sklepi, sprejetimi na podlagi ZISDU-2, je tudi Sklep o statutu investicijske družbe, ki določa, da mora statut vsebovati določbe v zvezi z investicijsko politiko investicijske družbe, višino ustanovitvenih stroškov, do povrnitve katerih je upravičena družba, način njihovega izračuna ter plačila, provizijo za upravljanje investicijske družbe, do katere je družba upravičena, prenosom opravljanja storitve ali posla upravljanja investicijskih skladov, načinom obveščanja delničarjev o finančnem in pravnem položaju, poslovanju ter zamenjavi skrbnika, pogoji in načinom prenosa opravljanja skrbniških storitev na drugega skrbnika ali prenosa upravljanja investicijske družbe na drugo družbo za upravljanje ter v obeh primerih prenosa zagotavljanje zaščite delničarjev investicijske družbe.

• Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) je bil sprejet Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta borznoposredniških družb, ki določa podrobnejša pravila za njihova ravnanja pri upravljanju funkcij, merila za ugotavljanja nasprotij interesov in podrobnejše dolžnosti članov nadzornega sveta. Poleg tega pa je bil ZTFI v zvezi z Zakonom o bančništvu (ZBan-1) podlaga za spremembe in dopolnitve kar desetih sklepov, ki urejajo borznoposredniške družbe, njihovo poslovanje in poročanje.

• Aprila objavljeno Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic je bilo že spremenjeno, in sicer glede začetka uporabe - po novem se prvič uporabi za izdelavo poročila za mesec maj 2012.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V povezavi s spletnima seminarjema o predvidenih spremembah računovodenja lizinga - za najemojemalce in najemodajalce, predstavljamo drugi del članka pooblaščene revizorke Silve Koritnik Rakela o računovodenju prodaje in povratnega najema (angl. Sale and Lease Back).

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I U 370/2011 se starša mladoletnih otrok za obdobje pol leta nista sporazumela, kdo izmed njiju bo uveljavljal posebno olajšavo za istega vzdrževanega člana. Upravni organ je po presoji upravnega sodišča zato pravilno uporabil 11. odstavek 114. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki določa, da če se zavezanci ne morejo sporazumeti, kdo izmed njih bo uveljavljal posebno olajšavo za istega vzdrževanega člana (prizna se lahko samo enemu zavezancu), se prizna vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave.

 
Pomembno iz rokovnika

Podjetja in institucije morajo do 17. maja po pošti Statističnemu uradu RS posredovati podpisan in ožigosan obrazec INV-1, četudi investicij v osnovna sredstva v minulem letu niso imele.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se odločite za nakup posebno ugodnega paketa dveh davčnih seminarjev:

• Mag. Barbara Guzina: Predvidene spremembe davčne zakonodaje in že spremenjeni pravilnik o transfernih cenah – četrtek, 31. maj 2012 – od 13:00 do 14:00.
• Mag. Tanja Urbanija: Zadnja DDV sprememba in kdaj se DDV lahko odbija – seminar je predviden v mesecu juniju, natančen datum bo objavljen v kratkem.

• Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Opozarjamo na aktualen seminar Obračun in izplačilo potnih stroškov, materialnih stroškov ter bonitete in gotovinska izplačila preko blagajniškega poslovanja v letu 2012

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.