Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Konec minulega meseca so bile sprejete novele temeljnih davčnih zakonov, katerih namen je vzpodbuditi gospodarsko rast, ki je gibalo razvoja vsake družbe. Ker pa zadnje spremembe ne prinašajo tudi pogosto omenjenih sprememb dohodninske lestvice in stopnje DDV, lahko v bodoče tudi tu pričakujemo novosti. Že danes pa vas vabimo, da se odločite za nadvse ugoden nakup paketa dveh davčnih seminarjev, ki vam omogoča ob cenejšem nakupu spletnih seminarjev, tudi ugodnejšo sklenitev naročniškega razmerja za naš portal. Želim lep in miren mesec maj!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/17, 9. maj 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

V članku Knjiženje krepitve zalog in naknadnega vplačila kapitala nas Inštitut za računovodstvo opozarja, da po SRS 4 zalog ni dovoljeno krepiti, dolg podjetja do družbenika pa se lahko kompenzira z vplačilom kapitala.

 
Davčne novosti

V članku Davčne in naložbene posebnosti družb tveganega kapitala nas avtorica seznanja z zakonsko regulativo delovanja teh družb, ki so nadzorovane s strani Ministrstva za gospodarstvo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Odbitek DDV od večnamenskih vozil

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• V skladu s spremembami Pravilnika morajo odslej pooblaščeni ocenjevalci enkrat letno do 30. maja poročati Inštitutu o izdelanih poročilih o ocenjevanju vrednosti, ki zajema poleg osnovnih podatkov o naročniku tudi datum in pogodbeno ceno, predmet in namen ocenjevanja, zavezanost obvezni reviziji, datum ocenjevanja vrednosti in izdaje poročila, podlage in uporabljene metode ocenjevanja vrednosti. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij tudi enkrat letno poroča Inštitutu o izdanih poročilih v zvezi s 146. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

• Novo Navodilo 1 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovano posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti določa enotno obliko in sestavne dele poročila o oceni tržne vrednosti za zavarovano posojanje izdelanega na spletnem obrazcu, pri čemer so upoštevani veljavni Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti in nove priloge k Navodilu 1.

• Sprememba Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 se določajo plačila za površino grafične enote rabe kmetijstva (GERK-a), ki je delno v ekološki pridelavi in delno v preusmerjanju v ekološko kmetovanje, pri čemer pa površine, ki so v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 pridobile plačilo za ekološko kmetovanje, do tega niso več upravičene.

Sklep o poročanju podružnic bank držav članic, ki na območju Republike Slovenije opravljajo bančne oziroma vzajemno priznane finančne storitve, določa način poročanja zaradi izvrševanja pristojnosti in nalog Banke Slovenije na področju denarne politike, spremljanja likvidnostnega tveganja, statistike in uresničevanja jamstva za vloge. Na zahtevo Banke Slovenije pa morajo podružnice posredovati tudi poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije.

• Obsežne spremembe Kazenskega zakonika (KZ-1) bodo začele veljati 14. maja 2012. Novela med drugim sodiščem omogoča določanje dnevnih zneskov denarne kazni glede na splošen premoženjski položaj obdolženca, najmanjše število dnevnih zneskov pa je znižano na deset (prej trideset). Določene so nove podlage za omilitev kazni in dodani členi o odvzemu premoženja zaradi kaznivih dejanj, storjenih v hudodelski združbi, o odvzemu premoženja, pridobljenega v zvezi s kaznivim dejanjem ter o domnevi brezplačnosti. Kazen zapora je lahko nadomeščena s hišnim zaporom in delom v splošno korist. V posebnem delu novela prenavlja nekatera kazniva dejanja, med njimi lažni stečaj, piratstvo in kazniva dejanja zoper varnost cestnega prometa, opredeljuje pa tudi novo kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ste vedeli, da se zadnje davčne spremembe uporabljajo že vse od 1. januarja 2012? V članku vam predstavljamo nove olajšave in druge novosti, ki jih prinašajo novele ZDoh-2J, ZDDPO-2H in ZDavP-2E.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I U 809/2011 je upravno sodišče soglašalo, da dolg, za katerega tožnica želi, da se ji odpiše, izvira iz naslova opravljanja dejavnosti. Glede na sedmi odstavek 101. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) predlogu za delni odpis dolga ni bilo mogoče ugoditi, dejstvo, da je tožnica slabšega zdravstvenega stanja, pa na odločitev davčnega organa ne more imeti vpliva.

 
Pomembno iz rokovnika

Podjetja in institucije morajo do 17. maja po pošti Statističnemu uradu RS posredovati podpisan in ožigosan obrazec INV-1, četudi investicij v osnovna sredstva v minulem letu niso imele.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:
• 19 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec februar znaša 1.523,11 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.532,81 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se odločite za nakup posebno ugodnega paketa dveh davčnih seminarjev:

• Mag. Tanja Urbanija: Zadnja DDV sprememba in kdaj se DDV lahko odbija – četrtek, 24. maj 2012 – od 13:00 do 14:00.
• Mag. Barbara Guzina: Predvidene spremembe davčne zakonodaje in že spremenjeni pravilnik o transfernih cenah – četrtek, 31. maj 2012 – od 13:00 do 14:00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Opozarjamo na aktualen seminar Obračun in izplačilo prispevkov, dohodkov in dobička lastnikom d.o.o., pogodbe s poslovodji in prokuristi od 1. 1. 2012 dalje.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.